စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၂) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၅) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၅) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိ သည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၅၄၈) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသူ (၂) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၅၅၀) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၂၇၅၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၈) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၂၆) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီလ ၁ ရက္) ညအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ ဝိုင္ဖိုင္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေနာက္ထပ္ တစ္စုံတစ္ရာ အေၾကာင္းမၾကားမခ်င္း ပိတ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ျဖင့္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားသည္မွာ ၄၇ ရက္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းေဒတာျဖင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားသည္မွာ ၁၈ ရက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔မွ စတင္၍ Wireless Broadband Wifi မ်ားကို ထပ္မံပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္သူမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝိုင္း၌ ၎တို႔၏ ရက္စက္မႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ယိုယြင္းပ်က္ျပားလာေသာ အေျခအေနကို မ်ားစြာ စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာ လ်က္ရွိသည္ကို သိသာ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို သိရွိ႐ုံမွ် ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးသံတမန္ ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေစာလွ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါ သည္။
ယေန႔ (ဧၿပီလ ၂ ရက္) တြင္ ျမန္မာျပည္တဝွမ္း၌ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာအႏွံ႔တြင္လည္း အိမ္ျပန္လာခြင့္မရွိေတာ့သည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ Flower Strike မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အေၾကာင္းမဲ့ စီးနင္းဝင္ေရာက္၍ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ က်ဆုံး ဒဏ္ရာရရွိမႈ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္က အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ စစ္သား ႏွင့္ ရဲမ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၃ ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ သပိတ္ခံတပ္မ်ားကို စီးနင္းရာ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ပါဝင္ကာကြယ္သည့္ အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (CDM) တြင္ ပါဝင္ေသာ ရဲ (၁) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ၎၏ ႐ုပ္အေလာင္း ကို စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲမ်ားမွ လုယူသြားၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၌လည္း အေျခအေနမ်ားတင္းမာလ်က္ရွိၿပီး ယေန႔နံနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္မွစတင္၍ သစ္႐ြာပင္ေက်း႐ြာရွိ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရးသပိတ္ခံတပ္မ်ားကို စစ္တပ္က အင္းအား ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ စီနင္းရန္ ႀကိဳးစားရာ ႐ြာသားမ်ားက ျပန္လည္ခုခံသျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ႐ြာသား (၃) ဦး အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိကာ ေဆးကုသႏိုင္ျခင္းမရွိဟု သိရွိရသည္။ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပေအး ေက်း႐ြာ၌လည္း ေက်း႐ြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို လာေရာက္ဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႐ြာသား (၆) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ (၁) ဦးမွာ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ြာသား (၆) ဦးကို ဖမ္းဆီး၍ ဓားစာခံလုပ္ထားခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ကို ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းမဲ့ ရမ္းကားပစ္ခတ္ခဲ့၍ ဦးေခါင္းတြင္ က်ည္သင့္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားဘဏ္ Shinhan Bank ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး​သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။
ယမန္ေန႔ (ဧၿပီလ ၁ ရက္) ည ၁၀ နာရီအခ်ိန္ဝန္းက်င္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဆြမ္းခ်က္ရပ္ကြက္၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ကင္းသမားမ်ားကို ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ကာ (၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ရက္ဆက္ဆိုသလို က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ရက္ဆက္ ဆိုသလို က်ဆုံး၊ ဒဏ္ရာရလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္လမ္းတြင္ ရဲမ်ားမွ လူငယ္တစ္ဦးကို ဝိုင္း႐ိုက္ၿပီးေနာက္ ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲေခၚသြားၿပီး လမ္းထိပ္တြင္ ထားပစ္ခဲ့သျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျပည္သူမ်ားက အရဲစြန႔္ၿပီး သြားေရာက္ကယ္ဆယ္ခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္းကလည္း ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၄ ရပ္ကြက္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ကန္ေၾကာက္ခဲ့ၿပီး ေသနတ္ဒင္မ်ားျဖင့္ ထုကာႏွိပ္စက္သြား​ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့၍ အိမ္တြင္း၌ရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ ငါးလရွိ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးမွာ က်ည္ထိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
၎ျပင္ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (CDM) ၌ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနၾကရၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ CDM ၌ ပါဝင္ကာ ေရွာင္တိမ္း ပုန္းခိုေနသည့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန႔္က မတရား ႐ိုက္ႏွက္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။
မေကြးတိုင္း၊ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕ေပၚ ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရဲႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ အင္အားအလုံးအရင္း ျဖင့္ လာေရာက္ ၿဖိဳခြင္း၍ ေနအိမ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး မီးဖိုေဆာင္သုံးဓား၊ ေငြေၾကး၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ လက္ဝတ္ရတနာတို႔ကို လုယူလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ေတာေတာင္စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္ဟု သိရွိရသည္။။ တိမ္းေရွာင္သူဦးေရမွာလည္း တိုးလာေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : [email protected]
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_urma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားစာရင္း ျမန္မာဘာသာ Total Detention and Charge (Burmese) (Last Updated on 2 April 2021)
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္း ျမန္မာဘာသာ Fatality list for April 2, 2021 (Burmese Final)KSM (1)
လြတ္ေျမာက္စာရင္း ျမန္မာဘာသာTotal Released list (Burmese) (Last Updated on 2 April 2021)