ေအေအပီပီေအာက္တုိဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Cover burmese

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇(၁)(၂)ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ငါးဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္း စုစုေပါင္း ေလးဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕မွာ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္အက္ဥပေဒ၊    ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံရသူ ႏွစ္ဦး၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇(၁)(၂)ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္း ကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာ ႏွစ္ဦးသည္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္ အက္ဥေဒ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ထိုထဲမွ တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ထပ္တိုးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)(ဂ) တို႕ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္း စုစုေပါင္း ေလးဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေလးဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး၊ ကိုလဖိုင္ဂမ္၊ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ ႏွင့္ ကိုေအာင္ကိုေထြးတို႕မွာမႈ က်န္းမာေရးဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္းတြင္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ၊ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လြပ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတ ကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အပါအဝင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိေသာ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရုိေသာ္လည္း အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသးပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ အာဏာ လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားသို႕ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ခြင့္စသည္တို႕အား ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ထားလ်က္ရွိျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ကခ်င္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ  ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕ကို မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ စီ၊ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးလစီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ထပ္တိုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕ကို တပ္ရင္း ၉၉ မွ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္မ်ိဳးမင္းလတ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဖတ္ကာၿမိဳ႕နယ္၊ ခလရ ၁၂၃ တြင္ တစ္လနီးပါးၾကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္မွ ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး  KIAကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနသည္ဟူေသာ ဝန္ခံလက္မွတ္ႏွင့္အတူ ၎တို႕ကို ရဲလက္သို႕ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းထားခံထားရစဥ္အတြင္း ၎တို႕သည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စစ္ေဆးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕၏ေရွ႕ေနမ်ားမွ ဦးဒြယ္ေဒါ့ ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕ကို ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္၍ ဝန္ခံခိုင္းခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မုံးကိုးၿမိဳ႕တြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ေဒသခံမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္း အသုံးျပဳဗုံးႀကဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားပ်က္စီခဲ့ျခင္းမ်ားကို ၎တို႕သည္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ အေမး၊အေျဖျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ အပ်က္အစီးဓာတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) အတြက္ ၎တို႕ႏွစ္ဦးသည္ ဓာတ္ဆီမ်ား သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း၊ သတင္း ေပးျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံဝါဒျဖန္႕ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရကာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မံုးကိုးၿမိဳ႕နယ္၌ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕ၾကား တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႕ ႏွစ္ဦးသည္ KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ် မရွိခဲ့ပါ။ စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္အတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ခံခဲ့ရကာ ဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရၿပီး ထိုဝန္ခံခ်က္ကို သက္ေသအျဖစ္ တရားရံုးတြင္ အသံုးျပဳ၍ မရပါ။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)၊ အပုိဒ္ (၁၄)တြင္ “ဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္မႈႏင့္ တရား မ စီရင္ထံုးမ်ားတြင္ လူတိုင္းတရားပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည္။ ခိုင္လံုေသာေထာက္အထားျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟု  စီရင္ခ်က္ မခ်မခ်င္း ထိုသူတြင္အျပစ္မရွိ”ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္လည္း အလားတူ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၆၂(၁) ႏွင့္ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၂၈) တို႕တြင္ “တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဝန္ခံထားေသာ ဝန္ခံခ်က္မ်ားကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ျပစ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲအရာရွိထံေပးေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အစစ္ခံခ်က္ကိုမွ်  တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ သက္ေသအျဖစ္ အသံုးမျပဳရပါ”ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုမွ်သာမက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ AAPP မွ အစိုးရအား အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႕မဟုတ္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႕က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT)၊ အပိုဒ္ (၁၅) တြင္ “စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မည့္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုမဆို ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူဟု စြပ္စြဲခံရသူအား တရားစီရင္ရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ တရားစီရင္ေရးတြင္မွ သက္ေသအျဖစ္ ကိုးကားသံုးစဲြျခင္းမရွိေစရ” ဟု ျပ႒ာန္းထား သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ား၌ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ကူညီျခင္းတို႕အတြက္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕ကို ပုဒ္မ၁၇(၁)ျဖင့္တရားစြဲဆို၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္အား ၿခိမ္းေျခာက္မႈႈျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ အတိုက္အခံျပဳလုပ္၍ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ေထာက္ျပျခင္းအားျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္မီေစရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စနစ္က်စြာျဖင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပို၍ နည္းပါးလာ ေသာ္လည္း  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။  ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ လာသည္ဟု ထင္ရဟန္ရွိေသာ္လည္း ယခုအမႈသည္ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဒဏ္ခတ္မခံရသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအေပၚ ဖြင့္ဟေျပာဆိုေသာ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ေနၿပီး အလြန္အမင္း ဖိႏွိပ္ထားမႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။

ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕အား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိသည္။ မီဒီယာမ်ားသို႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းအတြက္ ၎တို႕အား အျပစ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း၊ မွားယြင္းစြာ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းတို႕သည္ ၎တို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ (၁၉) ႏွင့္ အပိုဒ္ (၂၀)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၃၅၄) တို႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ရွိသည္တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ျခင္းမရွိ ၎တို႕ကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ၎တို႕ကို မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၂၆ ရက္ၾကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္း ထား ျခင္းတို႕သည္ ၎တို႕၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ အပိုဒ္ (၉) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ မည္သူ႕ကိုမွ် ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အပိုဒ္ (၁၀) တြင္ လူတိုင္း မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈခံခြင့္ရွိသည္တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္သာမက ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိျခင္းကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၆၀)၊ အပိုဒ္ (၆၁) တို႕တြင္ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးသည့္အခါ အေၾကာင္းမဲ့ၾကန္႕ၾကာမႈမရွိဘဲ ဖမ္းဆီးထားသူကို ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမွဴးထံသို႕ ေခၚေဆာင္သြားရမည္ သို႕မဟုတ္ ပို႕အပ္ရမည္၊ ၂၄ နာရီအတြင္း တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရမန္ရယူရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၃၇၆) တြင္လည္း “တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႕မရရွိဘဲ မည္သူ႕ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Rome ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၈)တြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရပ္သားမ်ားကို ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားျခင္းစာနာသည့္ ဥပေဒ (IHL) ျဖင့္ တရားဝင္ျခင္း မရွိပါ။ က်ဴးလြန္သူမ်ား ၎တို႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို တာဝန္ခံေစရန္ မွန္ကန္ေသာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည့္ မီဒီယာမ်ား၏က႑ သည္  သက္ေသမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ခံရမႈ၊ အျပစ္ေပးခံရမႈ (ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕၏ အမႈကဲ့သို႕)မွ ကာကြယ္ ေပးရမည္အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုမွ်သာမက ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္သည္ တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားကို ေလေၾကာင္း ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ဗြီအိုေအသတင္းဌာနႏွင့္ အေမး၊ အေျဖျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ထပ္တိုးတရားစြဲျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ အသေရဖ်က္မႈသည္ ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိေသာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ကို ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္အား အျပစ္ေပးရန္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ အျခားကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည္။ လိုင္စင္မရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းအတြက္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕သည္ ပို႕ကုန္၊ သြင္း ကုန္အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၈)ျဖင့္ တရားစဲြဆိုမႈသည္ ၎တို႕၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ၾကာရွည္စြာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Human Rights Watch, Fortify Rights, Christian Solidarity Worldwide ႏွင့္ အျခားအရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ထိုကဲ့သို႕ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို က်ယ္ျပန္႕စြာ ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိစဥ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအေမရိကန္ သံရံုးမွ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ AAPP မွ အစိုးရအား ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ သဂၤဟကမ္းလက္ ရကၡိတအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုအမ္းသားႀကီး ေခၚ ကိုသန္းေရႊကို မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)(၂) ျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ျမတန္ေဆာင္း ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ရမန္ယူ ၾကားနာခဲ့စဥ္တြင္း ကိုအမ္းသားႀကီးကို တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္သို႕ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တည္ေထာင္သည့္ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႕၊ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာေပေဟာေျပာပဲြၸၸ၌ သူသည္ “လြတ္လပ္ေရးမွအပအျခားမရွိ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းအတြက္ ေမလတြင္း တြင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားတားျမစ္ေနသည့္ၾကားက ကိုအမ္းသားႀကီး ေခၚ ကိုသန္းေရႊမွ ထိုပြဲကိုဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္ ခမရ – ၅၄၀ မွ တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး ကိုအမ္းသားႀကီး ေခၚ ကိုသန္းေရႊကို မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ သည္။ ထိုအမႈသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျမတန္ေဆာင္းဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသာရႏွင့္ ကိုခိုင္နီမင္းတို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည့္ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲကိုဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းအတြက္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇(၁)(၂) ျဖင့္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံက်ဴးလြန္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေနရသကဲ့သို႕ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းအတြက္ သို႕မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေရွာင္လဲႊ၍မရေသာ ဆက္ႏြယ္ မႈမ်ားအတြက္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကဲ့သို႕ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းတို႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံေနရသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႕သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္တို႕ကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ ဆႏၵရွိလွ်င္ ထိုအျခင္းအရာမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႕ျဖဴးရန္ ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

တတိယေျမာက္အမႈတြင္ ေအာက္တိုဘာလကုန္၌ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၇(၁)ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦးမွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထမ္းမဆိုင္ရြာမွ အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသား မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္း အား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ မႏၱေလးလူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ ေနထိုင္ရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေငြတစ္ေထာင္က်ပ္ပါ ေပးေဆာင္ေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ (၇၇) မွ ဗိုလ္မွဴး ျမင့္ေမာင္ေမာင္စိုးက တရားလိုျပဳလုပ္၍ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ)အိုက္ယန္းအား  နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး  တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦးမွ ႏွစ္ဖက္သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမရွိဘဲ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ဦးမွ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ TNLA ၏ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ TNLA ၏ တပ္သားအျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားခြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး (ခ) အိုက္ယန္း၏ မိခင္တစ္ဦးသာ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ သူ၏ရြာမွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕သို႕ ျပန္လာစဥ္ ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔၌ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ သူ႕အား ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၅) မွ ဗိုလ္ႀကီးသူရထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး TNLA စစ္ဝတ္စံုဝတ္ၿပီ ေသနတ္ ကိုင္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို သူ၏ဖုန္းအတြင္း၌ ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႕ၾကာ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ စခန္းကုန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ေန႕တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ TNLA တပ္ဖဲြ႕၏ ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းခံခဲ့ရကာ TNLA တပ္သား ျဖစ္ ျခင္းအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ မတရားထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို မရရွိခဲ့ပါ။ ကေလး စစ္သားျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားျခင္းစာနာသည့္ ဥပေဒ (IHL) ျဖင့္ မိုင္းခ်ိဳေထြးသည္ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ခြင့္ရွိသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားရံုးမ်ားမွ နားလည္ သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းမွ တားျမစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ ပို၍ တင္းၾကပ္ထားကာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။

မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းသည္ ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားရံုးမ်ားမွ သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ သူ႕ကို မတရား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းသည္ တရားမွ်တျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ခုက ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွ ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္း ဓားစာခံ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မိုင္းခ်ိဳမင္းေထြး(ခ) အိုက္ယန္းအား စြဲဆိုထားေသာ စဲြခ်က္မ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းသင့္ၿပီး သူ၏ မိသားစု ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္း ျပန္လည္ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒသည္ ထိုအခ်ိန္က ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႕က်င္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္တြင္း ပါဝင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို မတရား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ အက်ဥ္းခ်ရန္အတြက္ ထိုဥပေဒအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္သည္ ဆႏၵျပရန္ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမီ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထိုဆႏၵျပပဲြအတြက္ ေအာက္တိုဘာ လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္သည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးဟိန္းမွ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းသည္  ၎မွ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ သူသည္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ ရမန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႕ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

တရားမဝင္ေသာ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမွ မျပဳလုပ္မီ ဦးမိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမွ ရပ္တန္႕သြား ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစၿ္ပီး သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ထင္ျမင္ ယူဆခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားမွ ေဝဖန္ျခင္းသည္ ၎တို႕ေရြးေကာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ျပီးျပည့္စံုေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင့္ယူဆခြင့္တို႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအဝိုင္း တန္ဖိုးကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္  ေဝဖန္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာင္ သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ေပးရန္ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပို၍ ဖိႏွိပ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္သာမက ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အရပ္သားအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိ သည္။

အသေရဖ်က္မႈကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစေသာ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ကို ရုပ္သိမ္းရန္ သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုဥပေဒ၌ တိက်မွန္ကန္ေသာ အသေရဖ်က္မႈ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရန္ ထိုဥပေဒကို လက္နက္သဖြယ္ မၾကာခဏအသံုးျပဳ လ်က္ရွိသည္။ အျခား ဒီမိုကေရစီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (ေဖာ္ျပခ်က္)မ်ားအေနျဖင့္ အသေရဖ်က္မႈအား တရားမမႈဆိုင္ရာ တရားစဲြ ဆိုမႈျဖင့္သာ ေျဖရွင္း သင့္ၿပီး  တိက်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည့္ အသေရဖ်က္စင္စစ္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမွ် ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓမၼ စုေဆာင္းျခင္းခံရစဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရစဥ္က ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ၾသဂုတ္လတြင္း လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ (RFA) သို႕ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကေလးစစ္သား ေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးသည္ ေအာက္တိုဘာအတြင္း၌ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ရံုးခ်ိန္း သံုးခ်ိန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႕ ေသာ္လည္း ရံုးခ်ိန္းသံုးခ်ိန္းလံုးတြင္ တရားသူႀကီးသစ္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ တြဲဘက္တရားသူႀကီး (၁) မွ သူ၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈအား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အာမခံေပးျခင္းကဲ့သို႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမွ အာမခံ ဆံုးျဖတ္ ရန္အပါအဝင္ တရားရံုးမွ ကိုေအာင္ကိုေထြးအား မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားေရး စနစ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ထင္ဟပ္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

တိုက္ဆိုင္မႈရွိစြာ ေအာက္တိုဘာလတြင္းတြင္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ Justice Base အဖဲြ႕မွ “မွ်တေသာ တရားခြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလးစားလိုက္နာမႈကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာကို  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ခရိုင္တရားရံုးတို႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၂၈ ရက္အတြင္း Justice Base မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့မႈမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားၿပီး တရားၿပိဳင္မ်ား၏ တရားခြင္ တရားစစ္ေဆးမႈတြင္း မ်ားစြာေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ထားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အမႈေပါင္း ၁၅၅ မႈကို ေလ့လာထားၿပီး  ထိုအမႈမ်ားသည္ ခုခံေခ်ပမႈ ရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ ခုခံေခ်ပမႈကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပး မႈမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား မရွိဘဲ ၾကားနာမႈ ရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ စြမ္းရည္ ျပည့္ဝ၊ အမွီ ခိုကင္း လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်ေသာ တရားရံုးတြင္ ၾကားနာ စီရင္မႈ ရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ ၾကား နာမႈ ရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးတို႕ ရရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိတို႕ကို ထိုအစီရင္ခံစာမွ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ Justice Base အဖဲြ႕ ေလ့လာခဲ့ေသာ အမႈမ်ားအားလံုးတြင္ ထိုအခြင့္အေရး ငါးခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်င္ တရားခြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရဲအရာရွိမ်ား လာေရာက္ ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ရမႈ ၾကာရွည္သြားသည္ကို Justice Base အဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အမႈတစ္မႈတြင္ တရားသူႀကီးမွ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ အမႈငါးမႈတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမွ ဖုန္းစကားေျပာဆိုျခင္း၊ အမႈရွစ္မႈတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမွ အမႈအား စိတ္ဝင္စားပံုမရွိျခင္း၊ အမႈတစ္မႈတြင္ တရားသူႀကီးမွ ၾကားနာမႈတြင္း အိပ္ေနျခင္း၊ အနည္းဆံုး ေလ့လာမႈဆယ္ခုတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမွ ၾကားနာမႈကို တက္ေရာက္ျခင္းမရွိျခင္း၊ အမႈတစ္ခုတြင္ တရားသူႀကီးမွ ၾကားနာမႈကို တစ္ၿပိဳင္တည္း သံုးႀကိမ္ခဲြစစ္ျခင္းႏွင့္ အမႈ ၃၅ မႈတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမွ သမာသမတ္က်ျခင္းမရွိျခင္းတို႕ကို ေလ့လာသူမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။

AAPP မွတ္တမ္းျပဳေနေသာ အမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ တရားၿပိဳင္မ်ား မွ်တေသာ တရားခြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈ ရရွိရန္ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမႈမ်ား) ျမန္မာႏိုင္ငံတရားေရးစနစ္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိမႈမ်ား အေၾကာင္းကို လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားထံမွ စုေဆာင္းထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Justice Base အစီရင္ခံစာမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တရား ေရးဆိုင္ရာ ဌာနကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးကတည္းက  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ၊အမွီအခိုကင္းေသာ တရားေရးစနစ္မရွိခဲ့ပါ။ ပို၍ေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီသို႕ ကူးေျပာင္းမႈရွိေစရန္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနခြဲမ်ားၾကား အာဏာမ်ား ကို သီးျခားစီထားရွိရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ တရားၿပိဳင္မ်ား မွ်တေသာ တရားခြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးခြင့္၊ အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမႈမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ လြန္စြာ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိ သည္။

အစိုးရေဟာင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိျခင္းမရွိေသးေသာ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္းတြင္ အနည္းငယ္ တိုးလာသည္ကို AAPP မွ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႕၏ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ အစားထိုးလယ္ယာေျမ သို႕မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍ မ်ားလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

  • လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းျပဳလုပ္ရန္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီတို႕မွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားအတြက္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး ဆႏၵျပပဲြ သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႕သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုး ေျမဧက ၁၉၀၀ ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
  • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမား ၂၆ ဦးသည္ ၎တို႕၏ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံထားရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီထံသို႕ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ စာေပးပို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးတကၠသိုလ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမ ၇၃.၄၅ ဧကကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းယူခဲ့သည္။
  • ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ေတာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ဖ်ာရြာမွ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားသည္ မႏၱေလး၊ မီဒီယာစင္တာတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႕၏ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ေတာင္သူ ၉၃ ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမဧက ေလးရာေက်ာ္ကို ဘိလပ္ေျမစက္ရံု သံုးခု တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံထားရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားကုိ ေက်ာက္ဆည္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရန္ သို႕မဟုတ္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္း ခံထားရသည့္ ေတာင္သူ စုစုေပါင္း ၉၃ ဦးအနက္ ေတာင္သူ ၁၂ ဦးမွာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရယူထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ကာလေပါက္ ေစ်းအတုိင္း ေပးေလ်ာ္ေပးေစလုိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
  • တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ခန္႕သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး သံုးဦးအား ႏႈတ္ထြက္ ေပးရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုေန႕တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မွ ဆႏၵျပရာတြင္ ကိုင္ေဆာင္မည့္ ပိုစတာမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္း ေစသည့္ စာသားမ်ားပါဝင္သည္ဟုဆိုကာ ျဖဳတ္ခိုင္းခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပပြဲအား လူစုၿပီးမွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကတည္းက အစိုးရမွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက ၃၅၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူခဲ့ေသာ လယ္သမား ခုႏွစ္ဦးကို နစ္နာေၾကးေပးရမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ စာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်လည္ ေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ႐ံႈ႕ခ်ခဲ့သည္။ ထိုလယ္ယာေျမကိစၥ ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ လယ္သမား ၂၀ ဦးခန႔္သည္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ မရီရီေထြးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  • ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ မွ ေဒသခံေတာင္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ ဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး၊ မတရားစြပ္စြဲ၍ တရားစြဲဆိုေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး တို႕အတြက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတလံုးေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးျမင့္ႏိုင္မွ ေစတလံုး ေက်းရြာတစ္ရြာ၌တင္ တရားစြဲခံေနၾကရေသာ ေတာင္သူ ၁၀၀ ခန္႕ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရွိေသာ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမရွိေသာေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕သည္ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ၾကရသည္။

သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးကို ယခုလ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ မ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနရာမဲ့ျဖစ္ေနေသာ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆို၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရမွ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ လယ္သမားမ်ား ကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ တရားမဝင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံ ရျခင္းအတြက္ လယ္သမားမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးမႈတြင္ ကတိျပဳထားမႈကို ျဖည့္ဆည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားလက္ထက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေလ်ာ့နည္းလာ ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၃၇) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္၊ ေလထုအတြင္းရွိ သံယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္” ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကို အစိုးရမွ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သင့္ပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ လ အတြင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ရန္ အလြန္လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ပို၍ တင္းက်ပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိျခင္းမရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အလြန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈကို ပို၍ ရွင္းလင္းေသာ နည္းဥပေဒမ်ားရွိရန္လည္း အလြန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) အဖဲြ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္မည့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ အက်ဥ္းသား အေရအတြက္ ျပည့္က်ပ္ေနျခင္းသည္ အဓိက လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသားဦးေရ တစ္ေထာင္သာ ဆန္႕သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၂၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္ကို ေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ AAPP မွ MNHCR ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ၎တို႕၏ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ AAPP ၏ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို သုေတသနျပဳထားမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳထားမႈကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး အက်ဥ္းသားကို ထိခိုက္ေစေသာ အေရးေပၚျပႆနာျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္က်ပ္ေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္း အာရံု စိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟူေသာ AAPP ၏ အႀကံျပဳခ်က္ကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒသစ္ေရးဆဲြေနခ်ိန္တြင္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (SMRs) ကို လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္သင့္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ ဥပေဒမ်ားဖဲြ႕စည္းရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း ပို၍ လိုက္နာသင့္သည္။

ေအာက္တိုဘာလအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနျခင္း၊  လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။  ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ဦးတိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅() ၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ဦးဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅() ၄၂၅  ၃၀၈ ၈၄၀

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ October MiR (Burmese)

လစဥ္အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ October Chronology (Burmese )

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ October Newsletter (Burmese)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 46 remainging PPlist burmese Updated on Aug 31, 17

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ October 176 facing trial list (burmese)on Oct 30, 17 (Updated)

၆၆(ဃ) စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated