ေအေအပီပီမွ ဧၿပီလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမာ်းစာရင္း

Chronology cover bur

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအ တြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၆၄ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရ သည္။ လယ္သမား ၃၀ ဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၃၈ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုထဲမွ ၄၃ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၃၅ ဦးသည္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ သည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၁၆ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သံုးဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုလတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၅ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ထိုထဲမွ ၁၂ ဦးသည္  လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရသစ္သည္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႕ တြင္ အစိုးရသစ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အခန္းက႑ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ခန္႕ အပ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ပထမဆံုး ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ား လႊတ္ေပးေရးသည္  အစိုးရ၏ ပထမ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရသည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၉၄ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၉၉ ဦးအား စြဲဆိုထားေသာ စြဲ ခ်က္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း AAPP မွ ထိုလြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားထဲမွ ၁၁၅ ဦးကိုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလြတ္ေျမာက္ လာသူ ၁၁၅ ဦးသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပျခင္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵျပျခင္း ႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ ေတာ္တြင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပျခင္း အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရျခင္းမရွိေသးပါ။ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတမွ ရာဇဝတ္မႈ ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၀၁(၁)ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၃ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ AAPP မွ ထိုလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲမွ ၇၀ ဦးကိုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလမကုုန္မီတြင္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၉၄ ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ၄၈ ဦး၏ အမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ယခုလတြင္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တရားရံုးမ်ားသည္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ျဖင့္ ျပစ္ ဒဏ္မ်ားကို ဆက္လက္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရျခင္းအတြက္ ရခိုင္လူငယ္ ၁၃ ဦးသည္ ယခုလတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုထဲမွ သံုးဦး သည္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႕သည္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ မပြင့္ျဖဴလတ္ တို႕ သည္လည္း ယခုလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႕က်င္၍  ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဦး ညီညီလြင္ ေခၚ ဦးဂမၻီရကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ သူသည္ ယခင္ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရစဥ္က စစ္အစိုးရ၏ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈကို ခံခဲ့ရ၍ စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူ ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းအ တြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၃(၁) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖဲြ႕ကဲ့သို႕ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ထိုျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈအား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ ေခၚဆိုခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
တိတ္ႏိုင္       အတြင္းေရးမွဴး   +၆၆ (၀)  ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘိုၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး  +၉၅ (၀)  ၉၄၂၅၃ ၀၈၈၄၀

လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ April Chronology (3)

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း 64 remainging PP list Updated on 22 May 16

အမႈရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း 145 + 29 (farmers) Facing trail updated on 23 May 16

ဧၿပီလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား စာရင္း April released list 2016