ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

AAPP ( C A T ) copy

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဓိကရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အန္အီးဒီ (National Endowment for Democracy) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဗ်ဴရို (Department of State’s Bureau for Democracy, Human Rights and Labor) အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆို ေပးေသာ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္ (လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)၊ ကိုတိုးေက်ာ္လႈိင္၊ ကိုစိုးျမတ္သူ၊ ကိုဘိုၾကည္ (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ ကိုေဇာ္မိုး (ေအေအပီပီ)၊ ၀ိုင္း၀န္း တည္းျဖတ္ေပးေသာ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ေအေအပီပီ)၊ ကိုမိုးေက်ာ္ (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ မလႈိင္လႈိင္ျမင့္ (ေအေအပီပီ)၊ အဖက္ဖက္မွ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ေအေအပီပီအဖြဲ႔သားမ်ား ကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားရက္စက္၍လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၉/၄၆ ျဖင့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္၊ အတည္ျပဳခ်ဳပ္ဆိုရန္ႏွင့္ ထပ္တိုးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ ထိုေန႔မွ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အပိုဒ္ ၂၇ (၁) အရ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္စတင္ အသက္ဝင္သည္။
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖဲြ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ —
ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ မူ၀ါဒ မ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသားအားလံုး တြင္ရွိ သည့္ ျငင္းပယ္၍ မရေသာ တူညီမွ်တသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူသားတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါလူ႔ဂုဏ္သိကၡာမွ ဆင္းသက္လာသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို လူသားတုိင္း ေလးစား လိုက္နာေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေရးတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစိုးရမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုသည့္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း အပိုဒ္ ၅၅ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မည္သူ႔ကိုမွ် ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၅ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၇ တုိ႔ကုိ ေလးစား လုိက္နာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးမႈမွ လူသားအားလုံးအား အကာအကြယ္ေပးေရး ေၾကညာခ်က္ကို ေလးစားလုိက္နာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုထိေရာက္ေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူၾကပါသည္။

စာခ်ဳပ္အျပည့္အစုံကိုေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္UNCat-mm(graph)

                                                                 UNCAT Myanmar edit-Gray Final