ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

AAPP New Letterhead_2016

ရက္စြဲ။  ။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔သည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေန႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)မွလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ကာလတြင္း က်ဆံုးသြားခဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း အၿမဲအမွတ္ရ ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေအေအပီပီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္ စြာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္လွ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္း ျဖစ္သည္။ ေအေအပီပီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္မွ တခုျဖစ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး အစီအစဥ္ (MHAP)မွလည္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံေနၾကရသူမ်ား ၎တို႔၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ထိခိုက္နစ္နာရသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ေပၚတြင္သာမက ၎တို႔၏ မိသားစု၊ အသိုင္းအဝိုင္းေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ရန္ ေအေအပီပီမွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းၿပီး ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ၎တို႔အား လံုေလာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ား ျပည့္သိပ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေအေအပီပီမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC)မွလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစသည့္ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္မႈရွိေစရန္ အစိုးရမွ အရိုးရွင္းဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ တရားစဲြဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအနက္မွ အာမခံေပးသင့္သူမ်ားကို ေစာလွ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(UNCAT)ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အလြန္အသံုးဝင္ ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ ရန္ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၂ ဦးသည္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္သင့္ၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း ဆက္လက္ရွိေနသည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သိရွိသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအေအပီပီမွ ၎တို႔အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးတြင္ အသိပညာ ေပးမႈျမႇင့္တင္ေရးသည္လည္း အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ပါရန္ လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြ႔ဲအစည္းတြင္မွ် ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို က်င့္သံုးျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ရွိမေနသင့္ပါ။

စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို တိုက္ဖ်က္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ရန္

ဦးတိတ္ႏုိင္      အတြင္းေရးမွဴး   +၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈၇၅၁

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္  ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀)၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Statement of International Day in Support of Torture Victims_Bur