ႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ လစဉ္သတင္းထုတ္ျပန္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

aapp-new-letterhead_2016

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ AAPP အားပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားႏွင့္ေထာက္ခံသူမ်ားခင္ဗ်ား

ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာကိစၥမ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈတခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ရန္တို႕ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွုမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းထုိအေျခအေနမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းျပဳျခင္းတို႕ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူ AAPP မွ ထိုေျပာင္းလဲလာျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ဟုယူဆမိပါသည္။ AAPP မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိေရးကို အဓိကအေလးေပး၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သလုိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ ပညာေပးမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁၂၀ခန္႕သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ AAPPသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ႏိုင္ငံသားႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ ၁၆ႏွစ္တာ ကြ်မ္းက်င္မႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားလည္း AAPP တြင္ရွိေနပါသည္။ AAPPသည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေအာက္တြင္မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိပဲ အမွီအခိုကင္းေသာအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

AAPPသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းအေျခအေနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ND Burma သည္ AAPP နွင့္ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို AAPP ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းျပဳစုလ်က္ရွိ သည္။ AAPP သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ စည္းရံုး၊လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းျပဳျခင္း သင္တန္းမ်ားအား က်ယ္ျပန္႕စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။ AAPP သည္ တျခားေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕တို႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာလက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုးတို႕ႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားေပၚတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဒီဇင္ဘာလ အစီရင္ခံစာ၌ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ပို၍ထိေရာက္မႈရွိရန္ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို တိတိက်က် ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ AAPP သည္ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမ်ား၊ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ား၊ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမ်ား၊ ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ား၊ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေရးရာကိစၥမ်ားကိုသာ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည္သာမက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႕၏အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္ တားျမစ္ မႈမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

AAPPသည္ လစဥ္အစီရင္ခံစာဖဲြ႕စည္းမႈအား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ လစဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သုံးသပ္တင္ျပထားသည့္(အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားသည့္) စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာ၊ႏွစ္မ်က္ႏွာကို လူထုတြင္းျဖန္႕ေဝမည္ျဖစ္သည္။ AAPP မွ စုေဆာင္း၊အတည္ျပဳထားေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းမ်ားကိုမႈ AAPP ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္ရႈ၊ကူးယူႏိုင္သည္။

လစဥ္အစီရင္ခံစာ၏ ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေခါင္းစဥ္ကိုမႈ ယခင္အတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစုစုေပါင္းအေရအတြက္အား ေအာက္ပါ အတိုင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။

၁)   ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား

၂)   ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေထာင္ျပင္ပမွေန၍တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား

၃)   ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေထာင္တြင္းမွေန၍တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား

AAPP ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုယ္စား လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းအား၎တို႕၏ ဆက္လက္ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ၊ အားေပးေထာက္ခံမႈတို႕ အတြက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးလြတ္ေျမာက္ရန္၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မရွိရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တိုက္ပဲြဝင္ေနခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕နွင့္အတူ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္ လင့္ပါသည္။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္  အတြင္းေရးမွဴး           +၆၆(၀) ၈၁၂၈၇၈၇၅၁
ဘုိၾကည္  တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀၈၈၄၀

အီးေမး    [email protected]

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ … chronology-statement-burmese