ေအေအပီပီမွေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

chronology bur cover

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ အရပ္သား စုစုေပါင္း ၃၆ ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို ၃၆ ဦးထဲမွ ၂၈ ဦးသည္ လီဆူတိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ ရွစ္ဦးသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ငါးဦး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၀ (က)၊ (စ်) ျဖင့္ ေလးဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကိုးဦး အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္း ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးအား ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ကိုကိုမွ တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး တရားရံုး မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ၊ ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ တရားမဝင္ တူမီးေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္မႈ၊ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား ေတြ႕ရွိမႈ၊ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္း သြားလာမႈ၊ တရားမဝင္ စကားေျပာစက္မ်ား အသံုးျပဳမႈ တို႕အပါအဝင္ အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ နယ္မွ အရပ္သား ရွစ္ဦးသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း စုစုေပါင္း သံုးဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၎တို႕မွာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ၊ ၁၇(၁)(၂) ျဖင့္ တစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊(ဂ) ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေျခာက္ဦးျဖစ္ၾကေသာ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး၊ ကိုလဖိုင္ဂမ္၊ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္၊ ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးတို႕မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ လိုအပ္မႈမ်ားစြာရွိေနသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတခ်ိဳ႕ရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မတ္လအတြင္း ဘားအံ၊ ၿမိတ္၊ အင္းစိန္ႏွင့္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆိုမည္ဟု  အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အင္းစိန္၊ အိုးဘိုႏွင့္ သာယာဝတီ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ယခု ပညာသင္ႏွစ္ တြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးသည္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက  အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အဆင့္ ပညာေရးရွိေသာ အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူမ်ားကို  စာရင္းကိုင္ပညာရပ္အား သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္သည္။

ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လိုအပ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႕ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈမ်ား အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းသို႕ လက္လွမ္းမီေစေရးုအတြက္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈ ေပးလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းကို လက္လွမ္းမီေနၿပီဟု ဆိုလို၍ မရပါ။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အပိုဒ္ ၈ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုမွသာ ၎တို႕ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စည္းမ်ဥ္းမ်ား (SMRs) အပိုဒ္ ၇၇ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းမ်ားနိမ့္က်ေနသည့္အျပင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ အလြန္အမင္း ျပည့္သိပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းသို႕ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေသးပါ။ AAPP ၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ် အက်ဥ္းသားဦးေရ ၇၉.၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္သိပ္ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအျခင္းအရာမွ သန္႕ရွင္းမႈမရွိေသာ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစပါ သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စည္းမ်ဥ္းမ်ား  အပိုဒ္ ၁၃ တြင္ လံုေလာက္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႕ရွင္းမႈမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ားရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး  အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၉ တြင္လည္း လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးကို တုိက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိၿပီး ထိုအျခင္းအရာသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပံုစံ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ သတ္မွတ္သည့္အျပင္ AAPP မွလည္း ထို႕ကဲ့သို႕သတ္မွတ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC)မွ  အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ အလြန္အမင္း  ျပည့္သိပ္ေနျခင္းကို စစ္ေဆး၊ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ထိုအျခင္းအရာကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္အတြက္ လႊတ္ေပးသင့္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႕ စာေပးပို႕ တင္ျပ၍ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ MNHRC အဖဲြ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ  အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အမ်ားဆံုုး အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ လူဦးေရ ပမာဏ၏ ၄၆ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေပးသင့္သူမ်ားကို စိစစ္ကာ လႊတ္ေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ထိုစာအတြင္း၌ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု တိက်ေသာ သက္ေသမရွိဘဲ သံသယႏွင့္ ေထာင္က်ခံရသူမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ မရွိေသာသူ၊ သတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ မတရားခံရျခင္းကိုုဝင္ကူရင္း အသက္ ေသဆံုုး၍ ေထာင္က်ခံရသူ၊ ျပစ္မႈႀကီး မဟုုတ္ဘဲ ေထာင္က်ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ကေလး မိခင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပး သင့္သည္ဟု ပါဝင္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိေသးသည့္အတြက္ ယံုုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထိုစာအတြင္းတြင္ သီးျခား တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးပါဟု MNHRC မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္မရွင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ၂၆ ခု၊ အလုပ္စခန္း ၂၅ ခုမွ အက်ဥ္းသား ၄၅၃ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့သူ တစ္ဦးမွ် မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MNHRC မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႕ စာေပးပို႕၍ အက်ဥ္းသား မ်ားအေရးကို တင္ျပ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္မွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို စိစစ္၍ လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားျခင္း သို႕မဟုတ္ အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို လက္ခံရန္ တိုက္တြန္းျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႕ျပင္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အျမန္ဆံုး လက္ခံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၄၄ ဦး ႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ၁၉၆ ဦးအား အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အမ်ားအျပားအတြက္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ျပသေနသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ AAPP အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ လူ႕အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားေသာ အဖဲြ႕မ်ားမွ အစိုးရအား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ အခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူ စင္တာ (HCPP – Healthcare Center for Political Prisoners) ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ အစိုးရအား အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္စံုေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သည္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ရွိမေနပါ။ မ်ားစြာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ တိုးတက္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္း လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈကို ရရွိေစရန္ အတြက္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါရန္   AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။  သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္ စနစ္တြင္ လူ႕ဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈတို႕ကို ထိန္းသိမ္းထား ျခင္းမရွိပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ မင္းကုန္း စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အတတ္သင္စခန္းသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုစခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ထိုးႀကိတ္ျခင္း၊ မတန္တဆ ခုိင္းေစျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယတာဝန္ခံ၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို လိုအပ္သည့္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိုက္သင့္သလို အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႕ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့သည့္အေပၚ AAPP မွ  ႀကိဳဆိုၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား လူ႕အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရမွ ပို၍ တင္းၾကပ္ ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ၎၏ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ  ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္တြင္ အစုိးရမွ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ထိုကတိျပဳထားမႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ၎မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ကတိျပဳထားခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ျမိဳ႕၌္ ေဒသခံ ၅၀ ခန္႕သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးမွ ျပည္သူကုိအသိမေပးဘဲ၊ ျပည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈၿပီးေနာက္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ခန္႕သည္  စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ထပ္မံ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း မၾကာခင္တြင္ ဆႏၵျပပဲြ ထပ္မံ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ကိုေနာင္ေနာင္ႏွင့္ ေဒၚေလးေလး ေခၚ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းတို႕ကို ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၌ ပထမအႀကိမ္ ရံုးထုတ္ခဲ့သည္။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးမွ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးကို စဲြခ်က္တင္ ေၾကာင္း အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႕သည္ တရားရံုးအျပင္ဘက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ကုိ ေျချဖင့္နင္း၍ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္ဟု စြပ္စဲြခံခဲ့ရကာ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၅၃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံထားၾကရသည္။ ၎တို႕ႏွင့္အတူ ဆႏၵျပရာတြင္  ပါ၀င္ခဲ့ေသာ  ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အစ္မျဖစ္သူ မေနဇာထြန္းႏွင့္ကိုေဇာ္ႀကီး၊ မခင္ခ်ဳိႏိုင္၊ မသန္းသန္းေထြးတို႔သည္လည္း ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားျခင္းခံေနၾကရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ ပုဒ္မ ၂၁ ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ျပစ္မႈဆိုင္ရာစနစ္တြင္ ယႏၱရား တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳေနေသာ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမွသာ သံုးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳမီထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႕သတ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုအျခင္းအရာသည္ ICCPR အပိုဒ္ ၉ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူဦးေရ အလြန္အမင္း ျပည့္သိပ္ေနမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးမွ တိုင္းျပည္တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားလာၿပီး စိတ္ေရာဂါကု ဆရာဝန္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ားသည္ ကုသမႈအျပည့္မဝ မရရွိႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းတြင္ စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ားမွ အစိုးရအား  အမ်ိဳးသားအဆင့္  ျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ခု လိုအပ္ေနျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ စိတ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားမွ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ယခု စနစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဥပေဒၾကမ္းသစ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ ထိုဥပေဒၾကမ္းသစ္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈမရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အရိုးစြဲေနေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က် ျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳၿပီးေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီး ကစင့္ကလ်ားျဖစ္မႈမ်ား (PTSD) ႏွင့္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ခံစားၾကရေသာေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ AAPP မွ စိတ္ဓာတ္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီျခင္း အစီအစဥ္ (MHAP) စတင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္  AAPP ၏ MHAP အစီအစဥ္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပး လွ်ုက္ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားအား လံုေလာက္ေသာ ကူညီမႈ ေပးႏိုင္ရန္ AAPP မွ အစိုးရအား ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ စိတ္က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္ေနမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ျခင္းျဖင့္   အစိုးရမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICESCR) အပိုဒ္ ၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၎၏ တာဝန္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္မခ်မွတ္ေတာ့ဘဲ လူမူေရး ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ပထမဦးဆံုး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႕ ပို႕မည္ျဖစ္ကာ ထိုေက်ာင္းတြင္  စည္းကမ္း မလိုက္နာပါက  လူမူေရးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ျခင္းမျပဳျခင္းတို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ၾကာရွည္စြာ အက်ဥ္းက်ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ားကို လႊတ္ေပးပါရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိစြာျဖင့္ ၾကာရွည္စြာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံနရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ သူမ်ားသည္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ပို၍ ဆိုးရြားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုျပႆနာကို ပို၍ ဆိုးရြားေစပါသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ MNHRC ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိေသာ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈလည္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေပၚ အာရံုစိုက္ ေသာ ဆိုးရြားမႈနည္းသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီျဖစ္ေစသည္သာမက အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနေသာ ျပႆနာကိုလည္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေၾကာင္း AAPPမွ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမက ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပို၍ အခက္အခဲျဖစ္ေစမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အစိုးရမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းအရ စီတန္းလွည္႔လည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲ ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္၊ ကုန္က်ခံမည္႕ ပုဂၢိဳလ္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို တင္ျပရမည့္အခ်က္အား ျဖည့္စြက္ထားသည္။ ထုိ႕ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္လံု ၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ ပ်က္ႏိုင္ရာေၾကာင္း အေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ သို႕မဟုတ္ ပစၥည္းကို လည္း ေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုကို သံုးစြဲၿပီး လူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းျခင္းျပဳေအာင္ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္႔အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပင္ဆင္ထားသည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလွ်င္ ထိုဥပေဒသည္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႕က်င္ လွ်က္ရွိ သည့္အျပင္ ထိုအျခင္းအရာသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ေရြးေကာက္ထားေသာ အစိုးရအတြက္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည့္ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းတို႕၏ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္သည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိမေနသင့္ပါ။ ထို႕ျပင္ ဆႏၵျပမႈအတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အျပင္ ဆႏၵျပမည္ဆိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ကဲ့သို႕ေသာ လက္ရိွ တည္ရွိေနေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္။ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထိုဥပေဒ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါ သည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ)ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ငါးဦးတို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေတာင္သူ ငါးဦးသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီတို႕ကို ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ၏ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း တို႕ကို ရပ္တန္႕ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႕ျပင္ ထိုဥပေဒျဖင့္ ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း တို႕အတြက္ ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါရန္ တိုက္ တြန္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္ဆီသို႕ ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေစရန္  ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒကို ျပန္လည္ ေရးဆဲြရ မည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ကို ၿဖိဳခြင္းလွ်က္ရွိသည့္အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္နယ္ပယ္ကို ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရသည့္ ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကေသာ ကိုဝလံုး ေခၚ ကိုသက္ဦးေမာင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအေစာပိုင္းတြင္ အာမခံျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ၎တို႕သည္ အစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားဆိုင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႕၏ တရားခြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ဖမ္းဆီးရာ၌ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ ရဲအရာရွိမွ လာေရာက္စစ္ေဆးခံသည္ဟု ကိုဝလံုးမွ စြပ္စြဲေျပာၾကား ထားသည္။ ထို႕ျပင္ ၎တို႕အား မည္သည့္ ေနရာတြင္ ဖမ္းဆီးသည္ကို ထြက္ဆိုေသာ  တရားလိုျပ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားသည္လည္း ကြဲလဲြလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၁၉ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္မွာ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရာဇဝတ္မႈ မဟုတ္ပါ။ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႕၏ တရားခြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ဆက္လက္ရွိေန ေသာ္လည္း ၎တို႕သည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားကဲ့သို႕ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းခံေနၾကရသည္။ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ၎တို႕ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႕၏ တရားခြင္ ၾကားနာမႈသည္ ၎တို႕ကို မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္ကို ျပသေနသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ICCPR အပိုဒ္ ၉ ကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ ရွိသည္။ AAPP မွ အစိုးရအား ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ ထပ္မံ၍ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ထို႕ျပင္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားအမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မီဒီယာမ်ားကို ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုခဲ့သည္ဟူေသာ 7 Day Daily သတင္းစာ ၏ ေဖာ္ျပမႈသည္ တရားခြင္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည့္အတြက္ 7 Day Daily သတင္းစာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ဒုရဲမႉးႀကီး ျမင့္ေထြးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္  ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္း မီဒီယာ ေကာင္စီသို႕ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႕ခဲ့သည္။  သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ သည္ နစ္နာေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးက တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ယူဆလွ်င္ ေရွးဦးစြာ ေကာင္စီသို႕ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႕ျပင္ ရုိက္တာ သတင္ေထာက္ ႏွစ္ဦးကို တရားလိုျပဳလုပ္ တိုင္တန္းသူ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ဒုတိယရဲမႉးႀကီး ယုနိုင္၏ တရားခြင္တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္ စကားရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ သတင္း ေရးသားသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အာေဘာ္ အတိုင္း ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားထားရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ သတင္းေရးသားသူ အမ်ားစုသည္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ လူတိုင္း၏ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ထားသည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိပါ။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ခဲ့ေသာ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း ၎တို႕၏ မူဝါဒ အမ်ားအျပားသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈ မရွိလွပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီခရီးကို ေရွ႕ဆက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ထိုဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳရ မည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၏ ဒုတိယ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္  ကိုးလၾကာ ေထာင္တြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ့္ရွစ္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္မွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အေၾကာင္း ကို ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊(ဂ) တို႕ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားအား အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခဲ့ၿပီး ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္း လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ၾကာရွည္ စြာ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းကို ႐ံႈ႕ခ်ၿပီး သူ႕အား စဲြဆိုထားေသာ စဲြခ်က္မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ႐ႈံ႕ခ်ပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၁၉ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၏ ရွင္းလင္း ျခင္းမရွိေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာသဘာဝရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုပုဒ္မကို လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တက္ၾကြသူမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ရန္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳဆဲျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္ကို ျပသလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ား၏ အမႈကို လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ကိုသန္းထိုက္တို႕သည္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ငါးလၾကာသည္အထိ ဆက္လက္ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၉၄ ျဖင့္ သာယာဝတီေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရေသာ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္းရံသူမ်ားကို စြဲဆိုထားသည့္ စဲြခ်က္မ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုသန္းထိုက္တို႕သည္ တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္မွ အမႈအား အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီး ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားထံကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပထား သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာလၾကာရွည္စြာ တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္းသည္ သင့္ေတာ္မႈမရွိဘဲ တရားေရးစနစ္တြင္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ညႊန္းဆိုျပသေနသည့္အတြက္ ၎တို႕အား စြဲဆိုထားေသာ စဲြခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ တိုက္ တြန္းပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားသည့္ စာမ်ားထဲတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔မွ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔မွ သိမ္းယူထားသည့္ေျမယာမ်ားကို မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ ျပန္လိုခ်င္၍ ေတာင္းသည့္ တုိင္စာမ်ား၊ အစိုးရမွ ျပန္ေပးသည့္အခါတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၊ ေျမစာရင္း၊ ေက်းလက္ဌာနတို႔မွ အလြဲသံုးစားလုပ္သျဖင့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္မရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  တုိင္ၾကားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ထို႕ျပင္ တိုင္စာမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကေျမရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ပါဝင္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းအား တစ္ပိုဒ္ျခင္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၅ (က)တြင္ ေျမယာမဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခဲြေရး ေကာ္မတီသို႕ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္အခ်က္အား အသစ္ျဖည့္စြက္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ ျပဳခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွ လယ္သမားမ်ား သည္ ၎တို႕၏ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ လယ္သမား မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႕ တူညီေသာ ခံစားခြင့္ မရွိခဲ့ၾကပါ။

တလအတြင္းသတင္းသုံးသပ္ခ်က္ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ FEB MIR (Burmese Template)

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ သတင္းစုစည္းမႈမ်ား FEB Chronology (Burmese Template )

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း 44 remainging PP list burmese version Updated on Feb 28, 2018

လက္က်န္အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ စာရင္း Feb 196 facing trial list updated on Feb 28, 2018 (Updated) bur

၆၆(ခ)ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား စုစုေပါင္းစာရင္း 66 (D) total list(new) Updated

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅() ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈