၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္

photo for chronology

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၆ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၃၉၉ ဦးတုိ႔႔ို႔႔႔႕သည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၇ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ ရၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆၉ ဦး ျပန္လည္္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၉ ဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုး၀ါးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားထံမွ ဖိအား မ်ားရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသည္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသား ၅၂ ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူ အမ်ားအျပားသည္ ဖမ္းဆီး၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားစြာက ဆႏၵျပမႈမ်ား အတြက္ လက္ပံ တန္းေက်ာင္းသားမ်ား) သည္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရၿပီး ထပ္မံ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ ဇႏၷဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ခ်ိဳ႕ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ၃၂ ဦးမွာ စဲြခ်က္အသစ္မ်ားျဖင့္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕မွ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္း အမႈဖြင့္၊ တရားစြဲဆိုျခင္ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုသူမ်ားထဲမွ အမ်ား စုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝး ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစဲြဆို ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒဆႏၵျပပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ကိုရဲရင့္ပိုင္မွဴး၊ ကိုရႈိင္းမင္းထက္ေဇာ္ႏွင့္ ကိုေကာင္းေဇာ္ဟိန္းတို႕ကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ေၾကာင္း ဇႏၷဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ခ်မ္းေအးသာစံတရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္ေသာ စာမ်ားေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ကိုရဲရင့္ပိုင္မွဴးသည္ ယခုလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေက်ာင္းသား ဆယ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပျခင္းအတြက္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရ ေၾကာင္း ဇႏၷဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္တို႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၁၉၈၈ အေရးအခင္း၊ ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ပုဒ္မ ၁၈ စဲြခ်က္မ်ား ျဖင့္ပင္ ယခုလတြင္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ကို အသံုးျပဳ၍ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို အက်ဥ္းက်ကာလ ၾကာ ရွည္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ လူမႈစာမ်က္ႏွာတြင္ စစ္တပ္ကို အသေရဖ်က္ျခင္း အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အာမခံရရွိရန္ အႀကိမ္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစားမႈ ျငင္းပယ္ခံရၿပီး က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ရွိေသာ္ျငား လည္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူ ပက္ထရစ္ကြမ္ဂ်ာလီသည္ လူမႈ စာမ်က္ႏွာတြင္ စစ္တပ္ကို အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ၆၆/ဃ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မ်ိဳးညႊန္႔သည္ အလားတူေသာ ျပစ္မႈအ တြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆/ဃ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅/ခ တို႕ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံ ခဲ့ရသည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေရႊဝါ ေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဂမၻီရ ေခၚ ဦးညီညီလြင္ကို ျပန္ လည္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းသည္ ယခုလတြင္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ သည္။ ၎သည္ ယခင္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္ ဟု လူအမ်ားစုမွ ယူဆထားၾကသည္။
သာယာဝတီေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ လက္ပံတန္း ဆႏၵျပသူ အမ်ားအျပား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနသည္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအသစ္၌ အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို ခံစား ေနရသည့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ ကုသမႈမရ ရွိပါဟု အထူးဂရုျပဳ ေရးသားထားသည္။ ထပ္မံ၍ ေဆးကုသခံယူရန္ လိုအပ္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုလတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဆးရံုမွ အက်ဥ္းေထာင္သို႕ ျပန္လည္ လဲႊေျပာင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ လည္း ပိုမိုဆိုးရြားလ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုျမႀကီးႏွင့္ ကိုထိန္လင္းေအာင္တို႕သည္ ယခု လတြင္ အာမခံရရွိခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

တိတ္ႏုိင္   အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ဇန္နဝါရီလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 2016 January Chronology

ေထာင္အသီးသီး၌ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္း 87 remaining political prisoners (bur) 18 Feb 2016

အမႈရင္ဆုိင္ေနဆဲ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားစာရင္း

409 burmese version facing trial list Updated on 18 Feb 2016

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္အသီးသီးမွ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား

LPT Eng version last Updated on 18 Feb 2016

ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၆ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း

Released list 52 (bur) 22 Jan 2016