၁၂၁ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Than Than Maw and son

ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရွိေနေသးေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ျပဳစုထားေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။ ထုိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းအား ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၇-၁၈ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီ၊ ၇၊ ၂၀၁၆ ေန႔အထိ မိမိတုိ႔ ျပဳစုထားေသာစာရင္းမ်ားအရ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၁၂၁) ဦး ခန္႔ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဆက္လက္တုိးပြား လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအရ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားအားပုဒ္မ(၁၈)၊ (၁၉)၊ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ အပါအဝင္ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆုိမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနထိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္လွမ္းမွီသမွ် ျပဳစုထားေသာ အမႈရင္ဆုိင္ဆဲဦးေရမွာ အနည္းဆံုး(၄၁၄) ဦး ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုတင္ျပထားေသာ အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ဝန္းရံျပည္သူမ်ား အပါ အဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ နယ္ေျမ တုိ႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂ တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္ ေဒသခံတုိ႔၏ စာရင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ) က လက္လွမ္းမမီသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဉ္းသားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မရရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ား သည္ ဤစာရင္းတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ပါ။ ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္မပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကို မိသားစုဝင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ) သို႔ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ သို႔ျဖစ္ေစ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္္ ဆက္သြယ္ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

ေအေအပီပီ (ရန္ကုန္)
အမွတ္ ၄၁၊ သီရိေဇယ်ာလမ္း၊
ဇဝနရပ္ကြက္၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း။
ဖုန္း – ၀၉၂၅၄၂-၁၄၁၇၅

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားရုံး ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း
ကိုသက္ဦး
ဖုန္း –၀၉၄၂၁၁၁၃၈၇၁

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 414 burmese version facing trial list Updated on 07 Apr 2016

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္121 remaining political prisoners (bur) 7 Apr 2016