၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

111

မာတိကာ
အတြင္းေရးမွဴး၏ အမွာစကား ———————– ၃
ေအေအပီပီ အေၾကာင္း  —————————-၅
ေအေအပီပီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား———————- ၇
တစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္————— ၉
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ ————-၁၄
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ———————-၁၈
တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား —————————၂၀
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း —————-၂၃
စိတ္က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္ ————————–၂၆
ေအေအပီပီ၏ အနာဂတ္အျမင္ —————————————-၂၉
ေအေအပီပီ၏ အလွဴရွင္မ်ား —————————————— ၃၀

အတြင္းေရးမွဴး၏ အမွာစကား
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေမွ်ာ္မွန္း ထားခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ေအေအပီပီပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီကေတာ့ အစည္းအေ၀း သံုးႀကိမ္သာ ေခၚႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရာ၊ ထပ္မံဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေတြေရာ မလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။
ေအေအပီပီဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြရဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္း ၃၀၀ခန္႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တေရး သင္တန္းမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့သလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အခ်ိဳ႔ကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြရဲ့ သားသမီး ၂၀ ေက်ာ္ကို အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာ (၆) လ စခန္းသြင္း သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအခ်ိဳ႔ရဲ့ က်မၼာေရး၊ ပညာေရး ကိစၥမ်ားကို ကူညီေပး ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ရရွိလာတဲ့ ရံပံုေငြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အကန္႔အသန္႔ရွိပါတယ္။
ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ရံုးမ်ား အဆင္ေျပစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပိုမိုဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပထမအႀကိမ္ က်ဆံုးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စလို႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူမႈေတြကို ပူးတြဲၿပီး ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ေအေအပီပီရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရင္ဆိုင္ေနရဆဲပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလည္း ကုန္စင္ေအာင္ မလြတ္ေျမာက္ေသးတဲ့အျပင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြဟာ တရားရင္ဆိုင္ရ၊ ေထာင္ခ်ခံေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ ၂၀၁၃ အကုန္မွာထက္ ၂၀၁၄ အကုန္မွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကလည္း ရွိျမဲရွိေနဆဲပါ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစလည္း ေ၀းကြာေနဆဲပါပဲ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ရွိေနသ၍ေတာ့ ေရွ့တက္လွမ္းဖို႔ ခက္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိတ္ႏိုင္
အတြင္းေရးမႈး
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Annual Report (Burmese)(2014)

ဆက္သြယ္ရန္

ဘုိၾကည္        တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး              +၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃