အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

26734103_1508170012629072_5663827618672148480_n

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ေနျပည္ေတာ္ရိွ Hotel Max တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တို႔ပူးေပါငး္၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊မတ္လ ၈/၉ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေအေအပီပီမွ ကိုတိတ္ႏိုင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အားရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ေကာ္္မရွင္၏ ေထာင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုရွင္းျပခဲ့့ပါသည္။ ေအေအပီပီမွ ကိုဘိုၾကည္မွ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္လဲေရးအတြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ Main Facilitator အျဖစ္ ကိုေအာင္သူျငိမ္း က ကူညီေပးခဲ့ျပီး။ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ကို ကိုစိုးျမတ္သူ -ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္း က ကူညီေပးခဲ့ပါသည္ ICRC မွ Mr Shane Clive Bryan မွ International Minimum Standards on Treatment of Prisoners ႏွင့္ International Experience In Detention In Brief တို႔ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္လဲေရး Concept ႏွင့္ Mechanism တို႔အား အစုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအားျပန္လည္တင္ျပျခငး္တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာနွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီအခ်ဳိ႔မွ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ာ်းနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ဥကၠဌနွင့္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွတာဝန္ရိွသူမ်ား စုစုေပါင္း ၃၉ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

28783328_1224338624364692_6683650031536554809_n