ကိုတိတ္ႏုိင္ (အတြင္းေရးမွဴး) ေအေအပီပီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခန္း (DVB)

Screen-Shot-2015-03-18-at-14.40.561