လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ေအေအပီပီမွလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

cover myanmar

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ဇူလိုင္လတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ၁၀ ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ေလးဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ ၁၇ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၃၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လတြင္း ၄၂ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္၊ ထို ၄၂ ဦးထဲမွ လယ္သမား ၁၃ ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၉၄၊ ၃၄၁၊ ၄၄၇၊ ၅၀၆၊ လယ္သမား ၁၅ ဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ(ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ သံုးဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ၊ ေျခာက္ဦးသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ႏွစ္ဦးသည္ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀၊ ႏွစ္ဦးသည္ မီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅(ခ)တို႕ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ ၁၇ ဦးအပါအဝင္ ၁၉ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ၁၀ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေလးဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုင္းတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ ေခၚ ကိုကတံုး၊ ကိုလဖိုင္ဂမ္ႏွင့္ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္တို႕မွာမႈ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ၊ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းသမား မ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္တိုးလာျခင္းကို ဇူလိုင္လတြင္း သတင္းေထာက္မ်ား ထပ္မံ၍ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆို ခံေနရျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိျမင္ႏိုင္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) နယ္ေျမအတြင္း  မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈ အခမ္းအနားသို႕ သြားေရာက္ၿပီး အျပန္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ သတင္းေထာက္သံုးဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးႏိုင္၊ ဦးျပည့္ဘုန္းႏိုင္၊ ဦးသိန္းေဇာ္(ခ)လဝီဝမ္၊ အရပ္သားသံုးဦးျဖစ္သည့္ မိုင္းဆန္းညြန္႕၊ မိုင္းေအာင္ခမ္းႏွင့္ မိုင္းထြန္းေအးတို႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေသာ္လည္း ၎တို႕သည္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခံထားရကာ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႕ကို မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ တအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းအတြက္ မတရားအသင္းအက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္းတြင္ ၎တို႕ေျခာက္ဦးသည္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တရား ရံုး၌္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ရံုးခ်ိန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရံုးခ်ိန္းသံုးခ်ိန္းထဲမွ ရံုးခ်ိန္းႏွစ္ခ်ိန္းကို တရားသူႀကီးမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္မတိုင္မီ  ေျပာင္းေရႊ႕၊စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႕၏ ဥပေဒအႀကံေပး၏ တင္ျပခ်က္မပါပဲ ရံုးခ်ိန္းကို သံုးရက္ေစာ၍ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕စစ္ေဆးခဲ့သည္။

၎တို႕ ထိန္းသိမ္းခံထားရျခင္းႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္းသည္ သတင္းသမားမ်ားကို ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိျခင္း၊ ေခတ္ေနာက္ က်ေနေသာ၊ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိျခင္းကို သတိျပဳမိေစသည္သာမက  တရားေရးစနစ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္ကိုပါ သတိျပဳမိေစသည္။ ၎တို႕ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕မွ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ ၎တို႕ကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္ကို ျပသလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႕အား တပ္မေတာ္မွ မည္သူႏွင့္မွ် ဆက္သြယ္ခြင့္မျပဳပဲ ၄၈ နာရီၾကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း တရားရံုး၌ ရမန္ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀၊ ၆၁ တို႕အား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ မည္သူမွ် ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္တို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို  သိသာထင္ရွားစြာ တုိက္ဖ်က္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူအမ်ား၏ အာရံုစူးစိုက္ျခင္းကို ခံေနရေသာ ထိုအမႈမွ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား စနစ္က်စြာျဖင့္  ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိသည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊ အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္႕ျပင္ စစ္အစိုးေဟာင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ကန္႕သတ္ထားခဲ့ေသာ ဆင္ဆာ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႕ကို လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္ ကန္႕သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ AAPP အပါအဝင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း ၆၈ ဖြဲ႕တို႕မွ သတင္းေထာက္သံုးဦးႏွင့္ အရပ္သား သံုးဦးတို႕အား စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည့္ျပင္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ ထပ္မံ၍ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU)မွလည္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္၍ လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ အကာအကြယ္မ်ား ေပးအပ္ပါရန္ အစိုးရထံသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး            +၆၆() ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး  +၆၆() ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

လစဥ္အစီရင္ခံစာ တလအတြင္း သုံးသပ္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese MiR (July) (Autosaved)

လစဥ္အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology (July) 

ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ Burmese Newsletter (July)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း39 remainging PP list burmese version Updated on July 31, 17

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Jul 186 facing trial list updated on JuL 31, 17 (Updated)Burmese

၆၆ (ဃ) အမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္စာရင္း 66 (D) total list(new) Updated