အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္စဲြ

cover of prison reform

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အဖဲြ႔မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းသင့္သည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ထုတ္ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္စဲြ အျပည့္အစုံ ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ရန္ Edited – Prison reform from SSR -Burmese version by ZM and BK 2017 March 11 (1)