ေအေအပီပီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

14 febလက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေဖေဖၚဝါရီ လကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုုစုေပါင္း ၁၇၀ ဦး ဆက္လက္ အက်ဥ္းက် ေနၿပီး၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၃၈ ဦးတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိခံရကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူတို႔၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ ဥပေဒပုဒ္မ မ်ိဳးစံု အသံုးျပဳၿပီး၊ အစိုးရကို ေဝဖန္ေျပာဆုိသူမ်ား၏ အသံမ်ား တိတ္သြားေစရန္ အစုိးရမွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၂ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရကာ၊ ထို ၄၂ ဦးထဲမွ ၅ ဦးသည္ တရားစြဲခံရသည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရပါသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၈ ဦးတို႔ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦးမွ် အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိပါ။
အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည့္ သတင္းမ်ားျဖင့္ ယခုလအတြင္း လႊမ္းမုိးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပလာသည္ကို ႀကိဳဆုိရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ျပည္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသန္႔ဇင္ထက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရၿပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ ေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရး ဥပေဒ အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားအား ျပင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး ဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အလုပ္သမားဆႏၵျပပဲြ အေျခအေနသည္ တျဖည္းျဖည္း တင္းမာမႈ တုိးျမင့္လာၿပီး၊ ရဲမ်ားမွလည္း ပိုမိုၾကမ္းတမ္းစြာ ကုိင္တြယ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအား တြန္းထိုးတုိက္ခိုက္မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပမႈကုိ အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။
ယခုလတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး ကဲ့သုိ႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီးပြါးေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈကုိ ရည္ညႊန္းေဖၚျပခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာသည္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈ မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရမည္ထက္ ထိုအခြင့္အေရးအား ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအား ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးေနၿပီး၊ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ စုရုံးမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အား ဆက္လက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာအခြင့္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားမွ အဓမၼဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္ကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေသာေၾကာင့္ ထုိတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ အက်ိဳးစီးပြါး ပ်က္စီးေစမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
္ယခုလတြင္ အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ေရွ႕တန္းသုိ႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ျပသေနၿပီး၊ ေသဆံုးေနသည့္ ကခ်င္ရြာသား ေလးဦးတို႔၏ အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားမွ မမွတ္မိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ေသဆံုးေနသူတို႔၏ အေလာင္းမ်ားသည္ ဆုိးရြားစြာ မီးေလာင္ကြ်မ္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ထုိ ၄ ဦးတို႔မွာ မေဟာ္လဂ်၊ လေထာ္ခြန္ေဖာင္း၊ မရန္ေရာ္ဟန္ႏွင့္ ဒိုရီရင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း Kachinland News ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖန္တီးမႈ အုပ္စု the Kachin Peacetalk Creation Group မွ ဆန္အြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ထုိအမႈအား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
စစ္တပ္၏လက္ခ်က္ျဖင့္ သမီးျဖစ္သူ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဘရန္ေရွာင္အား “မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈ” ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ၅ ေသာင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္လုိက္ပါသည္။ ဦးဘရန္ေရွာင္မွ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အယူခံတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိပါႀကီး ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္
ေသဆံုးမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ စစ္တပ္၏ ဟန္႔႔တားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သူ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းတုိ႔သည္ ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈမ်ားကုိ စံုစမ္းရန္အတြက္ အဟန္႔႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္ၿပီး အမွီခိုကင္းစြာ စံုစမ္းရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး အျပစ္မွကင္းလြတ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ယခုထက္တုိင္ အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္ေနပါေသးသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္၊ မဇၥ်ိမ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ Youtube ဒီဗီြဘီ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)

AAPP Monthly Chronology for February 2015 (Bur)

ဆက္သြယ္ရန္

ဘုိၾကည္           တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး        +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃