ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမႈအေပၚ အခ်က္အလက္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူ (၁၃၁၆)ဦး၊ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ (၄၃၂၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၅၆၃၆) ကို လႊတ္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ အထိ အေရအတြက္အားျဖင့္ (၄၀၆၅) ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ နာမည္ႏွင့္တကြ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ လြတ္ေျမာက္သူ (၄၈၀) ဦး ရွိသည္။
စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ယခင္ကတည္းက မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိသလို လႊတ္ေပးသည့္အခါတြင္လည္း မည္သူတို႔ကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဆိုသည့္ စာရင္းကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ မတရားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းခံရသူမ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ တရားဝင္တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူဦးေရအတိအက်ႏွင့္ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သလို လြတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းအတည္ျပဳမႈမ်ားကို AAPP အေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူ၍ ဆက္လက္စိစစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ရသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိပါက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းထံသို႔ ေပးပို႔ေပးရန္အတြက္ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
လက္ရွိ အထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္အပါအဝင္ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကို စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ခြၽင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းအေနျဖင့္လည္း တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားအေရးအပါအဝင္ စစ္အုပ္စု၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစေရး ပိုမိုဖိအားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ မိမိတို႔မွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
စတိတ္မန႔္အားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Statement on Data Collecting_Burmese (26-Oct-2021)
လြတ္ေျမာက္စာရင္းအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Released on Oct 18 and 19