ေအေအပီီပီဘီ မွ ဇူလုိင္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

For chronology 31 July

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၃ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရ သည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၀၂ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုထဲမွ ၃၅ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၂၈၅ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ၈၃ ဦးသည္ အက်ဥ္းက်ခံေန ရၿပီး ၃၅ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရကာ ၁၆၇ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ လယ္သမား ၁၀၅ ဦး ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းအပါအဝင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂၉ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေလးဦး ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ၁၁၀ ဦးသည္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အမႈရုပ္သိမ္းျခင္းတို႕ ေၾကာင့္ ၎တို႕၏ အမႈမ်ား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦး မွာ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လယ္သမား ၁၃၁ ဦးသည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။

ယခုလတြင္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ လ်က္ရွိသည္။ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ လယ္ယာေျမအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာ ပိုင္မ်ားကို ဆက္လက္ ဆန္႕က်င္ တိုက္ပဲြဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအက်ိဳး ဆက္အေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ စစ္ကိုင္း အလုပ္သမားသပိတ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ ေနရေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးတို႕သည္ တရားရံုး အားမထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းအတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕သည္ လံုေလာက္ေသာ တရားဥပေဒေစာင့္ ေရွာက္မႈ မရရွိဟု ခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ၎တို႕၏ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းကိုလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကို လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ ၍ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြဲစြပ္ကာ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုလတြင္ အမ်ိဳးသားသံုး ဦးသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ မတရား အသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇(၁)ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသား သံုးဦးထဲမွ ႏွစ္ဦးသည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ ရၿပီး က်န္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အရပ္သား မ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္ လက္ရွိေနသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ တေအာင္းလူမ်ိဳး တစ္ရာေက်ာ္သည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA) မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မီဒီယာ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း လြပ္လပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ ခြင့္တို႕ကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ယခုလတြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေန သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ဒုတိယ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံေဟာင္း ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ သည္။ သူသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း စစ္တပ္မွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅/ခ၊ ၅၀၅/ဂ တို႕ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။
ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးမွ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ သတင္းအမွား ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ သတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ လယ္သမားတစ္ဦးတို႕သည္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက အာဏာပိုင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပခြင့္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ေျမယာမူဝါဒ ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိပညာေပးမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၏ အလုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပဲြအား ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် မရွိပဲ အစိုးရမွ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းညီလာခံအား ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံ သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ၾကား ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရး ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိ လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ ေရး၏ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးဂမၻီရ ေခၚ ဦးညီညီလြင္သည္ ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္တစ္ရာ စီမံကိန္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားသူ လူဦးေရ ေျခာက္ရာ (ျမန္မာလူမ်ိဳး ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား သံုးရာေက်ာ္) တို႕အား အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွား ေပးခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္၊ မုန္းေယာေက်းရြာ အနီး တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရြာသား ခုႏွစ္ဦး အသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငါးဦး အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စစ္တပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ထိန္းသိန္းခံ ထားရေသာ တရားခံမ်ားကို စစ္ခံုရံုးတင္၍ စစ္ေဆးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ဦးတိတ္ႏိုင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆ (၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ဦးဘိုၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ဇူလုိင္လအတြက္ခေနာ္ေလာ္ဂ်ီေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ July Chronology Burmese

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 83 remainging PP list Updated on Aug 1, 2016

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 142 Facing trial Updated on 1 Aug 2016