ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္၎တုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ အက်ဥ္းက်ခံရစဥ္ကေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရမႈမ်ား

28378085_1766624426730180_8485645964216716247_n

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရမႈႏႈန္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လွ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ ၅၀% အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္   တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို အားေပးျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရား စီရင္ေရး စနစ္တြင္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းကို အဓိက လက္ကိုင္ထားျခင္းစသည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္သည္ တကမာၻလံုးတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ ပွ်မ္းမွ် အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ထက္ ျမင့္မား လွ်က္ရွိ သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊စံညႊန္း မ်ားေအာက္ က်ဆင္းဆဲျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စနစ္၏ ဖဲြ႕စည္းမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းက်ေနခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရျခင္းသည္  အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႕ျပင္ ၎တို႕ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းသည္ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပို၍ နည္းပါးေစသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား သို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ားကို ျပဳမႈ ဆက္ဆံမႈအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႕ျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ အဓိက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သံုးခုရွိၿပီး ၎တို႕မွာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ဆန္႕က်င္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆန္႕က်င္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICCPR ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ UNCAT ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို  ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစၿပီး အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ ပို၍ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (SMRs) တို႕တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ျပဳမႈ ဆက္ဆံမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားျခင္း မျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား (ဘန္ေကာက္ စည္းမ်ဥ္း) တြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား၏  သီးသန္႕ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထိုဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအား လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္မႈကို ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရသည့္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပို၍ေသးငယ္ေသာ အခန္းက႑ သည္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသူမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျခားနားလွ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရခ်ိန္အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လူမႈ အသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ၎တို႕၏ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအတိုင္း၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတိုင္း ျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ကိုးဦး၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္အတြင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၎တို႕ မည္ကဲ့သို႕ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ခဲ့ရပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း  အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ားသည္ စံနစ္တစ္ခုကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည့္ သားေကာင္မ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္ အတြင္း ၎တို႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုယ္စား ဆက္လက္၍ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ စည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအေနမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္ ၎တို႕ အက်ဥ္းက် ခံေနရခ်ိန္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႕၏ ဘဝမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႕၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႕ကို အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရမွ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၎တို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ၎တို႕ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႕၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိရန္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသည္။

 မိတ္ဆက္

 “ အက်ဥ္းက်ေနခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာမရွိခဲ့ပါ

မေမေမသန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ (၁၉၉၀၁၉၉၂)

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရမႈႏႈန္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လွ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ ၅၀% အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္  တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို အားေပးျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရား စီရင္ေရးစနစ္တြင္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းကို အဓိက လက္ကိုင္ထားျခင္း စသည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း အားငယ္စိုးရြံ႕မႈမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႕ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ အလြန္ ကြာျခားလွ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေထာင္တြင္း ေနရာမ်ား အပါအဝင္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အမိ်ဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား အားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္  ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား ကို ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား အရ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအေပၚ မည္သို႕ ျပဳမႈဆက္ဆံရမည္ဆိုသည္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ျပင္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ကိုးဦး၏ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းထားျခင္းခံခဲ့ရစဥ္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ျမန္မာႏိုင္္ငံ၏ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူအေရအတြက္သည္ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ႀကီးမားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္  ရွိလာေနပါသည္။ ကမာၻ႕ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ေလ့လာမႈအက်ဥ္း (World Prison Brief)၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၈၀%တြင္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူဦးေရသည္ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ၏ ၂% ႏွင့္၉% ၾကား ရွိေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ အေရအတြက္သည္ တိုးပြားလာေနသည္။ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူအေရအတြက္သည္ ထိုအေရအတြက္ထက္ ပိုမို မ်ားျပားလွ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးရမွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူအေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသားအေရအတြက္၏ ၁၂.၃% သို႔မဟုတ္ ၉၈၀၇ ေယာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႕ ေဒသတြင္း အေျခအေနမွန္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအတုိင္းအတာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္မႈမ်ား၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို သုေတသနျပဳ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူအေရအတြက္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားလာေသာ္လည္း အနည္းဆံုး တိုးပြားလာမႈသာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူဦးေရအားျဖင့္ မမ်ားသည္ဆိုေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမင့္တက္ေန သည္။

အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကာလရွည္ၾကာတည္ရွိေနၾကသည့္ အက်ဥ္းစံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ငယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ – မည္သူမဆို၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္မႈ၊ တရား မွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္သည့္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္း၊ ပူးေပါင္းၾကံစည္ပါ၀င္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား အားလံုးကို ႏုိင္္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္” ဆိုသည့္စကားရပ္အတုိင္း အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္သဘာဝအရ အျခားရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားနွင့္ ကြာျခားသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ခံရစဥ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႔မႈမ်ားကို  လြတ္လပ္စြာ ျပဳမူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္နုိင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားထဲမွတခိ်ဳ႕သည္  ၎တို႔၏ဖခင္၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ခင္ပြန္း တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္းက်န္သူ အမ်ားစုသည္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တက္ၾကြၿပီး  ေျပာစရာရွိသည္ကို  မကြယ္မဝွက္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ၾသဇာရွိမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူဟူ၍ ကြဲျပားမႈမ်ား  ရွိေနေသာ္လည္း ၎တုိ႔ႏွစ္စုအၾကား တူညီမႈမ်ားလည္း က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ၎တုိ႔အားလံုး အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးကိစၥမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ၊ ေရာဂါကာကြယ္ရန္ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ဆန္႔ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ငါးဦးရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလစာရင္းအရ  ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူအေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ ၂၄၀ ေယာက္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ အမ်ိဳးသမီး ပမာဏ နည္းပါးေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာကာလကမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံံတဝွမ္း ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္   ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့မႈပမာဏႀကီးမားခဲ့သည္။ ၎တို႔ ေထာင္က်ခဲ့ရေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားအလိုက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားေနရဆဲျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား သို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ားကို ျပဳမႈ ဆက္ဆံမႈအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႕ျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ အဓိက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သံုးခုရွိၿပီး ၎တို႕မွာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ဆန္႕က်င္ ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆန္႕က်င္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ပဏာမ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္အတြင္း ၎တို႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမရွိျခင္းတို႕ကို ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ သာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၏ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ အစိုးရမ်ားမွ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်င္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပံ့ပိုး ကူညီမည္ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္အေပၚ အစိုးရမ်ားက အျပည့္အဝ လိုက္နာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား၍ မရေသာ္လည္း အစိုးရ မ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား(SMRs)တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား (ဘန္ေကာက္ စည္းမ်ဥ္း)တြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား၏  သီးသန္႕ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္  အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြက္ အေျခခံ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ထိုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားမွလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမို ေသခ်ာစြာ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စည္းကမ္း ပိုမိုလိုက္နာေစရန္ စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိၾကကာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအျဖစ္ေရးဆြဲမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ပို၍ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္ က႑မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(ICCPR)သည္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအား ကာကြယ္မႈ ေပးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးထား သည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုးရံႈးေနသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ထိုစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၀ တြင္လည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုမွ်သာမက ထိုစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ၎တို႕ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္မွ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ား၊ တျခား အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ မ်ားကို တိုက္ရိုက္ ရည္ညႊန္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၎တို႕အတြက္ အေျခခံ ကာကြယ္မႈကို ေပးထားသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၃ တြင္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ခဲြျခားျခင္းမရွိေစဘဲ စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ား၊မ မေရြး တန္းတူခံစားခြင့္ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရွိသည္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္း၏ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ထိုစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂၆ တြင္  ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လံုးဝမရွိရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ ေစာင့္မတ္ ၾကည့္ရႈသည့္ ယႏၱရားတစ္ခုကို ထည့္သြင္း ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ထိုစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရန္ မလိုေသာေၾကာင့္  လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႕ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်င္ လူေတြ႕ေမးျမန္း ျခင္းျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အက်ဥ္းခ် ခံရမည္ မဟုတ္ဘဲ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း လြတ္ေျမာက္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကို ဆန္႕က်င္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၀ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တို႕တြင္အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ မည္သူမဆုိအား ထိန္းသိမ္း၊ စစ္ေၾကာေမးျမန္း သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံရာတြင္ပါဝင္သည့္ အျခားသူမ်ားကို သင္တန္း ေပးရာတြင္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈတားဆီးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပညာေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးတို႕ အတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ လက္နက္သဖြယ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ထိုစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္ ၁၀ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခား ရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႕မဟုတ္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းခံေနရေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုးရႈံးေနသူမ်ားထံသို႕ ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္း စနစ္တစ္ခုအား ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ သို႕မဟုတ္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႕ကို ျပဳမႈ ဆက္ဆံပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္  ၎တို႕၏ ေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားသည္ အနည္းငယ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႕သည္ တေန႕ႏွစ္ႀကိမ္ ေရခ်ိဳးခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း၊ ေဆးကုသခံယူခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း၊ ေထာင္တြင္းေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ား အနည္းငယ္ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ႏိုင္ငံတကာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရွိေသာ ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းသည္ အေထာက္အထား ျဖစ္ေစၿပီး ထိုအျခင္းအရာမွ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ား ပို၍ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆန္႕က်င္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို သီးျခား ညႊန္းဆိုထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုစာခ်ဳပ္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၎တို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကို အျပည့္အဝရရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္း မ်ားေအာက္ က်ဆင္းေနၿပီး အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ ၎တို႕၏ သီးျခား လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ မရွိျခင္းတို႕အတြက္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရမည္ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈတြင္ အဓိက ဥပေဒသႏွစ္ခုသည္ အေျခခံ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (SMRs) တို႕ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒသမ်ားသည္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တို႕တြင္ လိင္ကဲြျပားမႈကိုအေျခခံေသာ ခြဲျခားမႈမ်ားမရွိဘဲ ဥပေဒသတြင္ ပါဝင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအမ်ားစုကို လိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္းမရွိေသးပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျပဳခဲ့ ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရရွိခဲ့ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တရားနာ၊ သီလေပးျခင္းကို လိုက္ပါခြင့္ မရရွိခဲ့ျခင္း၊ တို႕သည္ စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၉၊ စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၆ တို႕ကို ဆန္႕က်င္ေဖာက္ဖ်က္လွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ ဝင္ေငြရေသာအလုပ္မ်ား ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္မွာလည္း စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၈ ႏွင့္ ကြဲလြဲ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (SMRs) တြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုစည္းမ်ဥ္း၏ အပိုဒ္ ၈ တြင္ လိင္ကဲြျပားမႈႏွင့္ ၎တို႕၏ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကို အေျခခံ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားကို သီးျခားစီ ထားရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၎တို႕သည္ အၿမဲတမ္း သီးျခားခဲြ၍ ေနထိုင္ရျခင္းမရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ သီးျခား အစီအစဥ္မ်ားမရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၄၇ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ကဲြလဲြလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ တိုင္ၾကားရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား မရွိျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၃၆ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္းဟု လူသိမ်ားေသာ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္းတြင္ အဓိကပထမဆံုး အေနျဖင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (SMRs)တြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ခြဲျခားျခင္း မရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သက္ဆိုင္ေစရမည္၊ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္အတြင္း ၎တို႔တြင္ အကာအကြယ္မ်ား ပိုမိုရွိေစရမည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ အမ်ားဆံုးသက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ (စည္းမ်ဥ္း) ေျခာက္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • စည္းမ်ဥ္း ၅ – အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား ထားရာေနရာ၌ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ သီးသန္႔တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီမည့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ရွိေစရမည္။ ၎တြင္ ေရပံုမွန္ျဖည့္တင္းေပး မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးပစၥည္းမ်ားကို အဖိုးအခလြတ္ စီစဥ္ေပးမႈအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
 • စည္းမ်ဥ္း ၂၃ – အက်ဥ္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရ။
 • စည္းမ်ဥ္း ၂၆ – အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ မိသားစု၊ ကေလးမ်ား၊ ၎ကေလးမ်ားကို အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေန စသည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဆက္သြယ္မႈသည္ အဆင္ေျပစြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေနအိမ္ႏွင့္ ေ၀းရာအရပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ကို ေျဖေလ်ာ့ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာစီမံခ်က္မ်ား ထားရွိရမည္။
 • စည္းမ်ဥ္း ၂၉ – အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ အက်ဥ္းသူမ်ား လူမႈဘ၀တြင္းျပန္လည္၀င္ေရာက္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။
 • စည္းမ်ဥ္း ၃၃ (၁) – အက်ဥ္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ရန္ တာ၀န္ခ်ထားျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းအားလံုး က်ားမျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသူအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • စည္းမ်ဥ္း ၄၆ – အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေျခခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ထားမႈမ်ားတြင္ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမႈ ၀န္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ေဒသတြင္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ မလြတ္ေျမာက္မီႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေရးအတြက္ ျပည့္စံုသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစီအစဥ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းသူ၊အက်ဥ္းသားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒပညာရပ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈအား တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလးႏွစ္ၾကာမွ်ေရးသားၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳၿပီးပါက ဤဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အိမ္၌လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၌လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း ေႏွာင့္ယွက္က်ဴးလြန္မႈခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရးကိစၥ ယခုအထိတိုင္ ပ်က္ကြက္ေနရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့ဥပေဒျပဳက႑ႏွင့္ တရားေရးက႑တြင္ လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈမလံုေလာက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးႏွင့္ ၎တို႔အသံကိုၾကားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ လူျမင္ကြင္းမွေပ်ာက္ေနၿပီး မေတာ္မတရားခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အာရံုစိုက္လာေစေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ေျခလွမ္းျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ အက်ဥ္းေထာင္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏လူမႈဘ၀ဖူလံုေရးမ်ား တိုးတက္လာေစ ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုရွိသည္။ ဤအက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဆိုးရြားေသာခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမီေအာင္ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသူမိန္းမသားမ်ားႏွင့္ ေထာင္က်လူငယ္လူရြယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ခုခံႏိုင္စြမ္းအားနည္းေသာသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးတို႔မွာ အႀကီးအက်ယ္ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္သည္မွာ အခ်ိန္ကာလၾကာၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအရ ဤအေရးကိစၥကို ေနာက္တန္းသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္နည္းပါးျခင္း၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးသည့္ လူမႈအေလ့အထစံမ်ား လႊမ္းမိုးေနျခင္းကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေရွးရႈကိုင္တြယ္မည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဟန္႔တားေနလ်က္ရွိသည္။ ဤဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ က်ၤား၊မမတူကြဲျပားခ်က္ စုစုေပါင္းသံုးႀကိမ္ပါ၀င္ သည္။ အခန္း ၂၂ (ဃ)တြင္ အမ်ိဳးသမီး(အက်ဥ္းသူ)မ်ားကို စစ္ေဆးရွာေဖြရာ၌ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ အခန္း ၂၄ (က) အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ေနရာခြဲျခားခ်ထားရန္ႏွင့္ အခန္း ၄၂ (ဂ) တြင္ က်ားမမတူကြဲျပားမႈကိုအေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒျပဌာန္းမႈ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေဖာ္ျပထည့္သြင္းထားမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မပါ၀င္ေပ။ ထို႔ျပင္ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူဦးေရထူထပ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ လိုအပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ အစီရင္ခံမႈယႏၱရား စသည့္ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပုံစံတူအကာအကြယ္ေပးမည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို လံုေလာက္စြာထည့္သြင္းျပဆိုထားျခင္းမရွိေပ။

အက်ဥ္းသူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားအၾကားတြင္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မွ်ေ၀ခံစား ၾကရသည္။ ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ထားလင့္ကစား ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ အေျခအေနဆိုင္ရာမ်ား အသြင္သ႑ာန္တူမႈေၾကာင့္ ဤက႑တြင္ ခြဲခြဲျခားျခားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ အားလံုးေသာရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသူအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ရည္ရြယ္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ သံုးမ်ိဳးမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ ခုခံႏိုင္စြမ္းအားနည္းျခင္း၊ မိသားစုတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေရးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးမားဆံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဟူ၍ ဆက္လက္ျငင္းပယ္ေနမႈပင္ ျဖစ္သည္။ 

“၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အပူလႈိင္းျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား တစ္ပတ္အတြင္း သံုးေယာက္၊ ေလးေယာက္ ဆုံးပါးသြားခဲ့သည္။ ေထာင္ပိတ္ခ်ိန္အတြင္းဆုံးပါးပါက အျပင္သုိ႕ ထုတ္ခြင့္မရ၍ မိမိ၏တုိက္ႏွင့္ အလွမ္း မေ၀းလွေသာေနရာတြင္ လာေရာက္ထားရွိခဲ့သည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ႏွင့္လည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည္။ ထုိသုိ႕ အသက္ ဆုံးရႈံးရ ျခင္းကုိ ေလ့လာပါက ေထာင္တြင္းေဆးကုသမႈ အင္မတန္ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေဆး၀ါး လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိျခင္း၊ ေထာင္က်အက်ဥ္းသူမ်ားအား လူသားတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္”

 • မသက္သက္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ (၂၀၀၇ – ၂၀၁၂)

တရားစီရင္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ျခင္း၊ အမိန္႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေထာင္က်ကာလ စသည့္က႑တိုင္းတြင္ အက်ဥ္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၎တို႔ႏွင့္ဘ၀တူ အမ်ိဳးသားအက်ဥ္းသားမ်ားထက္ ပို၍ခုခံႏိုင္စြမ္းနည္းပါးေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း ေထာင္ခ်ခံထားရစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔တမူထူးေနသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေသာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသူမ်ား အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ အလြန္အမင္းျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာမဖြယ္မရာျပဳမႈမ်ားမွာ ေထာင္က် အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ မခ်ရေသးေသာ အက်ဥ္းသူမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအား စနစ္တက်ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အာဏာ ခြဲေ၀မႈ မမွ်တျခင္းဆိုင္ရာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပႆနာကို ျပဆိုရာေရာက္သည္။ ရံုးတင္စီရင္ခ်က္မခ်မီ အခ်ဳပ္ ကာလအတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ သိနားလည္သူတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ခြင့္ရေလ့မရွိသျဖင့္ ၎တို႔မွာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရမႈအၾကား အကာအကြယ္မဲ့သည့္ မေရမရာေသာ အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္ေနၾကရ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီဆိုလွ်င္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ ခံစားရေသာ မေတာ္မတရားမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ မေတာ္မတရားခံရရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ကာယကံေျမာက္ လံုၿခံဳေရးမွာ အႀကီးအက်ယ္လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးသြားရသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အလိုအေလ်ာက္ပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ ပို၍ခုခံႏိုင္စြမ္းနည္းၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ ဖန္တီးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စိတ္ႀကိဳက္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (ICCPR အပိုဒ္ ၉) သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ခံေနရဆဲသူမ်ားအဖို႔မူ ထိုသို႔ေသာအျဖစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါတြင္ ခုခံႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားက ဆက္၍ ျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ၎တို႔ကို ေသဒဏ္က် ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသူ မ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္ဟု ဆိုထားရာ ယင္းမွာ SMR 8 (ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္း) ကို တိုက္ရိုက္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။ ထို႔ျပင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔က မ်ားစြာေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ေလ့က်င့္သင္ထား ခံထားရသူမ်ား မဟုတ္ၾက ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၾကသည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈသို႔ ဦးတည္ သြားျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား (ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္း ၂၉) ကို တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက က်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားသတင္းပို႔သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းကင္းမဲ့ေနျခင္းက အက်ဥ္းသူမ်ားအဖို႔ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက တိုင္ၾကားစရာေနရာ မရွိသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစသည္။ ဤအခ်က္သည္ အက်ဥ္းသူအက်ဥ္းသားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဤအခ်က္ကို ဦးတည္ကိုင္တြယ္မည့္ အစီအစဥ္လံုး၀ မပါရွိ၍ မေတာ္မတရားျပဳမူမႈကို အကန္႔အသတ္မရွိခြင့္ျပဳထားဦးမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ားကို ဖြင့္ခ်ျပထားၿပီး အတိတ္ကေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားကို AAPP က ရရွိထားသည္။ ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူမ်ားအဖို႔လည္း ဤအျဖစ္သည္ အမွန္တကယ္ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသူမ်ားမွာ အၿမဲတေစ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာဆိုျပစ္တင္မႈမ်ားခံရ၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ အကူအညီေတာင္းခံလာခဲ့ၾကသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ေျပာၾကသည္။ ဤစနစ္အတြင္း ၎တို႔အေပၚ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းမ်ား ရွိေနလင့္ကစား အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ အေလ့အက်င့္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ား၏ အေနအထားကို သရုပ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူပန္ရသည့္အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္၏ အမ်ိဳးသားဗဟိုျပဳသဘာ၀ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ အကာအကြယ္မဲ့အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ စနစ္တြင္ ေထာင္သားအားလံုးအတြက္ ေနမႈထိုင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားမွာ အမွန္တရား တစ္ခု ျဖစ္ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္သာမ်ားမွာ အဆင္မေျပျခင္း၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရန္ ေရမလံုေလာက္ျခင္း၊ ဓမၼတာ လာခ်ိန္တြင္အသံုးျပဳရမည့္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းစီစဥ္ေပးမႈ လံုး၀မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးမွာ ႀကီးစြာေသာစိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္လာရသည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မေပးဘဲ ပိတ္ပင္ျငင္းပယ္ထားျခင္းမွာ ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္း အမွတ္ ၅ ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္၍ မဆိုင္းမတြ အေလးထား ကိုင္တြယ္ရေပမည္။

“အဆိုးဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ေဆးပညာ ေလာက၊  ဆရာဝန္တို႕၏ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ မညီေသာ၊ အဆင့္မမွီေသာ ေပါ့ဆမႈမ်ား၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား ျဖစ္သည္”

 • ေဒါက္တာေဒၚတိုးတိုးတင္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၁၉၈၉ – ၁၉၉၂)

မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားေသဆံုးရျခင္းမွာ မလံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ကုသခြင့္ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူတို႔အေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပတြင္ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ ေတာင္းခံမႈမွာ ျငင္းပယ္ခံရသည္။ ယင္းမွာ ICCPR, SMRs ႏွင့္ ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အမွီအခိုကင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းရွိရာ ဆိုး၀ါးေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈကို မီဒီယာမ်ားသို႔ သတင္း ေပးၿပီး လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးကုသမႈကို ရရွိေစရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သျဖင့္ ၎အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပေဆးကုသမႈခံယူရန္ အၿမဲတမ္းလိုအပ္ေနရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေထာင္မ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ား ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာေနရာႏွင့္ တိုက္ခန္းမွာ တစ္ေနရာတည္းျဖစ္ရာ ယင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာမသန္႔ရွင္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကူးစက္ တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ကူးစက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ အဆိုအရ ေထာင္က်န္းမာေရးမွာ လူထုက်န္းမာေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္၍ SMRs ၁၉ ႏွင့္ ၂၆ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္မီစြာ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ေထာင္တြင္းစစ္ေၾကာေရးကာလပတ္လံုး ေကာင္းစြာအိပ္စက္ခြင့္ မရရွိဘဲ ေန႕ေရာ ညပါ စစ္ေၾကာျခင္း ခံခဲ့ရတယ္၊ မအခ်ဳပ္တိုက္သို႕ ပို႕ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သံုးလေက်ာ္ခန္႕ မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ခြင့္မရဘဲ ၾကပ္တည္းစြာေနထိုင္ စားေသာက္ခဲ့ရတယ္”

 • မသိဂီ ၤဦး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၀၀၈ – ၂၀၁၁)

ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိသားစုတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္၊ မိသားစုေထာင္၀င္စာျငင္းပယ္ျခင္းကို ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈ ပံုစံ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ေထာင္တြင္းေနစဥ္အတြင္း ႀကီးမားလွစြာ ေသာဖိအားေအာက္သို႔ က်ေရာက္ေစသည္။ မ်ားစြာေသာ ေထာင္က်အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ သားသည္ မိခင္မ်ားျဖစ္ၾက၍ စီရင္ခ်က္ခ်ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၎တို႔အား ေထာင္၀င္စာအေတြ႔မစိပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ၎တို႔၏ ဇာတိ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသတို႔မွ ေ၀းရာအရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ပစ္သည့္ က်င့္စဥ္ကို လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အျဖစ္ က်င့္သံုး ေနခဲ့သည္။ ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၂၆ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မလိုအပ္ဘဲ မိသားစုႏွင့္ ေ၀းရာအရပ္သို႔ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ မိသားစုေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္မေပးျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ဖိစီးႏွိပ္စက္သည့္ ပံုစံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေထာင္၀င္စာေပးမေတြ႔ျခင္းမွာ ဘန္ေကာက္ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ ၂၃ အရ ဥပေဒႏွင့္ မညီေပ။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ဤ အေလ့အထကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနေပသည္။

“က်မတို႔ကို စာဖတ္ခြင့္မေပးတာေၾကာင့္ အရင္က က်မတို႔ဖတ္ခဲ့ရတဲ့စာအုပ္ေတြအေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ် ေျပာဆိုၾကတယ္၊ သီခ်င္းေတြဆိုၾကတယ္၊ စစ္တုရင္ထိုးၾကတယ္ ၿပီးေတာ့ တရားထိုင္ၾကတယ္”

 • မေမေမသန္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၁၉၉၀ – ၁၉၉၂)

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒက အက်ဥ္းေထာင္သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ စနစ္ျဖစ္သင့္သည္ဟု (ICCPR အပိုဒ္ ၁၀) အေသအခ်ာ ဆိုထားေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ အက်ဥ္းသူမ်ား အက်ဥ္းခံၿပီးေနာက္ အလုပ္ရရန္ ကူညီမည့္အစီအစဥ္ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ေထာင္က် ေနစဥ္အတြင္း ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာကိရိယာမ်ား ယခင္ကတည္းကမရွိျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္စာမွ်ေသာ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀င္ေငြရသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ မတတ္ႏိုင္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနတို႔မွာ တိုက္ရိုက္အားျဖင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး အမည္းစက္ပါေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မ်ားစြာေသာ အင္တာဗ်ဴးခံရသူမ်ားက ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICESCR) အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို အာမခံေပးေရးသည္ အစိုးရ၏တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခုအျဖစ္ သက္ေရာက္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေျခခံမူ အမွတ္ ၅ တြင္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ေနေစကာမူ အက်ဥ္းသားမ်ား (အထူးသျဖင့္ တစ္ေန႔တြင္ ေထာင္မွ လြတ္မည့္သူမ်ား) တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအရ အခြင့္အေရးအားလံုး ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ကန္႔သတ္ခံရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားထဲမွ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအေရးကို မ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုထား၍ တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းရမည္မွာ အစိုးရ၏ တာ၀န္ ၀တၱရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပထမ မ်က္ႏွာစာမွာ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအေပၚ ဗဟိုျပဳေသာအစီအစဥ္မ်ား စီမံ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္၍ ဒုတိယမ်က္ႏွာစာမွာ အက်ဥ္းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ားကို အထူး အာရံု စိုက္လွ်က္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးတြင္ နက္နဲစြာစြဲကပ္ေနေသာ အမည္းစက္ မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေစမည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ရန္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူတို႔တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိ လ်က္ရွိသည္။ (၎တို႔သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖႏိုင္ၾကသည္၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရၾကသည္) သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေနမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေနၾက မဟုတ္ေပ။ အတိတ္ကာလ၌ အက်ဥ္းေထာင္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိရွိ ကူညီရန္ လက္ရွိတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာတာ၀န္တစ္ခု အစိုးရထံ၌ ရွိလာေပသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းရရွိေရး ကင္းမဲ့မႈ နည္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ စာဖတ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားမႈျဖစ္သည္ဟူ၍ ေမးေျဖခန္း တြင္ ေျဖဆိုသူတို႔က ေျဖၾကားထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာနည္းလမ္းမွာ ေထာင္မွတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စာအုပ္မ်ားမွာ တားျမစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနသည္ အက်ဥ္းသူမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း ရင္းျမစ္မ်ိဳးစံုကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ရင္းျမစ္မ်ားမွာ ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္အကဲဖတ္တတ္မႈစြမ္းရည္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သလို ၎တို႔ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္အတြက္ပါ အသင့္ျဖစ္ေနေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရာတြင္ စြမ္းပကားရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကူညီမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လံုး၀မရွိေၾကာင္းကို စာေပေလ့လာခြင့္တားျမစ္ျခင္း အားျဖင့္  ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္စနစ္က ျပဆိုေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေထာင္က် ျပစ္ဒဏ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဘ၀တူအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရေပသည္။ ေမးျမန္းေျဖဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔က အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရခက္ခဲျခင္းမွာ ၎တို႔၏ အညႊန္႔ခ်ိဳးခံပညာေရးႏွင့္ ကာလရွည္ ေထာင္က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟူ၍ မွတ္ယူ ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၾကသည္။  

“ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္  ေထာင္ထြက္မ်ားအေပၚ ရြံ႕ေၾကာက္ေသာ သေဘာဆႏၵမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္၊ ေထာင္ထြက္တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အျမင္၊ အၾကည္႔၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ရျခင္းသည္ပင္ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ က်မရဲ႕ ဘ၀ဟာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူဘ၀ကေန လူေတြေရွာင္က်ဥ္ခံရတဲ့ဘ၀ကို ေျပာင္းခဲ့ရပါတယ္”

မေမေမသန္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၁၉၉၀ – ၁၉၉၂)

အက်ဥ္းသူတို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္မွ လြတ္ၿပီးေနာက္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္း ေရွာင္ဖယ္ခံရေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မရရွိၾကေပ။ အကယ္၍ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္သည္ ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၄၅ အတိုင္းလိုက္နာ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ျပင္ပ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးထားခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထိုနည္းတူပင္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းထက္ လူမႈဘ၀ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးျဖင့္ ကူညီႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနဆိုးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ေပးေရးကိုသာ အာရံုစိုက္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔မိသားစုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး ဘဝကိုခက္ခဲစြာရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ေထာင္မက်မီက အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ ၀န္ထမ္း စသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရမႈေၾကာင့္ မူလအလုပ္အကိုင္မ်ား ျပန္ရေရးကို မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္  ေငြေၾကးႏွင့္ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီခဲ့သည္ ဟူ၍လည္း အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကား ထားၾကသည္။ ထိုမွ်မက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေလ့ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္လွ်င္ ၎တို႔၏ ေနရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ အျခားသူမ်ားအတြက္ မတရားမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ကူညီေနဆဲ ျဖစ္သည့္အျပင္ အဆင္မေျပသည့္ေနရာတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရမႈမ်ားအေပၚ ထိုသူတို႔ကိုယ္စား  ရပ္တည္စည္းရံုးမႈ မ်ား လုပ္ႏိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူတစ္ဦးက ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဒီေန႔ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရွိေနမႈကို လက္ရွိအစိုးရက ဆက္လက္ျငင္းဆိုေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”

 • မသက္သက္ေအာင္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၀၀၇ – ၂၀၁၂)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေ၀မွ်ေနၾကေစကာမူ ဤအမ်ိဳးသမီးထု ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ အႀကီးမားဆံုး ကိစၥရပ္သည္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူတို႔သည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အမွီအခိုကင္းေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈတို႔တြင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ ျမွင့္တင္ထားလ်က္ရွိၾကသည္။ ဤအက်ဥ္းေထာင္စနစ္ထဲရွိ အစုတစ္စုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူတို႔သည္ အသံတိတ္ေနၾကသည္မဟုတ္ ၎တို႕သည္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ သားေကာင္မ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

“ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသူေတြက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေတြဟာ သူတို႔ကိုအကူအညီေပးတတ္ၾကတာကို သိတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး နဲ႔ အတင္းအက်ပ္အလုပ္ေစခိုင္းတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ က်မတို႔ကို ေျပာျပၾကတယ္။ က်မတို႔က စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔အညီ အကူအညီ ေပးခဲ့ၾကတယ္”

 • မသရဖီသိမ့္သိမ့္ထြန္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၀၀၇ – ၂၀၁၂)

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဤအမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတို႔ရွိလင့္ကစား အက်ဥ္းေထာင္စနစ္၏ မမွ်တမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ စနစ္တစ္ခုဖန္တီးရန္ ပ်က္ကြက္ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္တြင္ ယခင္အက်ဥ္းသူေဟာင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အနာဂတ္အက်ဥ္းသူမ်ား အတြက္ ဆက္လက္တည္ရွိမေနေစရန္အလို႔ငွာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို မျဖစ္မေနျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္  အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ခဲ့ၾကရေသာ္ လည္း အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္စံနစ္ကို ႏႈတ္ဆိတ္မေနခဲ့ၾကပါ။ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ကာလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုယ္စား လႈံ႕ေဆာ္စည္းရုံးျခင္းအျပင္ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီး ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား မ်ားက ေယာက္်ားမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ခြဲျခားခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္။ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေန တိုးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားရာဇဝတ္မႈအမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ အေျခအေနတိုးတက္ရန္လိုပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာကာလႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ဘဝသစ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေသာကာလမ်ားတြင္ မိမိတိုု႕၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ ၾကေသာ္ လည္း အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ေပးရန္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကိုလည္း ေသခ်ာစြာရရွိေစရန္ အစိုးရတြင္တာဝန္ရွိေပသည္။ အမ်ိဳးသမီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသူေဟာင္းမ်ား၏အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ “သူတို႔အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာရမည္” “သူတု႔ိအသံမ်ားကိုၾကားေစရမည္” 

အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရွိေနမႈ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္။ ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ ၂၄၀ ေယာက္ရွိၿပီး ငါးေယာက္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
 • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို လက္ခံၿပီးမူဝါဒအျဖစ္ထည့္သြင္းရန္။
 • ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ၎၏ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားက ိုႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရန္။
 • ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ေစမႈမ်ား၊ လူသားမဆန္စြာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈယႏၱရား ထားရွိရန္။
 • အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ား ထိေရာက္စြာပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘန္ေကာက္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးရန္။
 • အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံထားရွိရမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အမွတ္ ၈ အရ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ သီးျခား စီထားရွိရန္
 • ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ေနထုိင္မႈစံႏႈန္းမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ရန္
 • အမိ်ဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လူ႕အသိုင္း အဝိုင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ဆန္႔ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိ ေစသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ အားနည္းမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစႏုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေပးရန္
 • အမ်ိဳးသမီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္ ေဆးဝါး အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း

 • လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဖိအား ေပးရန္
 • အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မညီမွ်မႈႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအရ အားနည္းမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးရန္။

[1]”More than 700,000 women and girls are in prison around the world, new report shows.” World Prison Brief. September 22, 2015. Accessed February 17, 2018. http://www.prisonstudies.org/news/more-700000-women-and-girls-are-prison-around-world-new-report-shows.

[1]Gainsborough, Jenni. “Women in Prison: International Problems and Human Rights Based Approaches to Reform.” William & Mary Journal of Women and the Law 14, no. 2 (2008): 271-304. Accessed February 2018.

[1] Ibid, 271

[1]See appendix 1.

[1] Jeffries, Samantha. “The Imprisonment of Women in Southeast Asia: Trends, Patterns, Comparisons and the Need for Further Research.” Asian Journal of Criminology, 2014, 1-34. Accessed February 2018. https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/63413/97410_1.pdf?sequence=1.

[1]Walmsley, Roy. World Female Imprisonment List (third edition). Report. July 31, 2015. Accessed February 2018.http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_imprisonment_list_third_edition_0.pdf.

[1]  “Myanmar (formerly Burma).” World Prison Brief. January 01, 1993. Accessed February 2018. http://www.prisonstudies.org/country/myanmar-formerly-burma.

[1]Chesney-Lind, Meda.”Women in prison: from partial justice to vengeful equity.”The Free Library.Accessed February 2018.https://www.thefreelibrary.com/Women in prison%3A from partial justice to vengeful equity.-a053520076.

[1] Jeffries, Samantha.

[1]Assistance Association for Political Prisoners (Burma).”Political Prisoner Definition.”AAPP Assistance Association for Political Prisoners Burma RSS. January 2018. Accessed February 2018. https://aappb.org/political-prisoner-definition/.

[1]Assistance Association for Political Prisoners (Burma), and Burmese Women’s Union. Women Political Prisoners in Burma. Report. March 2014. https://aappb.org/wp-content/uploads/2014/03/Women-Political-Prisoners-in-Burma.pdf.

[1]”2017 Political Prisoner Lists.”AAPP Assistance Association for Political Prisoners Burma RSS.Accessed February 22, 2018. https://aappb.org/2018/01/2017-political-prisoner-lists/.

[1]”Monthly Chronology of January and Current Political Prisoners list.”AAPP Assistance Association for Political Prisoners Burma RSS. February 16, 2018. Accessed February 2018. https://aappb.org/2018/02/6986/.

[1]UNODC.”The Bangkok Rules.”Accessed February 2018. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf.

[1] Ibid.

[1] Ibid.

[1] Ibid.

[1] Ibid.

[1] Ibid

[1]San Yamin Aung. “New Law to Protect Women, Girls Against Violence.” The Irrawaddy, October 17, 2017. Accessed February 2018. https://www.irrawaddy.com/news/burma/new-law-protect-women-girls-violence.html.

[1] UN Women, and Justice Base. Voices from the Intersection: Women’s Access to Justice in the Plural Legal System of Myanmar. Report. 2016. Accessed February 2018. http://www.burmalibrary.org/docs22/Justice_Base-2016-04-22-Women_in%20Myanmar-Plural_legal_systems.pdf.

[1] Reuters. “Prison reform put on the back burner.” Democratic Voice of Burma, January 21, 2018. Accessed February 2018. http://www.dvb.no/news/prison-reform-put-back-burner/79326.

[1]2015 Union Parliamentary Prisons Draft Law: An Unofficial Translation by the Assistance Association for Political Prisoners

[1]Ibid

[1]Ibid

[1]ThetThet Aung interview.

[1]Human Rights Watch. “Abuses Against Women In Custody.” Accessed February 22, 2018. https://www.hrw.org/legacy/about/projects/womrep/General-84.htm.

[1]Than ThanHtay interview.

[1]TharaphiTheintTheintTun interview.

[1]ThetThet Aung interview.

[1]Cho Mar Htwe interview.

[1]TharaphiTheintTheintTun interview.

[1]ThawtarTun interview. E-mail interview by author. February 2018.

[1]Than ThanHtay interview.

[1] Doctor Toe Toe Tin. E-mail interview by author. February 2018.

[1]ThetThet Aung interview.

[1]TheingiOo interview.

[1]Cho Mar Htwe.interview.

[1]Aye Thida. E-mail interview by author. February 2018.

[1]Brenda van den Bergh, Alex Gatherer, Andrew Fraser, and Lars Moller. Imprisonment and women’s health: concerns about gender sensitivity, human rights and public health. Report. September 2010. Accessed February 2018. http://www.who.int/bulletin/volumes/89/9/10-082842/en/.

[1]TheingiOo interview.

[1]Gainsborough. “Women in Prison, 279

[1]ThetThet Aung interview.

[1]May May Than interview.

[1]Doctor Toe Toe Tin interview.

[1]May May Than interview.

[1] El Shwe Phyu, and MaungZaw. “88 inmates to sit for matriculation exam.” Myanmar Times, February 15, 2018. Accessed February 2018. https://www.mmtimes.com/news/88-inmates-sit-matriculation-exam.html.

[1]MaungZaw. “Male inmates at Ohbo to get new school building in January.” Myanmar Times, December 12, 2017. Accessed February 2018. https://www.mmtimes.com/news/male-inmates-ohbo-get-new-school-building-january.html.

[1]Doctor Toe Toe Tin interview.

[1]Ibid.

[1]May May Than interview.

[1]TheingiOo interview.

[1]May May Than interview.

[1]Than ThanHtay interview.

[1]TharaphiTheintTheintTun interview.

[1]TheingiOo interview.

[1]May May Than interview.

[1]ThetThet Aung interview.

[1]TharaphiTheintTheintTun interview.

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္  FINAL women’s day paper BURMESE (3)