စက္တင္ဘာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၁
စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကို စစ္အုပ္စုက ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက စစ္အာဏာရွင္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လွန္ခုခံသြားရန္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ပိုမို ဆိုး႐ြားရက္စက္လာခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ တပ္ရင္းတပ္ခြဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ြာလုံးကြၽတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ၾကရသည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို မ်ားျပားလာလ်က္ရွိေနသည္။
တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လူကိုသာအၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးမကဘဲ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုပါ သိမ္းဆည္း ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုပါ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေနသည္။
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေပးေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း စစ္အုပ္စု၏ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံေနရသည္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ စစ္အုပ္စုလက္ထက္တြင္ ဆိုး႐ြားစြာခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္တြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ျပဳလုပ္ထားသည္။
ယခင္ အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲစိတ္ထင္တိုင္း ေနအိမ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ဧည့္စာရင္းဥပေဒကို စစ္အုပ္စုက ျပန္လည္အသက္သြင္းလာၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားမွာ ပိုမို၍ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရလ်က္ ရွိေနသည္။ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕က ေနအိမ္၊ တိုက္ခန္းငွားရမ္းသူအိမ္ရွင္မ်ားကို ေနအိမ္၊ တိုက္ခန္းမ်ားအား ငွားရမ္းမည္ဆိုပါက ငွားရမ္း ေနထိုင္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ားသို႔ ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားျပည့္စုံစြာျဖင့္ တင္းၾကပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတိုင္း ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ မိမိငွားရမ္းထားေသာသူမ်ားသည္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အခ်ိန္မီသတင္းပို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းရန္ ေၾကညာခ်က္ကို စက္တင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ငွားရမ္းထားသည့္ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ရရွိၿပီး ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက ငွားရမ္းသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည့္အျပင္ အဆိုပါငွားရမ္းထားသည့္ ေနအိမ္၊ တိုက္ခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ သက္ေသခံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္ျဖစ္သလို တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္အုပ္စု၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္
ဖမ္းဆီးမႈ
AAPP မွ လက္လွမ္းမီသမွ် ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာ ၁ ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စစ္အုပ္စု ၏ တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူေပါင္း (၅၅၅) ရွိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ (၉၅)၊ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ဦးေရ (၁၇) ႏွင့္ ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ (၂၅) ဦး ပါဝင္သည္။
သတ္ျဖတ္မႈ
စစ္အုပ္စု၏ အညႇိဳးထားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူ (၉၆) ဦး အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူ (၈) ဦးႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၈) ဦး ပါဝင္သည္။
အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈ
စစ္ကိုင္းတိုင္း
စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ တန႔္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္က စီးနင္းဝင္ေရာက္မႈမ်ား၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအေၾကာင္းျပဳကာ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ တရစပ္ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္၌ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္သာရွိေသးသည့္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးမွာ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က စစ္အုပ္စုလက္ပါးေစ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ရစ္ေက်း႐ြာ၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရရွင္ေက်း႐ြာ၊ လယ္ျခားေက်း႐ြာ၊ ဒိုးႏြယ္ေက်း႐ြာ၊ ေက်ာက္ျပဳတ္ေက်း႐ြာ၊ တန္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ီကုန္းေက်း႐ြာ၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကံစုေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း
စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၌ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းႀကီးေက်း႐ြာရွိ ျပည္သူ ၃၀ ဦးကို လုပ္အားေပးရန္ေပၚတာအျဖစ္ စစ္အုပ္စု ၏လက္ပါးေစ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အတင္းအက်ပ္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္း တံတားအဆင္း၌ လူငယ္ ၃ ဦးကိုဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သလို ေသြးအိုင္ထဲ လဲေနသည့္ ထိုလူငယ္ မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကန္ေက်ာက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို တင္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။
မေကြးတိုင္း
ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသည့္ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္အုပ္စုက လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ ေနအိမ္အတြင္းဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္အုပ္စုက လူနာတင္ကား၊ ပရဟိတကားမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ႐ြာမ်ားကို စီးနင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ေမြ႕လယ္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ေမြ႕လယ္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ႐ြာသား သုံးဦး ႏွင့္ လယ္ရွည္ ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ႐ြာသား ႏွစ္ဦးတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ ေနာက္ေစ့ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံထားရၿပီး ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာတို႔တြင္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း ခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေျခေထာက္ႏွင့္လက္ကို ဓားျဖင့္ မႊန္းထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ား၊ လိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံထား ရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။
အလားတူ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမႈကူညီေရးကားအပါအဝင္ ဆိုင္ကယ္အစီးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို မီးတင္ရႈိ႕မႈမ်ားကို စစ္အုပ္စုက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂန္ေဂါၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမင္သားေက်း႐ြာကို အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္မွ မီးတင္ရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး ေဒသခံ႐ြာသား ၁၈ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွမ္းခါး၊ သာလင္းႏွင့္ ထယ္ေလွာ္႐ြာမ်ားကိုကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ၿပီး မီးရႈိ႕ခဲ့သည့္အတြက္ အနည္းဆုံး လူေနအိမ္ ၅၀ ခန႔္ ျပာက်ခဲ့ရသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္
မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စစ္အုပ္စုမွ အိမ္ခြန္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼလိုက္လံေကာက္ခံလ်က္ရွိရာ အိမ္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေသာင္းဂဏန္းမွ သိန္းဂဏန္းအထိ ေငြေၾကး ေပးေဆာင္ေနရသည္။
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တ႐ုန္ေက်း႐ြာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္အုပ္စုဘက္က တ႐ုန္ေက်း႐ြာအတြင္းကို လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေသနတ္မ်ား ပစ္ခတ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုန္ေက်း႐ြာရွိ အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္မွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စီးလာသည့္ သေဘၤာေပၚမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ေ႐ႊဘုံသာေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး လက္နက္စမွန္ကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ စစ္အုပ္စု၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္
စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုင္ကလာဒုံေက်း႐ြာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး စစ္ေၾကာင္းအေရွ႕မွ လမ္းျပအျဖစ္ လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အသုံးျပဳကာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းကို ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စြန္းေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပရဝဏ္ေျမတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ စစ္အုပ္စု၏တပ္ဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ညေန ၈ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ေက်း႐ြာမ်ားအနီး၌ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္အတြက္ ႐ြာသားအမ်ားစုမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္
ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခါင္းအိေက်း႐ြာသို႔ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္းဆုံေက်း႐ြာ ထိုင္ေတာ္မူဘုရားမွ ေခါင္းအိႏွင့္ စက္ေတာ္ေက်း႐ြာမ်ားဘက္သို႔ အင္အား ၅၀၀ ခန႔္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္
ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ မီးႀကိဳးသြယ္တန္းေနသည့္ လူငယ္ ၂၀ ခန႔္ကို စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ ၁ နာရီခန႔္က စစ္အုပ္စု၏ တပ္မ်ားမွ ေျမျပင္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွေန၍ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေနအိမ္မ်ားမွာ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ပ်က္စီး ခဲ့သည္။
ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔၌ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ပိုင္း၌လည္း ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Lungler (လုံလဲရ္) ေက်း႐ြာကို အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ ဂ်က္ေလယာဥ္ တစ္စီးမွ ဗုံးက်ဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏တပ္မွ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁၉ လုံးမီးေလာင္ျပာက်ခဲ့ၿပီး မီးျငႇိမ္းသတ္ရန္သြားသည့္ ထန္တလန္ရာျပည့္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ (TCBC) မွ သင္းအုပ္ဆရာ က်ဳံးဗ်က္ဟုမ္းသည္ ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရကာ ၎၏ နာရီ၊ ဖုန္း ႏွင့္ မဂၤလာ လက္စြပ္ကို လက္ေခ်ာင္းကိုပါျဖတ္ၿပီး စစ္အုပ္စုတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ရန္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးနီးပါးထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရလ်က္ရွိသည္။
ကယားျပည္နယ္
စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အုပ္စုလက္ပါးေစတပ္ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ (KNDF)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္စုဘက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေျခာက္မိုင္ရွိေနအိမ္ သုံးလုံးခန႔္ မီးေလာင္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အုပ္စု တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ ေဒါပိုးစီ၊ စံျပ ၆ မိုင္ႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုရွိ ေဒါငံခါးရပ္ကြက္မွ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕အား ဝင္ေရာက္မီးရႈိ႕ ခဲ့သည္။
အလားတူ စစ္ေကာင္စီတပ္က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒါစဲေက်း႐ြာရွိ လူေနအိမ္ ေလးလုံးထိမွန္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အသက္ ၈ ႏွစ္ဝန္းက်င္ကေလးငယ္တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာ (၁၀) ႐ြာမွ ေဒသခံ ၃ ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ေဘာလခဲၿမိဳ႕မွ ေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ နန္းဖဲေက်း႐ြာရွိ ေတာင္ယာခုတ္ေတာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၄) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္မွ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေသးဆူလဲႏွင့္ ကုန္းသာေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း တပ္စြဲၿပီး အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနအိမ္မ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးသြားၾကသည္။
အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္၏ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ တရားမဲ့ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပခ်က္မွ်သာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ လူမဆန္ေသာ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

လစဥ္အစီရင္ခံစာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Report september