ေအေအပီပီမွ စက္တင္ဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

september chronology (credit RFA news)

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၉၆ ဦး အက်ဥ္း က်ခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၆၆ ဦးတို႔႔႔သည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။

တစ္လအတြင္္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၆ ဦး ဖမ္းဆီခံရၿပီး ထို ၆ ဦးထဲမွ ၁ ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ၈ ဦး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၅ ဦး ျပန္လည္္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၇ ဦးမွာ က်န္းမာေရးဆိုး၀ါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မျဖင့္ ထပ္မံ စဲြခ်က္တင္ ခံရျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထပ္မံ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ (တကသ) တို႔႔မွ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးတို႔ို႔႔သည္လည္း ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျဖင့္ပင္ ထပ္မံ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ ႏွင့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ကိုေဌးေအာင္ ႏွင့္ ကိုစိုးေဇာ္တို႔ို႔႔အား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး တရားေရးစနစ္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ရွိေနျခင္းကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့သည့္ ကိုၿဖိဳးေ၀ေက်ာ္ သည္လည္း ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ အား အသံုးျပဳ၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလဲြခြင့္အား ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ထား လ်က္ရွိသည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သမား ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုမ်ိဳးမင္းမင္းႏွင့္ ကိုႏိုင္ေဌးလြင္တို႔႔သည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္သ မားမ်ားအား မတရားထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ မတရားေသာ လုပ္ခလစာမ်ား ကို ဆန္႔႔က်င္ ဆႏၵျပျခင္း တို႔႔အတြက္ ယခုလအတြင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္ ၆ လ၊  ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွင့္ ၂ လ အသီးသီးက်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ် မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမား ၁၃ ဦးႏွင့္ ၎တို႔႔အား ေထာက္ခံသူ ၃ ဦးတို႔သည္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ျခင္းအတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပျခင္း အတြက္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားအေပၚ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနျခင္းကို  ကန္႔႔ကြက္ သည့္ မတရားေသာဥပေဒ ဆန္႔႔က်င္ ဆႏၵျပျခင္းအား စက္ တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသနားခံမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီမႈ ေျခာက္လျပည့္သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ ၾကားနာမႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားအား နားေထာင္ျခင္းထက္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္      ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ
၁၂  ဦး အား အာမခံျဖင့္လႊတ္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အား တရားသူႀကီးမွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ တရားစီရင္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ သည္ ဆိုသည့္အတြက္္ တရားရံုးမွ ဆင့္ေခၚျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ယခုလတြင္း ၾကားနာမႈတြင္ အာမခံ ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားနာမႈသည္ စက္တင္ဘာ လ ၅ ရက္ေန႔႔တြင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးတို႔႔႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမႈဆက္ဆံ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ရဲမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈအား ရံႈ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ လက္ပံတန္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရဲအရာရွိမ်ား အား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ ၎တို႔ ဦးေဆာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔႔႔သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ဆီသို႔ ဦးတည္ေနေသာ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္း ေစသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
တိတ္ႏုိင္    အတြင္းေရးမွဴး        +၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃၈၂၈
ဘုိၾကည္  တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး    +၆၆(၀) ၈၁၉၆၂၈ ၇၁၃

လစဥ္အစီရင္ခံစာကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ September Chronology(bur)