ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

Feb chronology cover

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ ၉၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕ထဲမွ ၉၀ ဦးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးသည္ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ က်န္တစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္း ၄၂ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ထို ၄၂ ဦးထဲမွ ၃၆ ဦးသည္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုလတြင္ လယ္သမား ၁၅ ဦး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၇ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးမွာမႈ က်န္းမာေရးဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရကာ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံရလ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ မႈဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုံးကိုးၿမိဳ႕နယ္မွ သင္းအုပ္ဆရာႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕အား မတရားအင္းအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၁၇/၁ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ၎တို႕ႏွစ္ဦးသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕ထိတိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ ၎တို႕သည္ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္လည္း ထပ္တိုးတရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ပုဒ္မ ၈ ၌ တားျမစ္၊ကန္႕သတ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ျပည္ပသို႕တင္ပို႕ျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းသို႕ တင္သြင္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုတရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကားရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းမႈကို ခံေနၾကရဆဲျဖစ္ သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေဒသခံ၉၀ေက်ာ္ကို ေကာင္းခါးဌာေနျပည္သူ႕စစ္ (ကခ်င္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး) အဖဲြ႕မွ စစ္သားစုေဆာင္းရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ လယ္သမားအေရးသည္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံ ၂၅ ဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၉၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၃၊ ပုဒ္မ ၁၄၃/ ၄၃၁ တို႕ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသို႕သြားေသာလမ္းကို ပိတ္ဆို႕ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ေလ့လာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာအရ အစားထုိးေျမ ဧက ၁၉၀၀ ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေႀကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈစီးပြားဘဝ ထိခုိက္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ား၏ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီး၊ ဆံုး႐ံႈးျခင္းတို႕အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ တရုတ္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီႏွင့္ စစ္တပ္ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ တို႕၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ သံဃာေတာ္အပါး ၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆႏၵျပသူ ၁၀ ဦးတို႕သည္ လံုၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ကိုကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္အား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ကို ကုမၸဏီမွ ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ျပန္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့ေသာ လယ္ယာ ေျမမ်ားကို ေဒသခံမ်ားထံသို႕ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိပါဟု ရြာသားမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဆက္လက္ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ထိုအျခင္းအရာမွ ျပသ လ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မတရားသိမ္းဆည္းခံရေသာ၊ တရားမဝင္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကိဳး စားေသာ လယ္သမားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ AAPP မွ အစိုးရအား သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမ အမႈမ်ား ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ သို႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္၊ မတရားသိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မူလေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မွ ရပ္တန္႕သြားေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒ တို႕အား ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ရဲမ်ားတင္သြင္းခဲ့ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို စစ္ေဆး၊ သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟို သုေတသနလမ္းၫႊန္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းအား စြဲခ်က္တင္ အမိန္႕ခ်ခဲ့သည္။ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ကတည္းက ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေလးႀကိမ္တိုင္ အာမခံျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ေဝဖန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရ သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔၏ ဧရာ၀တီတိုင္း ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဦးကို တပ္မေတာ္မွ အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဃ) ျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သူသည္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေက်ာင္းသားကိုးဦး ကျပခဲ့ေသာ စစ္ပြဲအလိုမရွိ ျပဇာတ္ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္၃၄(ဃ)သည္ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
‘အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ီျခင္း’

ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အသေရဖ်က္မႈ၊ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသားကိုးဦးအနက္မွ တစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္ၿပီး ထိုျပဇာတ္ကျပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ အရပ္ဘက္ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဥကၠဌႏွင့္ NLD ပါတီတို႕အား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အသေရဖ်က္ေသာ စာသားမ်ားေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ NLD ေခ်ာင္းသာ ေက်းရြာတာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးေအာင္မွ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ခင္ပြန္းတို႕အား အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ပုသိမ္သူ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ကို သံုးစြဲသူဆရာမ ေဒၚစႏၵာျမင့္ႏွင့္ ၎၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေႏြဦးတို႕အား ေခ်ာင္းသာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားမွ ၎တို႕ႏွစ္ဦး အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဒၚစႏၵာျမင့္အား အာမခံေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဦးေႏြဦးသည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚအမာနီသည္ မႏၱေလးခရိုင္၊ NLD ဒုဥကၠဌ ဦးကိုကိုေလးအား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ စာမ်ားေရးသားခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံရကာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ဦးကိုကိုေလးမွ ေဒၚအမာနီအား မႏၱေလးခရိုင္ အတြင္းရွိ မဟာေအာင္ေျမရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ငဖာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအား သံုးစြဲသူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကိုေဇာ္ေဇာ္သည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕အား အသေရဖ်က္သည့္ စာသားမ်ားကို လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ကတည္းက ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၌ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉ ၄၂၈၀၂ ၃၈၂၈
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉၆၂ ၈၇၁၃
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

လစဥ္အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ February Month in review (Final-Burmese)

လစဥ္သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္         February Chronology (Final-Burmese)

ေအေအပီပီ သတင္းလႊာကို ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္       February Newsletter (Final-Burmese)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းကိုေဒါင္းေလာ့ရယူရန္    86 remainging PP list burmese version Updated on Feb 28, 17

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္  206 facing trial list updated on 28 Feb 17 (burmese version)

၆၆ (ဃ)ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနသူမ်ားမွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္စာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated