ရိုက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းသမား ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ UN WGAD သို႔ တိုင္ၾကား

aapp letterhead

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။  ။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

 

ရိုုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုုးဦး (ခ) မိုုးေအာင္တိုု႔အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)မွ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ လက္ေအာက္ရွိ မတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Working Group on Arbitrary Detention) ထံသို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ၾကားလိုက္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ညတြင္ ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ အေရးႀကီးလံုုျခံဳေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တရားမဝင္ သတင္းရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္  ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံ သတင္းသမား ႏွစ္ဦးသည္ မည့္သည့္ေနရာတြင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံထားရသည္ ဆိုသည္ကုိပင္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ မသိရေသးသည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၄၇[1] အရ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းအပိုဒ္ (၁၉) အရလည္းေကာင္း၊[2] ႏိုုင္ငံသားႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုုဒ္(၉)[1] အပိုုဒ္ (၁၄)[2] ႏွင့္ (၂၆)[3] တို႔အရလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံ သတင္းသမား ၂ ဦးသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုးရံွဴးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုုဒ္မ ၂ (က)[4] အရ လြတ္လပ္စြာရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္၊ (ရွာေဖြရယူခြင့္) လက္ခံႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဝငွျဖန္႔ခ်ိခြင့္တို႔ကိုလည္း ဆံုးရႈံးခဲ့ပါသည္။

ထိုသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္လည္း ၀ရမ္းပါ မပါ မေသခ်ာသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကလည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရ လွိ်ဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ (၁၁) အရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမည္ဆိုုလွ်င္ တရားသူၾကီးထံမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ ဝရမ္းရယူရန္ လိုုအပ္ျပီး၊ သတင္းသမားႏွစ္ဦးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ၊ ပိုုင္ဆိုုင္ျပီး အခိ်န္တိုုအတြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည့္အတြက္ ၄င္းတိုု႔အား ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္၊ မျဖစ္အေပၚ မ်ားစြာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း  အေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမား ႏွစ္ဦးသည္ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ လက္ေအာက္ရွိ မတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီ အတြက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ Working Group on Arbitrary Detention ထံသို႕ တိုင္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္၇န္- ကိုတိတ္ႏိုင္ +(၆၆) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁

ကိုေဇာ္မိုုး + (၉၅) ၀၉  ၇၉၅၈၈၁၀၁၆

အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္

Media release on Two reporters