ဒီဇင္ဘာလ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

saung kha

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၂၉ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၀၈ ဦးတုိ႔႔ို႔႔႔သည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစု ေပါင္း ၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ  ၇ ဦး ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆ ဦး ျပန္လည္္ လြတ္ ေျမာက္ လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၉ ဦးမွာ က်န္းမာေရး ဆိုး၀ါးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သမိုင္းတြင္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး၍ တစ္လၾကာၿပီးေနာက္ ျပည္ သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ အခြင့္အေရး မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္းအတြက္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခံေနရ သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ အစိုးရကို အသေရဖ်က္ေသာ ဓါတ္ပံုတင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းခံရၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မေခ်ာစႏၵီထြန္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အလားတူေသာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ပင္ အျခားသူမ်ားသည္လည္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ၄င္းတို႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညီလာခံတစ္ခုကို ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္ၾကာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕၌ အစီရင္ခံ စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ထိန္းသိမ္းခံထား ရေသာ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား၊ သာယာ၀တီ ေထာင္တြင္း အေျခအ ေနတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေတာင္း ဆိုမႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ မတ္လဆႏၵျပပြဲအတြင္း ရဲမ်ား၏ ၿဖိဳးခြင္းမႈေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ သာယာဝတီ ေထာင္တြင္း၌ လုံေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈမရရွိေသးေပ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုကို ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆးကုသခံယူရန္ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ဆက္လက္ျငင္းပယ္ခံ ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔႕တြင္ လူထုစုေဝးရန္ကိုလည္း ဦး ေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ မျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပး၍ တားျမစ္ခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈကို ဆန္႔႕က်င္ ၍ ဆႏၵျပပဲြက်င္းပျခင္းအတြက္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရေသာ လယ္သမား ၁၂ ဦး၏ အမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆို ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဆန္႕က်င္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနသည္ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုမွ်သာမက ထင္ရွားေသာ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ဥကၠဌ၊ NLD အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ မစုစုေႏြးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခဲြခန္႕္႔က ဆႏၵျပမႈအတြက္ ယခုလတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံေနရသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္
တိတ္ႏိုင္  အတြင္းေရးမွဴး              +၆၆(၀)၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘိုၾကည္  တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး    +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

December Chronology 2015 Bur

131 remaining political prisoners (bur) 19 Jan 2016 လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥး္သားစာရင္း

409 burmese version facing trial list Updated on 19 Jan 2016 အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားစာရင္း

LPT list in Tharawaddy prison and facing trial list (Bur)2016 သာယာဝတီေထာင္တြင္း အဖမ္းခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားစာရင္း