ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထုိက္တို႕၏ တရားစီရင္မႈၾကန္႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

aapp-new-letterhead_2016

ရက္စြဲ။           ။ ေမလ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

 

ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထုိက္တို႕၏ တရားစီရင္မႈၾကန္႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ား၏ အမႈကို လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝန္ရံေပးသည့္အတြက္ သာယာဝတီေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တို႕ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ကိုသန္းထိုက္တို႕သည္ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္ အတြင္း တရားရံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္ဟု စြပ္စြဲခံရကာ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ျမတ္မွ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္အား လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ကိုသန္းထိုက္အားလည္းေကာင္း တရားစဲြဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ သာယာဝတီခရိုင္ တရားရံုး၌ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၉၄ ျဖင့္ သာယာဝတီေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္းရံသူမ်ားကို စြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကိုသန္းထိုက္သည္ သာယာဝတီေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုသန္းထိုက္တို႕ကို စဲြဆိုထားေသာ အမႈကိုမႈ ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုသန္းထိုက္တို႕သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာဝတီခရိုင္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ အမႈဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ရံုးခ်ိန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၄၀ နီးပါး တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုသန္းထိုက္သည္  တရားရင္ဆိုင္ျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ တရားရံုးအာမခံေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ရက္ ေန႔တြင္ အာမခံျဖင့္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႕၏ အမႈသည္ မလိုလားအပ္ပဲ ၾကန္႕ၾကာလ်က္ရွိသည္။ ထိုအမႈမွ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အားနည္းမႈမ်ားကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို  ကန္႕သတ္ထားလ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။  ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုသန္းထိုက္တို႕အား စြဲဆိုထားေသာ စဲြခ်က္ကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အစိုးရအား ေတာင္းဆို တုိက္တြန္းအပ္ပါ သည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ တရားရံုးမ်ားတြင္လည္း ယခုေဖၚျပပါ ႏွစ္ေယာက္ကဲ့သို႕ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားသည္ ရံုးခ်ိန္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီျပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုသို႕အမႈမ်ားကို ေရရွည္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အတြက္ ထိုသူမ်ားသာမက သူတို႕၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္လည္း စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားအျပင္ ေငြေၾကးအရပါ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနရပါသည္။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား အား မွ်တေသာ၊ တိက်ေသာ၊ ျမန္ဆန္ေသာ တရားစီရင္မႈ ရရွိေစရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
ကိုတိတ္ႏုိင္   အတြင္းေရးမွဴး        +၆၆(၀) ၈၁၂၈ ၇၈ ၇၅၁
ဘိုၾကည္   တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး   +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ တာ၀န္ခံ (ေအေအပီပီ ရန္ကုန္) + ၉၅ (၀)၉၄၂၈၁၁၇၃၄၈

အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ AAPP’s Statement for dropping charge against Daw Khin Khin Kyaw and Ko Than Htike