စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ အသက္ခႏၶာရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္လည္း အရပ္သားျပည္သူ (၂) ဦးထက္မနည္း က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိတိုင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့သည့္ မတရားအၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရ၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၂၀၂) ဦးရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ က်ဆုံးသူမ်ား၏ အမည္မ်ားအား ထပ္မံစုံစမ္းသိရွိရပါက ထည့္သြင္း ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂၁၈၁) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၁၃) ဦး၊ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံ ထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၇၃) ဦး ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃၁၉) ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (၁၈၆၂) ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ယေန႔အဖမ္းအဆီးစာရင္းတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ (၆) ဦး၏အမည္စာရင္းကိုရရွိခဲ့၍ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ ယေန႔တြင္ ယခုထက္ပို၍ အဖမ္းအဆီးမ်ားရွိ၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္စုံစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသူအမ်ားစုမွာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီးကတည္းက ၎တို႔၏ မိသားစု၊ ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ မည့္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ရွိခြင့္မရပါ။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ကိုလည္း သိရွိရျခင္းမရွိပါ။ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ ၎တို႔ကို အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္း ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ညႇင္းဆဲမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေျခအေနမွန္ကိုမွ် သိရွိရျခင္းမရွိျခင္းကလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းေနစဥ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္သတင္းအစမွ်ရရွိျခင္း မရွိျခင္းကလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ ေဆးကုခြင့္မရ၍ အသက္ဆုံးရႈံးသြားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရစဥ္အတြင္း ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးသြားျခင္း၊ ပစ္သတ္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားသူကိုပင္ ငဲ့ညႇာေထာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲေခၚျခင္း၊ မိသားစုထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိျခင္းစသည့္ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့စြာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် က်ဴးလြန္ လ်က္ရွိသည္။
ယမန္ေန႔၌ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Martial Law) အာဏာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ လက္ပါးေစရဲႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရမ္းကားရက္စက္မႈမ်ားသည္ ပို၍ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြား လာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာက်င့္သုံးေနစဥ္အတြင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အေရးမယူရဆိုသည့္အခ်က္ကလည္း ၎တို႔ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပို၍က်ဴးလြန္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ား သာမက သာမန္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကိုပါမခ်န္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ စႏိုက္ပါမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္႐ြယ္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို ေနရာမေ႐ြး၊ အခ်ိန္မေ႐ြးဘဲ ေပၚေပၚတင္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုအခြင့္အာဏာကို တလြဲအသုံးခ် ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားမွာ အလြန္အမင္း ထိခိုက္လြယ္လ်က္ ရွိသည္။
ယမန္ေန႔ညက ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊လမ္းမ်ားပါမက်န္ ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္မွ စီးနင္းၿပီး ပစ္သတ္ခဲ့၍ အရပ္သားျပည္သူ (၃) ဦး က်ဆုံးသြားၿပီး (၃) ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္ ေဒါပုံၿမိဳ႕ ရွိ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို အဝတ္အစားမ်ားခြၽတ္၍ ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔က ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၿဖိဳခြင္းမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ လူငယ္ (၃) ဦးသည္ ဖမ္းဆီးစဥ္က မည္သည့္ဒဏ္ရာမွ် ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို သဃၤန္းကြၽန္းေဆး႐ုံမွ ျပန္လည္ရရွိ​ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ညသပိတ္သည္လည္း ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး လမ္းသြယ္မ်ားအထိ လိုက္လံပစ္ခတ္ခဲ့၍ အမ်ိဳးသား (၂) ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတိုင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ ရပ္ကြက္အတြင္းထိဝင္၍ စက္ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္အတြင္းထိပါပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ တခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။
ယေန႔တြင္လည္း ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံရ၍ ဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕၌လည္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရစဥ္အတြင္း ျပည္သူ (၁) ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္း၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕၌လည္း အရပ္သားျပည္သူ (၂) ဦးသည္ ဦးေခါင္း ႏွင့္ ရင္ဘတ္ကို က်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံထားရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယေန႔တြင္ အရပ္သားျပည္သူ စုစုေပါင္း (၂) ဦးထက္မနည္း က်ဆုံးသြားေၾကာင္း အခ်က္အလက္အတည္ျပဳရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ား စာရင္းကို ဆက္လက္ စုံစမ္း၍ တင္ျပသြားပါမည္။
ထို႔ျပင္ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ သာေကတ၊ လႈိင္သာယာ၊ အင္းစိန္စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တို႔၌လည္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည။
ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ယေန႔ညေနပိုင္း၌ ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း သတင္းေပးမ်ား ႏွင့္ စစ္/ရဲမ်ားက ရပ္ကြက္အတြင္းေနအိမ္မ်ားသို႔လိုက္လံရွာ ေဖြမႈမ်ားလုပ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား မိသားစုအလိုက္ ေရွာင္တိမ္းေနရသည္။ ရွာေဖြသည့္သူမ်ားမေတြ႕ရွိလွ်င္ အိမ္တြင္ရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားလုပ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ၂၀၀ ခန႔္မွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကား ပို၍က်ေရာက္ လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Recent Arrest List (Last Updated on 16 March 2021)final
က်ဆုံးသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Fatality List (Last Updated on 16 March 2021)final for upload