အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ ၂၆ ဇြန္ ၂၀၁၆

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ ၊၂၆ရက္၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၆ ကို ND-Burma, ၀ိမုတၱိ၊ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ AJAR တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမင္ကြင္း ..