“လြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့အခါ ဘ၀ကို အစကေန ျပန္စၾကရတယ္” ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား အစီရင္ခံစာ

Cover Sumamry Myanmar

အစီရင္ခံစာ၏ အမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္တို႔က အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ရန္သူသဖြယ္သေဘာထားကာ ဖိႏွိပ္မႈခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား တစိုက္ မတ္မတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ သမၼတဦးသိ္န္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္းမွာ ေသာင္းခ်ီ၍ ရွိႏိုင္ေပသည္။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားတြင္ အသက္ေသဆံုး သည္အထိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သလို အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ၊ အစာေရစာမလံု ေလာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ေသဆံုးသြားသူမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေပၚတာေခၚယူျခင္းခံရၿပီး ေရွ႕တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အဆိုးဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း မွတ္တမ္းမဲ့ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေသာ ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်ဥ္မႈမ်ား ပါလာခဲ့သလို၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ မိသားစုဘဝမ်ား ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ကာၿပိဳကြဲျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရး ျပန္လည္နလံမထူႏိုင္ျခင္း စသည့္ လူေနမႈဘဝ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။
ယေန႔ကာလသည္ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔အစိုးရသည္ ျပည္သူဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူရမည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အစိုးရတာဝန္မ်ားကို လႊဲယူအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ တက္ျြကလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္မ်ားအား အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္၍ လႊတ္ေပးျခင္း၊ အမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ေနရေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္းအစိုးရကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာထဲကလုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရတရားရင္ဆိုင္ေနရသူအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးေခ်။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အျခားအျခားေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို မျဖစ္မေနျဖတ္ေက်ာ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ အတိတ္ကာလအရိပ္ဆိုးမ်ားကို သခၤန္းစာယူႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ရာတြင္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အစိုးရအေနႏွင့္ ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ ကုစားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ျဖတ္သန္းရမႈအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူလူထုတို႔ သိရွိႏိုင္ၿပီး ထိုသူမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳနားလည္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ နာက်ည္းခံစားခဲ့ရေသာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ က်ိဳးေၾကပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ဘဝမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုေရးဆြဲျခင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္ေရး ယႏၲရား မ်ား အားေကာင္းလာေစျခင္းတို႔ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ယံုၾကည္ပါသည္။

 

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကုိ ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္။

လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါဘဝကိုအသစ်ကပြန်စရတယ်