၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

burmese cover

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

မတ္လအတြင္းတြင္ အရပ္သား စုစုေပါင္း ၆၈ ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၆၈ ဦးအနက္မွ ေတာင္သူ ႏွစ္ဦးကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၄၁၊ ၃၃၃ ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၆ ဦးကို ကိုးကန္႕လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ (MNDAA)၊ ၂၃ ဦးကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၊  ၂၇ ဦးကို ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တို႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇(၁) ျဖင့္ တစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၄၁၊ ၃၃၃ ျဖင့္ ေတာင္သူ သံုးဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အထိမ္္းအမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ျဖင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ငါးဦး အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညဳိပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးတို႕ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ မတ္လ အတြင္းတြင္ အရပ္သား စုစုေပါင္း ၃၄ ဦးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႕မွာ KIA မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ အရပ္သား ၂၃ ဦးအနက္မွ ႏွစ္ဦး၊   ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေသာ အရပ္သား ၂၇ ဦး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ကာ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ကိုးဦးအနက္မွ ငါးဦးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ခုႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကေသာ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး၊ ကိုလဖိုင္ဂမ္၊ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္၊ ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႕မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတ္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ သည္။ တည္ဆဲ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္တို႕ကို ဖိႏွိပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ထပ္မံ၍ ကန္႕သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႕ကြက္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္တို႕သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား ၿပီး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၀ ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICESCR) အပိုဒ္ ၈ တို႕တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ျပင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

အေျခခံက်ေသာ လြပ္လပ္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕ရွိပါက အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစံုတို႕ကို ေဖာ္ျပရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ာႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးလွ်င္ေတာင္ တိက်ရွင္းလင္းမႈမရွိသည့္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ သည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ေလွ်ာက္ထား မႈမ်ားကို ျငင္းဆိုရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိူင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊စံႏႈန္းမ်ာႏွင့္ ကြဲလဲြဆန္႕က်င္လွ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ထိုအျခင္းအရာကို AAPP မွ ႐ႈတ္ခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ အတြက္ ေတာင္းဆို ပါသည္။

မတ္လအတြင္း The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ျပင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  (CSOs) မွလည္း ျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လည္း ကြဲလဲြလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အား ထိုျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပဳပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕ခြင့္တို႕သည္ မ်ားစြာေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး  ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူ႕အခြင့္အေရးကို မည္မွ် ေလးစားလိုက္နာသည္ကို ထိုအခြင့္အေရးမ်ားမွ  ညႊန္းဆို ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ သည္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို ထင္ဟပ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ (UN) အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (INGO) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကန္႕သတ္မည့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ အစိုးရမွ စဥ္းစားလွ်က္ရွိသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႕သတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိက်ရွင္း လင္းမႈမရွိေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ရွိၿပီး INGOs မ်ား၏ အလုပ္မ်ားကို ရပ္တန္႕သြားေစရန္အတြက္ ထိုဥပေဒၾကမ္းမွ အာဏာပိုင္မ်ားအား လိုသလို အသံုးျပဳ ခြင့္ ေပးထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရေဟာင္းမွ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႕လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ရရွိျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ယခု ဥပေဒၾကမ္းတြင္လည္း အလားတူေသာ ကန္႕သတ္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs) ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္သည့္  ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းရန္ စဥ္းစားလွ်က္ရွိျခင္းသည္ သံသယမ်ားကို တိုးပြား ေစပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းျခင္းအက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ INGOs မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္တို႕ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုအက်ိဳးဆက္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။   အထူး သျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ INGOs မ်ား၏ အလုပ္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းရန္ ရွင္းလင္းစြာ ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္း အရာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေသာ မ်ားစြာေသာ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည္ကို ျပသေနၿပီး အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီလွ်က္ရွိေသာ NGOs မ်ား၏  ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္တို႕ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းကို အသံုးမျပဳ သင့္ပါ။ AAPP မွ အစိုးရအား ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းကို သံုးသပ္လွ်င္ ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အျပစ္ေပးျခင္းမွ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ အစိုးရအား ေဝဖန္ေသာ အဖဲြ႕မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းတို႕မရွိေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသာ အသံုးအနႈန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို လက္ရွိက်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ကန္႕သတ္ ထားလွ်က္ ရွိသည္ကို ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေသာ ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကသည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႕၏အမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ တရားခြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ထြက္ဆိုမႈမ်ားသည္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထား မေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ၎တို႕ႏွစ္ဦး၏ ေရွ႕ေနမ်ားမွ အမႈအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ မတ္လအတြင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ယခင္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ား မတရားဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းသည္ ထိုျငင္းဆိုမႈကို ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရ အာဏာရရွိၿပီးကတည္းက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လွ်က္ရွိသည္ကို ထိုအမႈမွ ထင္ရွားစြာျမင္ႏိုင္သည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ “Media freedom in conflict areas” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြအတြင္း သတင္းစာဆရာမ်ားမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ (NLD) လက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား သတင္းရယူခြင့္ ပိုမိုက်ပ္တည္းမႈ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျမန္မာ အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ သတင္းေထာက္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးလာသည္ဟု  ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ ယံုၾကည္ေနၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ သတင္းသမား မ်ား လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ က်ဆင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ပုိ၍က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတင္းေရးသားရန္မွာ မီဒီယာမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မည္သည့္ လူ႕အသိုင္းအဝန္းတြင္မဆို သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ သာမက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီကတိကဝတ္အတြက္ အေရးပါေသာ အျခင္းအရာလည္းျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပို၍ တင္းၾကပ္လာသည္မွာ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ မီဒီယာမ်ားသည္ ၎တို႕၏ က်င့္ဝတ္၊ သိကၡာႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႕ ကိုယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ခြင့္ရွိရမည္၊ သတင္းမ်ားကို စုေဆာင္းခြင့္ႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴး ခြင့္ရွိရမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ မီဒီယာမ်ား ဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းသည္ ထိုေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ဆန္႕က်င္ကြဲလြဲလွ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ကိုလိုနီေခတ္အစိုးရႏွင့္ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ား အုပ္ခ်ုဳပ္စဥ္အတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ သို႕မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည္သာမက ထိုဥပေဒမ်ားကို စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ား လက္ထက္ကထက္ ပို၍ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ အာဏာစတင္ယူခဲ့ေသာ ဦးဆံုးႏွစ္တြင္ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ မီဒီယာမ်ားကို တရားစဲြဆိုမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပား လွ်က္ရွိသည္။

အစပ်ိဳးလွ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ သတင္းေရးသားျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသားရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ႏွင့္ အစိုးရ၏ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကတိကဝတ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ားသည္ ပိုမို ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႕ကို ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕အစည္း၏ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ်ားအျဖစ္ လက္ခံရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈဆဲျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမွ်မရွိလွ်င္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႕သည္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည့္အတိုင္း ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္ႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံထားရေသာ သတင္းေထာက္မ်ား အားလံုးကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထို႕ျပင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ အေရးပါေသာ သတင္းမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား အႀကံျပဳပါသည္။

ကေလး  စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼ စုေဆာင္းျခင္းခံခဲ့ရစဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ၁၀ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရစဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ (RFA) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ မတ္လအတြင္းတြင္ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အထိမ္္းအမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ျဖင့္လည္း ထပ္တိုး တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎အျပင္ ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ တရားစီရင္ေရးအား အယံုအၾကည္မရွိ၍ တရားရံုးအား သပိတ္ေမွာက္ထားသည့္အတြက္ တရားရံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရၿပီးျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအား အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမွ ရပ္တန္႕ရန္ အစိုးရသည္ မ်ားစြာေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကမာၻ႕ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရတို႕ၾကား သေဘာတူထားသည့္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ (JAP) တြင္လည္း ဥပေဒ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား သို႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လွ်က္ရွိ ေသာ ကေလးမ်ား အေပၚျပ႒ာန္းထားသည့္  ျပင္သစ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ (JAP) ကို သေဘာတူညီၿပီးကတည္းက ကေလးစစ္သား ၈၄၉ ဦးသည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႕အထိ မည္မွ်လြတ္ေျမာက္လာသည္ကို တိက်စြာ ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲလွ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မူဝါဒမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ ထိေရာက္ ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ သတိျပဳမိေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၁၉၉၃ ကေလး သူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒအတြင္းတြင္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းကို ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကိုသာ ကေလးအျဖစ္သတ္မွတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကိုသာ ကေလးအျဖစ္သတ္မွတ္သည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကဲြလြဲဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္။

ကိုေအာင္ကိုေထြးအား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈမ်ားကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ထိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္၊စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ကဲြလဲြ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိ သည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီိး အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ႏွင့္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား ဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရေစရန္ျဖစ္သည္။

ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ စဲြဆိုထားေသာ စဲြခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပး ျခင္းႏွင့္ ၎အတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးေရးကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္  အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းကို စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ AAPP မွ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားကို စနစ္တက် စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး အစိုးရအား ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေပၚတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ လက္မွတ္ေရးထိုးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းခံရျခင္းအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား ႏႈတ္ဆိတ္ေန ျခင္းမွ ရပ္တန္႕ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အျခားထင္ရွားသည့္အမႈသည္ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ ႏွစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ရိုက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အမႈျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္၌ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕က တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေဖါဂမ္ေယာ္ႏွင့္ ဦးနခြန္ေနာ္ဆန္းတို႕၏  ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္  မတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူ ဦးေဖါဂမ္ေယာ္၏ ေခြ်းမ ေဒၚေကာ့ေအာင္အား တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟူ၍ စြပ္စဲြကာ မတရား အသင္း ဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ မတ္လအတြင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္မုန္းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၅၇၈ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တို႕ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွ ေဒသခံ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ စိုင္းျမင့္ကို RCSS/SSA ၏ သူလွ်ိဳ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး  ျပင္းထန္စြာ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ သည္။

ထိုကဲ့သို႕ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္  ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕မွ စစ္ပဲြအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရး အဖဲြ႕မွ မၾကာေသးမီက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ တရားခံ ကိုထူးေအာင္သည္ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ အခ်ဳပ္သားမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းထိုးႀကိတ္ရိုက္ ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေဒါင့္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကေသာ ကိုခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ ကိုစိုးျမတ္ေအာင္တို႕သည္လည္း လပြတၱာၿမိဳ႕ နယ္၊ ပိုးေလာင္းနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲမ်ား၏ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ ခံခဲ့ၾကရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း၊ အခ်ဳပ္ခန္း မ်ားတြင္း ရိုက္ႏွက္၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအျခင္းအရာကို အဓိကထား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမ်ားစုကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒျဖင့္ အာမခံေပးထားေသာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္ လူသားအားလံုးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေလးစားရန္ အစိုးရမွ ကတိျပဳထားေသာ္လည္း ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ အတြက္ ထိုအမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထို႕ျပင္ မတ္လအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စံုစမ္း၊စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။  ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနသည္ကို ဆန္႕က်င္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အမွီအခိုကင္းေသာ၊ ဘက္မလိုက္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အစိုးရအား ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပါရန္ အႀကံျပဳ ပါသည္။ ထို႕ျပင္ AAPP မွ အစိုးရအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခား ရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႕မဟုတ္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႕က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေလးထားေၾကာင္း ညႊန္းဆို ျပသရာေရာက္သည္။ ထို႕ျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ထင္ရွားစြာ ျပသမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔ (UNODC) ၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈႏွင့္ေရးဆဲြခဲ့ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသစ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရး-လူ႔အခြင့္အေရး ရႈေထာင့္မ်ားမွ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုးတက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုမူ၀ါဒသစ္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူမည့္အစား ေဆးျပတ္ေအာင္ ကုသႏိုင္ေရး အတြက္ ၎တို႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပး ေရးကို အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ AAPP မွ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ပထမဆံုး မူဝါဒျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြျခင္းမွ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ အက်ဥ္းက်ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုမႈဝါဒသစ္သည္  အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ တစ္ပတ္အလိုတြင္ ၁၉၉၃ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သည့္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒတြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ မ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္စံုမႈမရွိေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး ဆက္လက္ရွိေနသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွစ္ခုၾကား ကဲြလဲြမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ျခားနားမႈမ်ားရွိေနျခင္းတို႕သည္ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည့္စံုေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ေရးဆဲြရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒၾကား ျခားနားေနမႈကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား အႀကံျပဳပါ သည္။ လယ္ယာေျမအေရးသည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ေန႕မွ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားစာ ေပါင္း ၈၉၁ ေစာင္ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား အနက္ ေျမယာကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႕တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ လယ္ယာ ေျမမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ လယ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႕ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွ စြန္႕ခြာရန္ ဖိအား ေပးခံေနရျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရျခင္းတို႕ကို ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ေသာ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားသည္  နစ္နာေၾကး အျပည့္အဝရ႐ွိေရးအတြက္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရနံပိုက္လိုင္း ေၾကာင့္ ေျမယာ ဧက တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားသည္ ဧက သံုးရာခန္႔သာ နစ္နာေၾကးရထားသည္။  ထို႕ျပင္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေျမေနရာ ဖယ္ေပးျခင္း မရွိသည့္ ေဒသခံ ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကေသာ ဦးသာနီႏွင့္ ဦးျဖဴသီးခိုင္တို႕ကို လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လစီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္း

ေက်ာက္ဖ်ာၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ ေဒသခံမ်ားမွ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေျမယာဧက ၅၆၀၀ ေက်ာ္ကို ဥပေဒ ႏွင့္မညီဘဲ  သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း  ဧက ၁၀၀ ကိုသာ အသံုး ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ထိုေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီတိုင္း

ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ အမွတ္ ၁၈ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ သိမ္းယူ ထားေသာ လယ္ယာေျမဧက ၃၀ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ မတ္လ    တတိယပတ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီးကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ဘိုေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ေျခာက္ဦးသည္ ဧရာဝတီ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ တြင္ အမွတ္ ၁၈ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ဧက ၁၄၀ ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ဧက ၁၁၀ ကို ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ ဧက ၃၀ သည္ ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိ၍ ေဒသခံမ်ားမွ ျပန္လည္ စြန္႕ လႊတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္ (ဒုဌဝတီျမစ္)ေပၚတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက တည္ ေဆာက္ေနသည့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို မတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစိုးရမွ စီမံကိန္းအနီးရွိ တာလံုရြာကို ဖယ္ရွားခိုင္းေသာ္ လည္း ေဒသခံမ်ားမွ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။ တာလံုရြာေဒသခံ ဦးစိုင္းထမ္အိုက္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ရြာအား ဖယ္ရွား ခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ္ လည္း စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္အပင္မ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္း အလြန္ အဆင္ေျပျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ဖယ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တပ္သိမ္းေျမတခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္၏ေမးခြန္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္း

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားေက်းရြာရွိ လယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ဧက ၃၀၀၀ ခန္႕အား လုပ္ငန္းရွင္ ခုႏွစ္ဦးက မတရားသိမ္းယူ ထားသည္ကို ေက်နပ္ျခင္းမရွိ၍ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ မူလပိုင္ရွင္ ရြာသား ၇၀ ခန္႕သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္၊ ပဲခူး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားေက်းရြာမွ လယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံပိုင္ရွင္ ၂၀၀ ခန္႕၏ ဂရန္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ လယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ၃၀၀ ခန္႕အား လုပ္ငန္းရွင္ ခုႏွစ္ဦးထံ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမဂရန္ထပ္မံထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ထိုလယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားကို သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ အမႈရင္ဆုိင္ေနရၿပီး မူလပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္းခံေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္း သည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားမွ  ေဒသခံလယ္သမားမ်ား ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ သိမ္းယူႏိုင္သကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ ထိုအားနည္းမႈ မ်ားကို ပိုမို ဆိုးရြားသြားေစသည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs)၊ ပညာရွင္မ်ားမွ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိုဥပေဒသည္ ယခင္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ လယ္ယာေျမသိမ္းယူျခင္းအတြက္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ တို႕လည္း ထိုဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေျမေနရာ ဖယ္ေပးျခင္း မရွိသည့္ ေဒသခံအမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို  လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမႈမွ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ထိုအမႈသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ လယ္သမားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေသာ အမႈမ်ားစြာထဲမွ တစ္မႈျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳမီ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္အစားထိုးေပးျခင္းတို႕ မရွိျခင္း သည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာမဲ့ျခင္းအေပၚ အေျခခံထားေသာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို လမ္းညႊန္မႈမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳမီ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ မ်ားစြာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ျပ႒ာန္း ထားသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေလ်ာ္မႈမရွိျခင္းတို႕သည္ ေဒသခံမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အျပစ္ေပးေနသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ ေဒသခံမ်ား သည္ နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းသည္ ၎တို႕၏ စားဝတ္ေနေရးကို လြန္မင္းစြာ ထိခိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) အပိုဒ္ ၆ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တို႕တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အိုးအိမ္ေနရာ ရရွိခြင့္တို႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။  ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွ ဟန္႕တားရန္အတြက္ AAPP မွ အစိုးရအား ICESCR ကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႕ျပင္ ျပည္တြင္း ဥပေဒကို ခိုင္မာစြာ ဖဲြ႕စည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအပါအဝင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ဥေပဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပါရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

မတ္လအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၂ ၈၇၈ ၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသတင္းသုံးသပ္ခ်က္ဒါင္းေလာ့ရယူရန္    Burmese MiR Template

လစဥ္သတင္းစုစည္းမႈ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology Template

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March 54 PP list Burmese version 2018

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March (bur) 194 facing trial list updated on Feb 28, 2018 (Updated)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတရားစဲြခံရသူမ်ားစာရင္း 66 (D) total list(new) Updated