ဇန္နဝါရီလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Burmese Chronology Jan 2017 cover

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ၂၅၀ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၆ ဦး အက်ဥ္း က်ခံေနရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၉၀ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရကာ ၇၄ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွ ေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရ သည္။
တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕ထဲမွ ၂၅ ဦးသည္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေလးဦးသည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဦးသည္ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ယခုလတြင္ ၃၆ ဦးတရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ထို ၃၆ ဦးထဲမွ ၂၅ ဦးသည္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုးဦးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ကာ က်န္ႏွစ္ဦးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုလတြင္ လယ္သမား ၅၈ ဦး၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္တစ္ဦး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၆၀ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးမွာမႈ က်န္းမာေရးဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဇန္နဝါရီလတြင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ မတရားသိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္၍ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံရလ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ နဝင္းဂရက္ ေက်းရြာမွ လယ္သမား ၃၇ ဦးအား ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းဝင္း၏ သားျဖစ္သူ ကိုေဇေဇေအာင္မွ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမေပၚတြင္ ဝါးခုတ္သည္ဟု စြပ္စဲြကာ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈတို႕ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ စဥ္႕ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခန္းလူးေက်းရြာမွ လယ္သမား ၂၁ ဦးတို႕သည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈတို႕ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၂) စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔(စရဖ)က ခန္လူးေက်းရြာသား ၂၄ ဦး ပိုင္ဆိုင္ သည့္ လယ္ယာေျမဧက ၇၀ ေလာက္ကို သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္သာေပးၿပီး သိမ္းယူခဲ့ျခင္းမွ အစျပဳကာ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လယ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ မတရားသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမအေရးသည္ ဆက္လက္ ရွိေနသည္ကို ထိုအမႈမ်ားမွ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ မူလပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ထြန္ယက္ရန္ႀကိဳးစားေသာ လယ္သမားမ်ား ကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမအေရးကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္ တြန္း ပါသည္။
မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအား ဆက္လက္အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စဲြကာ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေသာ မုန္းကိုးၿမိဳ႕နယ္မွ သင္းအုပ္ဆရာႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ ႏွင့္ ဦးေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႕အား ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း စစ္တပ္ မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎တို႕အား မႈဆယ္ရဲစခန္းသို႕ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ တစ္လနီးပါး ၾကာ တရားစြဲဆိုျခင္းမရွိပဲ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇(၁)(၂)တို႕ျဖင့္ မႈဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိ သည္။ စစ္တပ္မွ ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) အတြက္ ဓာတ္ဆီမ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ ဝါဒျဖန့္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒအရ တိက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမရွိပဲ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ တရားဝင္ျခင္းမရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႕မတရားထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ထိုသူမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားမ်ားေပးၿပီးေနာက္ သင္းအုပ္ဆရာႏွစ္ဦး၏ အေျခအေနအား စစ္တပ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တစ္လနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ AAPP မွ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားမႈအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းေဌးသည္ အစိုးရစစ္ေဆးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ သူ႕အား ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၏ ဒုတိယေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ လူ႕အခြင့္အေရးလုပ္ရွား သူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန စိုးရိမ္ရေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ သူ၏ အာမခံေ လွ်ာက္ထားမႈ သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ALP မွ စစ္တပ္အား ဂ်နီဗာစာခ်ဳပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေဒသခံမ်ားအား အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခဲ့ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊ မမွန္မကန္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ႏွင့္ ၅၀၅(ဂ) တို႕ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇(၁)ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ခ်မွတ္ ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ မပြင့္ျဖဴလတ္တို႕၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈအား မႏၱေလးတိုင္း တရားရံုးမွပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟူးမန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားႏွစ္ဦးအား စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ ၎တို႕ႏွစ္ဦးအား လက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သံသယရွိခဲ့သည္။ ထိုဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားသည္ အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္ ေသာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ႕ဖဲြ႕ခြင့္ကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း ပုဒ္မ ၂၀ (၁) တြင္ လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ခြင့္ရွိ သည္ဟုေဖာ္ျပထား သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ တိုက္တြန္းၿပီး တရားစဲြဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအား ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျဖစ္ သံုးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းပါသည္။ AAPP မွ က်န္းမာေရး အေျခအေနေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသူမ်ားကို အာမခံေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းၿပီး ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား မွ်တမႈရွိစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳ ပါသည္။
ႏိုင္ငံသားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မွ ရပ္တန္႕သြားေစရန္ အသေရဖ်က္မႈဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ တို႕အား ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္မွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ကိုးဦးအား တရားစဲြဆိုခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ပုသိမ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပဇာတ္ကျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္၊ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႕တို႕တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ သုေတသနဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ကိုမ်ိဴးရန္ေနာင္သိမ္း၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းသည္ သူ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား အသေရဖ်က္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆/ဃ ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သူသည္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဦးတိုးႏိုင္မန္းတို႔ကို အသေရဖ်က္သည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္သည္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရိွ ဦးျမင့္ေဇာ္က သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူ ဦးခင္ေအး၊ ဂ်ာနယ္တိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးေက်ာ္တင့္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေထာင္သူရဲဘအုပ္တို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ၏ ဥကၠျဖစ္သူ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဆိတ္ေက်းရြာမွ ဦးေမာင္တင္ထြန္းသည္ ဦးသာလွထြန္းအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ဦးသာလွထြန္းသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ ဦးေမာင္တင္ထြန္း၏ ဓာတ္ပံုကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၊ ANP ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေမာင္းအပါအဝင္ ANP ၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို အသေရဖ်က္ခဲ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးသာလွထြန္းသည္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမရွိေသးပါ၊
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အား လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္ အသံုး ျပဳကာ မတရား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ ကိုရႈိင္းထက္ေအာင္၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈအား ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚၾကဴၾကဴသိန္းလြင္မွ သူမအား အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ ကိုရႈိင္းထက္ေအာင္အား အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ တို႕သည္ လြဲမွားစြာ ဆက္လက္ အသံုးျပဳျခင္းခံရလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလကတည္းမွ လက္ရွိကာလထိ AAPP မွ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳလ်က္ရွိၿပီး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ အသေရဖ်က္ခံရေသာသူမွ တိုင္ၾကား ျခင္းမရွိပဲ တျခားသူတစ္ဦးမွ တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိ ေသာ အသေရဖ်က္မႈဥပေဒကို လိုသလိုအသံုးျပဳေနသည္ကို ထိုအျခင္း အရာမ်ားမွ ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားကဲ့သို႕ သံုးစြဲေနသည္မွာ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိပဲ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကို လည္း ထိခိုက္ေစသည္။ ဇန္နဝါရီလ အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းျပႆနာတစ္ခုအား ဥပမာအေန ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လြတ္ လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း လူမႈ႕ေရးရာဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ရန္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို က်ယ္ျပန္႕စြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထိန္းသိမ္း ထားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ အသေရဖ်က္ေသာ အမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို AAPP မွ သိရွိၿပီး ျပစ္မႈေျမာက္ ေသာ အမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳျခင္းမွ အဆံုးသတ္ရန္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အား ခ်က္ျခင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မ်ားစြာေသာ ပမာဏကို က်ခံသံုးစြဲျခင္းရျခင္းေၾကာင့္ ထိုပမာဏကို က်ခံသံုးစြဲရျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အသေရဖ်က္မႈစဲြခ်က္မ်ားကို လူမႈေရးဆိုင္ရာအမႈကိစၥမ်ားကဲ့သို႕သာေျဖရွင္းသင့္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ ေရးကဲ့သို႕ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မသင့္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းမွ တားျမစ္ထားေသာ ထိုဥပေဒမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ျဖည္႕စြက္ရန္ သို႕ မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January Chronology Template

တလအတြင္း သုံးသပ္ခ်က္ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January Month in review Burmese Template

တလအတြင္းသတင္းစဥ္ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January Burmese Newsletter

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 86 remainging PP list burmese version Updated on Jan 31, 2017

အမႈရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 164 facing trial list updated on 31 Jan 17

၆၆(ဃ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated