ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့သူမ်ား

ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့သူမ်ား
ရက္စြဲ – ၁၁-ဇြန္-၂၀၂၁
အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအပါအဝင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ သည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ မတရားဖမ္းဆီးၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားရွိသလို အခ်ိဳ႕မွာ အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္သည္ ျပည္သူမ်ားအား အေၾကာက္တရားျဖင့္ လႊမ္းမိုး ေစရန္ အထူး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားသည္ လူမဆန္ေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ စခန္းမ်ားအျဖစ္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကား ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ စစ္အစိုးရဆန႔္က်င္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ နဝတ၊ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ စစ္ေၾကာေရး စခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္ စခန္းမ်ားတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ေဆးဝါးကုသမႈ မရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ က်ဆုံးသူ (၁၂၇)ဦး ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားအား AAPP မွ ေကာက္ယူ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။

ယခု အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို မူဝါဒအျဖစ္ ဆက္လက္ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္း ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အုပ္စုမွ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဖမ္းဆီးရာတြင္လည္း ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ကားျဖင့္ ဝင္တိုက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ပင္ကိုယ္႐ုပ္ကိုပင္ မမွတ္မိ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိထားၾကသည္။ ထိုႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုပင္ စစ္အုပ္စုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႐ုပ္သံအပါအဝင္ မီဒီယာ အခ်ိဳ႕တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံအခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းႏွင့္အသက္ေသဆုံးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
စစ္အုပ္စုမွ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ အသက္မဲ့ခႏၶာကိုယ္အား လာယူ ရန္ မိသားစုမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕မွာ အသက္မဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ပင္ ျပန္မရဘဲ ေသဆုံးေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသက္ေသသည္အထိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴး လြန္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ လူမဆန္စြာ ျပဳမူျခင္း၏ အထြတ္အထိပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္ မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ နည္းနာ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
AAPP မွ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ စစ္အုပ္စု အာဏာ သိမ္းခ်ိန္မွာ ယေန႔အထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရသူ ၅၉၆၅ ဦးရွိသည္။ ထိုအထဲမွ ၄၈၀၄ ဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျခင္းခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ အသက္ေသဆုံးသူေပါင္း အနည္းဆုံး ၈၆၀ ဦး ရွိခဲ့ကာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္သည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံး သြားခဲ့ရသူ (၂၂) ဦးရွိသည္။ ထို အထဲမွ (၃) ဦးမွာ မိသားစုမွ အေလာင္းျပန္ယူခြင့္ မရခဲ့ေပ။
ထိုကဲ့သို႔ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈခံရၿပီးေနာက္ ေသဆုံးရသည့္ အေရအတြက္မွာ ယခု ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုက်ဆုံးသူ ၂၂ တြင္ ၁၃ ဉီးမွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄ ဦးမွာ ၂ ရက္ အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၄ ဦးမွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ ၁ ဦးမွာ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ၾကည့္ရႈခြင့္ရခဲ့သည့္ ေသဆုံးသူ အားလုံးနီးပါးတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေၾကာင့္ ႐ုပ္အေလာင္းတြင္ ေနရာအႏွံ႔ႀကီးမား ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုကမူ ေရာဂါ တစ္ခုခုျဖင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္းသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဦးေအးကို (၄၀ ႏွစ္) သည္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တံတားဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပစ္ခတ္ရာတြင္ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ထိုသူအား စစ္သားမ်ားက မီးေလာင္ေနေသာ ကားတာယာပုံထဲသို႔ အတင္း တြန္းသြင္းျခင္းခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ အတင္းတြန္းသြင္းခ်ိန္တြင္ ဦးေအးကိုမွာ အသက္မေသေသးပဲ ဒယီးဒယိုင္ျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (ခ) အဂၢမိုးညိဳ (၃၉ ႏွစ္) သည္ ဖမ္းဆီးၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို မိသားစုမွ ျပန္ယူခြင့္၊ သၿဂႋဳလ္ခြင့္မရခဲ့ပါ
ေဒၚခင္မာလာဝင္း (ခ) မ်ိဳးမ်ိဳးလြင္(၃၉) ႏွစ္သည္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူမသည္ မဖမ္းဖို႔ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အတင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီး သြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္တရက္တြင္ မိသားစုအား အေလာင္းလာယူရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ဦးေဇာ္ျမတ္လင္း(၄၆)ႏွစ္သည္ ၎ေနထိုင္ရာ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး ထိုညတြင္ပင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရခဲ့သူ ေျပာျပခ်က္အရ ဦးေခါင္းတခုလုံးႏွင့္ ပါးစပ္မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တခုလုံးတြင္ ႐ုပ္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈဆိုသည္ကို မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကမွ် လက္မခံဘဲ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ မ်ားကလည္း ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ နာက်င္ေစမႈႏွင့္ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစမႈဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၉ ႏွင့္ ၃၂၀ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၃၃၀ ႏွင့္ ၃၃၁ ျဖင့္ ဥပေဒအရ အစိုးရဝန္ထမ္း မည္သူမဆို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း နာက်င္ေစမႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ေစမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ ပုဒ္မ ၁၆၆ အရလည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သူ႔ကို မဆို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ခုေပါင္း က်ခံေစရမည္ဟု ပါရွိသည္။
အသက္ေသသည္အထိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျပဳလုပ္ပါက အထက္ပါအမႈအျပင္ လူေသမႈ၊ လူသတ္မႈ စသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉ တြင္လည္း မည္သူမွ် ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္နည္းလမ္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံမ်ားကို အျပစ္မေပးႏိုင္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရလည္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ အမ်ားအျပား ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္မွ မလုပ္ေဆာင္ရန္ လုံးဝ တားျမစ္ထားသည္။

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို တားျမစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕မွာ_
– အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အပိုဒ္ ၃၊
– ျပည့္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ (၇)၊
– ကုလသမဂၢ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ဟု လူသိမ်ားေသာ၊ လူသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုဏ္ သိကၡာ ပ်က္ယြင္းေစေသာ ဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ အျပစ္ေပးမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈဆန႔္က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ¬လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) အေနျဖင့္ ထိုသို႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တရားမဲ့ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း၍ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ရႈံ႕ခ်လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားအား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ဟန႔္တားႏိုင္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)
ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Torture & Death by Military coup (Autosaved)

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Torture to Death_Burmese