စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေမလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားက က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နမၼတီးၿမိဳ႕တို႔မွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၇၈၃) ဦးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သူမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းမွာ ယေန႔အထိ (၇၈၃) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသြားသူမ်ားမွာ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ ေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၃၈၅၉) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၈၆) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၅၈၁) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္မွ (၂၀) ဦးမွာ မ်က္ကြယ္ ေသဒဏ္ႏွင့္ (၁၄) ဦးမွာ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ မ်က္ကြယ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယေန႔ (ေမ ၁၁) တြင္ စစ္အုပ္စုမွ အာဏာသိမ္းမႈ ရက္ (၁၀၀) တိုင္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ားက အပ္ႏွင္းထားေသာ တိုင္းျပည္၏အာဏာအဝဝကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ တရားမဲ့ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူ မ်ားအား အၾကမ္းဖက္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ရမ္းကားႏွိပ္စက္ခဲ့သျဖင့္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ရပ္တည္ လွ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္၏ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိသျဖင့္ ကမာၻေပၚရွိ စစ္တပ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစလွ်က္ရွိေနသည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ က႑မ်ားအားလုံးသည္ ယိုင္နဲ႔လုနီးပါးရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေစာင့္အေရွာက္မ်ား မရရွိေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတြင္း မည္မွ် ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိရ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ကိုဗစ္တတိယလႈိင္းျဖစ္ေပၚမည္ကို အထူး စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ရက္ (၁၀၀) အတြင္း ျပည္သူမ်ားသည္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စု၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္၊ ဖ်က္ဆီးမႈ ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ခံစားေနၾကရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ၍ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ထြက္ေျပး ေနၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆိုး႐ြားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း အာဆီယံ၏ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုကို ထိေရာက္ေသာ ဖိအား ျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစရန္မွာ ျပည္သူမ်ားသည္ ရသမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ျပန္လည္ ခုခံရမည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ယေန႔ (ေမ ၁၁) တြင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး သပိတ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္တဝွမ္းလုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ဘုေမၼာ္ရပ္ကြက္၌ ထားဝယ္တပ္ေပါင္းစု သပိတ္စစ္ေၾကာင္း စထြက္ရန္ ျပင္ေနစဥ္ အိမ္စီးကားမ်ားအသုံးျပဳ၍ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ တစ္ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့၍ လူစုကြဲသြားၿပီးေနာက္ ေနအိမ္အတြင္းအထိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အိမ္စီးကား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သ႐ုပ္မွန္ကို ပို၍ ေပၚလြင္ေစ သည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ရမ္းကားပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာၿပီး ရက္ဆက္ဆိုသလို က်ဆုံးမႈမ်ား တိုးလာခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ (ေမ ၁၀) ညအခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕၌ စစ္အုပ္စု၏ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္အတြက္ လူငယ္ တစ္ဦးက်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး သုံးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအနက္ လက္​ေမာင္း​​ကို က်ည္ထိမွန္ခဲ့ေသာ လူငယ္သည္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ၿပီး က်န္ဒဏ္ရာရရွိသူ ႏွစ္ဦးမွာလည္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေမလ ၈ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္ကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕၊ တကြင္းေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ တိရိစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ စိုင္းအိုက္ကြမ္းသည္ ဟိုပင္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခလရ (၃၈၉) တပ္ရင္းေရွ႕ က ျဖတ္သြားစဥ္ စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးကာ လက္ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ၿပီး ဦးေခါင္းကို ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး အေလာင္းကို ေျမာင္းအနီး၌ ပစ္ထားခဲ့သည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္လာယူခဲ့ၿပီး နာေရးလုပ္မည့္ အခ်ိန္၌ လုယူသြားခဲ့ကာ ျပန္ေပးခ်ိန္၌ ဦးေခါင္းကို ခြဲစိတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆးစာ၌လည္း မူးယစ္ေဆးအသုံးစြဲလြန္၍ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ေဒါက္တာစိုင္းအိုက္ကြမ္းသည္ မတရားသျဖင့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုက ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္ကို ဖုံးကြယ္လိုကာ သက္ေသ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခ်င္သျဖင့္ ကဗ်ာဆရာ ခက္သီ၏ ဇနီးကဲ့သို႔ပင္ မိသားစုဝင္မ်ားကို အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ယႏၲရားကို ရပ္တန႔္သြားေစသည့္အတြက္ အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (CDM) ၌ ပါဝင္သူမ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပန္ေက်း႐ြာမွ CDM ျပဳလုပ္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္း ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔ခန႔္အပ္ထား ေသာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွ အာမခံေပး၍ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔ ဖမ္းဆီး ခ်င္သလို ဖမ္းဆီးၿပီး ၎တို႔ ကယ္၍သာ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အျမင္ေရာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးေပးမွသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္လိုၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ေႏြးဦးေတာ္လွန္ေရးကာလက်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း Fatality List for May 11, 2021 (Bur) (Updated)
မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားစာရင္း Under Detention List_Burmese (11-May-2021)
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း Release Lists_Burmese (11-May-2021)