အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းမ်ား (၁)

Htin Kyawထင္ေက်ာ္ (ဘ) ဦးလႈိင္

၅၊ ေမ၊ ၂၀၁၄ တြင္ အဖမ္းခံရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ ၆ လက်ခံေနရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ ယခုအခါတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး၌ ပုဒ္မ ၄၂၇၊ ၄၄၇ တုိ႔ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဧၿပီလအတြင္းမွာပင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ တရားရုံးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ  အမႈမ်ားဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ၊ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ခံရသည္။ လက္ရွိတြင္ ၅၀၅(က)၊ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၁၉ တုိ႔ျဖင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ တရားရုံးႏွင့္ ေက်ာက္တံတားတရားရုံးတုိ႔တြင္ ေထာင္တြင္းမွ အမႈလာေရာက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ အမႈမ်ားအားရုတ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတုိ႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ တဆင့္ တရားရင္ဆုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

Tin Htut Paiတင္ထြဋ္ပုိင္ (ဘ) ဦးေဌးဝင္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္လက္ပေတာင္းေတာင္ေဒသ၌ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

 

 

Naw Ohn Hla ေဒၚေနာ္အုန္းလွ (ဘ) ဦးသိန္းေအာင္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လက္ပေတာင္းေတာင္၌ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခ်မွတ္ခံထားရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ ၂၉ ရက္ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္။

 

 

Than Sweသန္းေဆြ (ဘ) ဦးတင္ေမာင္

လက္ပေတာင္းေတာင္ေဒသ၌ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္၄လေက်ာ္ခ်မွတ္ ခံထားရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ ၂ ဧၿပီလ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

Sein Htwe (F)ေဒၚစိန္ေထြး (ဘ) ဦးထြန္းအိ

လက္ပေတာင္းေတာင္ေဒသ၌ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္၄လေက်ာ္ခ်မွတ္ ခံထားရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

 

San San @ Lay Lay (Daw)ေဒၚစန္းစန္း (ခ) ေလးေလး (ဘ) ဦးထြန္းခင္

လက္ပေတာင္းေတာင္ေဒသ၌ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္၄လေက်ာ္ခ်မွတ္ ခံထားရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။ ၁၃ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၌ သြားအဖမ္းခံခဲ့သည္။

 

 

nay-myo-zin-300x232ေနမ်ိဳးဇင္ (ဘ) ဦးေငြဇင္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး လက္ပေတာင္းေတာင္ေဒသ၌ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၁၈ တုိ႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္၄လေက်ာ္ခ်မွတ္ ခံထားရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅ ၿမိဳ႕နယ္ခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

Thu Zaw Kyi Winသူေဇာ္ၾကည္ဝင္း (ဘ) ဦးၾကည္ဝင္း

ေရႊျပည္သာအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာတုိးျမွင့္ေရး ေတာင္ဆုိမႈတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ မတ္ ၄ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

 

Naing Zaw Kyi Winႏုိင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္း (ဘ) ဦးၾကည္ဝင္း

ေရႊျပည္သာအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာတုိးျမွင့္ေရး ေတာင္ဆုိမႈတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ ၂၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

 

Myo Min Minမ်ိဳးမင္းမင္း (ဘ) ဦးဆန္းဝင္း

အလုပ္သမားသပိတ္တြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈၊ ၁၉ တုိ႔ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၆လ က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

 

Naing Htay Lwin-1ႏုိင္ေဌးလြင္ (ဘ) ဦးေဌးလြင္

အလုပ္သမားသပိတ္တြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈၊ ၁၉ တုိ႔ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၆လ က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

 

 

 

Htin Linn Oo1ထင္လင္းဦး (ဘ) ဦးလွတင္

၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ဘာသာသာသနာကို ညိွးႏြမ္းေစမႈ ၂၉၅(က)နဲ႕ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ တြင္ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး မုံရြာအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

 

 

 

Tint Sanတင့္ဆန္း (ဘ) ဦးသိန္းထြန္း

၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁(က)-၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံရ၍ ပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးမွ ၁၀ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပခုကၠဴေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံေနရၿပီး  ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္ရံုး က ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Yar Zar OO(unity case)သဲရာဇာဦး (ဘ) ဦးသိန္းေအာင္ႀကီး

၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁(က)-၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံရၿပီး ပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးမွ ၁၀ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပခုကၠဴေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရ ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္ရံုး က ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အသဲေရာဂါခံစားေနရသည္။

 

 

Lu Maw Naingလူေမာ္ႏုိင္ (ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး

၃၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ယူနတီဂ်ာနယ္မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ သတင္း ေထာက္ အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁(က)-၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံရၿပီး ပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးမွ ၁၀ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပခုကၠဴေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရ ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္ရံုး က ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Paing Thet Kyaw (unity)ပိုင္သက္ေက်ာ္ (ဘ) ဦးေအာင္ကိုလြင္

၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁(က)-၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံရၿပီး ပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးမွ ၁၀ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပခုကၠဴေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရ ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္ရံုး က ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Si Thu Soeစည္သူစုိး (ဘ) ဦးဝင္းလႈိင္

၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ယူနတီဂ်ာနယ္အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ကိုစည္သူစုိး အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁(က)-၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံရၿပီး ပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးမွ ၁၀ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပခုကၠဴေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရ ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္ရံုး က ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။