ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

Women Political Prisoners in Burma

ဤ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ” အစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (BWU) တုိ႔ပူးတဲြထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါက ကိုလိုနီေခာတ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခာတ္၊ မဆလေခာတ္ႏွင့္ ယခုေနာက္ဆုံး နဝတ၊ နအဖေခာတ္မ်ားအထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟူ၍ မရွိခဲ့ေပ။ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူက်င့္သုံးလွ်က္ရွိေသာ မိမိတို႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ သမားရုိးက် အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ အစဲြအလမ္းမ်ားၾကားထဲမွာပင္ ေယာက္က်ားသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းကာ ႏုိင္ငံေရးခရီးၾကမ္းထဲသုိ႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စြန္႔စြန္႔စားစား၊ ပါဝင္လာခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။

လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတခု ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးတုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ က်ိဳးပမ္းၾကရမည္မဟုတ္ပဲ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းရွိ လူသားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ အသိတရားရွိေရးသည္ အေရးႀကီးေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအျဖစ္ တုိင္းျပည္ေရးရာအဝဝကို စီမံခန္႔ခဲြရေသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ထုိအသိတရားရွိေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပူးတဲြအစီရင္ခံစာ BWU&AAPP ReportLayout_final