စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ မတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တို႔မွ အရပ္သားျပည္သူ (၁၀) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၁) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံရရွိသည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၂၂၅) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး)ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၂၃၅) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူရရွိ လာပါက ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၃၃၀) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၅) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံ ထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၈၇) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၅၀) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၉၈၀) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၇၂) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းျပဳ ထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအေရအတြက္ထက္ပိုေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အာဏာသိမ္းမႈ ၄၇ ရက္တိုင္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ထိန္းရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အျပင္းအထန္ႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔၏လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ပို၍ ဆို႐ြားလာၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈကို ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၁၈) ရက္ေန႔က ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ အေၾကာင္းမဲ့ရန္စ၍ ဖမ္းရန္လိုက္လာေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ အိမ္တြင္း၌ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရာ ေသနတ္ကို ေမာင္းတင္ထားၿပီး အဆိုပါအမ်ိဳးသားထြက္လာျခင္းမရွိပါက ေမြးကင္းစကေလး ႏွင့္ မိခင္တို႔အား ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အထူးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အုပ္စုတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကင္းမဲ့ေနၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနရကာ အခ်ိန္မေ႐ြး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို ၁၉၉၇ ကတည္းက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားအတြင္း၌ ျဖစ္သည္။
လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းကို မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ်ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔ႀကီးစိုးရာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လူသားဒိုင္းကာသဖြယ္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ထိုအေလ့အား ယခုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ စတင္ အသုံးျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအနက္မွ သုံးဦးကို လူသားဒိုင္းကာသဖြယ္ အသုံးျပဳ၍ ဘူတာ႐ုံလမ္း သပိတ္စခန္းကို စီးနင္းခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ဓားစာခံ၍ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းသည္ အလြန္အမင္း လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟု နံမည္ဆိုးထြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မ ၇၇ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ထားျခင္းကလည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား အားေကာင္းသည့္ၿမိဳ႕မ်ားကို အဓိကထား ၿဖိဳခြင္းရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ တပ္မ ၇၇ လက္ေအာက္ခံစစ္သားမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာၾကည္၌ ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး စားစရာမ်ားကို လုယက္ယူငင္ခဲ့ၾကသည္။
ယေန႔တြင္ ၎တို႔သည္ ျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္၌ လူမဆန္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။ တာေမြၿမိဳ႕၊ သတိပဌာန္လမ္း၌ ရဲမ်ားမွ ဖမ္းဆီးထားသည့္ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးကို သဲအိတ်ထမ်းခိုင်းခဲ့ပြီး အမျိုးသား (၁) ဦးမှာ ဆက်လက် ထမ်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောဆိုရာ ရိုက်နှက်၍ တွားသွား သွားခိုင်းခြင်းကို လမ္းမထက္၌ပင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ရဲႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ လုယက္ျခင္း၊ အမ်ားပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က ၎တို႔သည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းကို ဝင္ေရာက္၍ သိန္းရာခ်ီသည့္ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ယူငင္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ညက သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၌လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ ကားမ်ားကို ႐ိုက္ခြဲ၍ ပစ္သတ္မည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္၊ ဆဲဆိုခဲ့သည္အျပင္ ေ႐ႊဂုံတိုင္ရွိ SSC (အမ်ိဳးသမီးစင္တာ) ကိုလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္သြားခဲ့သည္။
ျပည္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားအတြင္း ႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြင္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၁၈) ညအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔၌ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအပါအဝင္ အရပ္သားျပည္သူ (၂) ဦး က်ဆုံးခဲ့ရၿပီး ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား (၄) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ယေန႔ (မတ္လ ၁၉) ရက္ေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တို႔ကို အျပင္းအထန္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား (၃) ဦးသည္ က်ည္အစစ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံရ၍ လဲက်သြားခ်ိန္တြင္ ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲ၍ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎ျပင္ ျပည္သူ (၅) ဦးထက္မနည္း ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္း ခံထားရသည္။
● လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း အမ်ိဳးသား (၁) ဦးက်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး သားဖြားဆရာမ (၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
● ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၌ အရပ္သားျပည္သူ (၈) ဦးက်ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု ကနဦးသိရွိရၿပီး အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိသူ မ်ားလည္းရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အလြန္ဆိုး႐ြားစြာ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမွ ထိေရာက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_urma

မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Total Detention, Charge and Fatality Lists (Last Updated on 19 March 2021) KSO
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္က်ဆုံးရသူမ်ားစာရင္းTotal Fatality Lists (Last Updated on 19 March 2021) KSO