စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီမွ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂ တြင္ ပုဒ္မခြဲ (၇) ခု၊ ပုဒ္မ ၃ တြင္ ပုဒ္မခြဲ (၁) ခု၊ အခန္း (၁၀) ၏ ပုဒ္မ ၂၇ (က) တြင္ ပုဒ္မခြဲ (၄) ခု၊ ပုဒ္မ ၂၇(ခ) ကိုလည္းေကာင္း ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ) တြင္ ပုဒ္မခြဲ (၄) ခုတို႔ကိုလည္းေကာင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည္။ ၎ျပင္ ပုဒ္မ ၃၈ တြင္ ပုဒ္မခြဲ (၅) ခုကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ ႏွင့္ က်ပ္သိန္းငါးရာထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါဥပေဒကို ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကြဲလြဲဆန႔္က်င္သူမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ အျပစ္ေပးရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိခဲ့ သည္။ လက္ရွိကာလ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္၌ အဆိုပါဥပေဒအား ျပန္လည္ အသက္သြင္းျခင္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္မႈကို ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ကြဲလြဲသူမ်ားကို ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း နံနက္ (၁) နာရီအခ်ိန္မွ (၉) အခ်ိန္ထိ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ထပ္မံ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့သည္။ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Net Blocks ၏ အဆိုအရ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈသည္ သာမန္အဆင့္၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ ညအခ်ိန္၌ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ရပ္႐ြာေနလူထုကို ပစ္မွတ္ထားကာ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ သူစိမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္မႈရွိလာပါက ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္း(UDHR) ၏ အပိုဒ္ ၁၉ တြင္ “လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ား၌ အေႏွာင့္အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆပိုင္ခြင့္ ပါဝင္သည့္အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ သေဘာတရား မ်ားကို တနည္းနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္၊ လက္ခံႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ေဝငွျဖန႔္ခ်ီခြင့္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။” ထိုအရာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေထြေထြသပိတ္သည္ အင္အားေကာင္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျမင့္တက္လ်က္ရွိျခင္းႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ Civil Disobedience Movement (CDM) ၌ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားကို စီးနင္း၍ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအား ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ Civil Disobedience Movement (CDM) ၌ ပါဝင္ေသာ ေထာင္ကလို႔ေက်း႐ြာမွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ဦးထက္ေဝယံေက်ာ္သည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳၿပီးအျပန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၎အား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ျပည္သူ ၃၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္မွ ေျမာင္းျမအက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ထိုးျခင္း၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးျဖင့္ပစ္ကာ ရာဘာက်ည္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္သား (၁၀) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အရပ္သား (၂) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ထို႔ျပင္ CDM တင္ ပါဝင္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း (၅) ဦး၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဝန္ထမ္း (၃) ဦးတို႔သည္ ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေနျပည္ေတာ္အခ်ဳပ္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည္ဟု သိရွိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံသို႔ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆရာဝန္မ်ားအေဆာင္မွ အခန္းတံခါးကို ဖြင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကို ပထမအႀကိမ္႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈကို video conference ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ႐ုံးခ်ိန္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၊ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ကို ဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္႐ုံးခ်ိန္းကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ (၄) ဦးကို သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းထိပ္ရွိ အဝိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၿဖိဳခြင္းရာ၌ လက္နက္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရအမိန႔္ကို ေဖာက္ဖ်က္သူ ၁၈ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ညမထြက္ရအမိန႔္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသူ (၄၅၂) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ အနက္မွ (၃) ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ (၃၅) ဦးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃) ဦးအပါအဝင္ (၄၁၇) ဦးမွာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

Download link for Recent Arrests List (Last Updated on 16 Feb 21)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၂ တွင် ပုဒ်မခွဲ (၇) ခု၊ ပုဒ်မ ၃ တွင် ပုဒ်မခွဲ (၁) ခု၊ အခန်း (၁၀) ၏ ပုဒ်မ ၂၇ (က) တွင် ပုဒ်မခွဲ (၄) ခု၊ ပုဒ်မ ၂၇(ခ) ကိုလည်းကောင်း နှင့် ပုဒ်မ ၂၇ (ဂ) တွင် ပုဒ်မခွဲ (၄) ခုတို့ကိုလည်းကောင်း ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်။ ၎င်းပြင် ပုဒ်မ ၃၈ တွင် ပုဒ်မခွဲ (၅) ခုကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပြီး ပြစ်ဒဏ်များကို ဖော်ပြထားရာ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ် နှင့် ကျပ်သိန်းငါးရာထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါဥပဒေကို ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြင်ကွဲလွဲဆန့်ကျင်သူများ၊ မီဒီယာသမားများကို ခြိမ်းခြောက် အပြစ်ပေးရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိခဲ့ သည်။ လက်ရှိကာလ စစ်အာဏာသိမ်းချိန်၌ အဆိုပါဥပဒေအား ပြန်လည် အသက်သွင်းခြင်းသည် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ဖိနှိပ်မှုကို မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသူများကို နှုတ်ဆိတ်သွားစေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများ နှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်လည်း နံနက် (၁) နာရီအချိန်မှ (၉) အချိန်ထိ အင်တာနက်လိုင်းများကို ထပ်မံ ဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သော Net Blocks ၏ အဆိုအရ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည် သာမန်အဆင့်၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရ သည်။ ထိုကဲ့သို့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ထားခြင်းသည် ညအချိန်၌ ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုများ နှင့် ရပ်ရွာနေလူထုကို ပစ်မှတ်ထားကာ နှောင့်ယှက်သော သူစိမ်းများ ဝင်ရောက်မှုရှိလာပါက ဆက်သွယ်ရန် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်း(UDHR) ၏ အပိုဒ် ၁၉ တွင် “လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ယူဆပိုင်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ဟ ဖော်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါအခွင့်အရေးများ၌ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ယူဆပိုင်ခွင့် ပါဝင်သည့်အပြင်၊ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်များကို ထောက်ထားရန်မလိုဘဲ သတင်းအကြောင်းအရာ နှင့် သဘောတရား များကို တနည်းနည်းဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ရှာယူဆည်းပူးနိုင်ခွင့်၊ လက်ခံနိုင်ခွင့် နှင့် ဝေငှဖြန့်ချီခွင့်တို့လည်း ပါဝင်သည်။” ထိုအရာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် လူထုလှုပ်ရှားမှု အထွေထွေသပိတ်သည် အင်အားကောင်းစွာဖြင့် ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့မြင့်တက်လျက်ရှိခြင်းနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခြင်းများ၊ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခြင်းများကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Civil Disobedience Movement (CDM) ၌ ပါဝင်သော ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရာ နေရာများကို စီးနင်း၍ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းများအား နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့၌ Civil Disobedience Movement (CDM) ၌ ပါဝင်သော ထောင်ကလို့ကျေးရွာမှ မူလတန်းကျောင်းအုပ် ဦးထက်ဝေယံကျော်သည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုပြီးအပြန်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန် ပြည်သူ ၃၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်မှ မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်ရှေ့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ပြုလုပ်နေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်ပိုက်ဖြင့်ထိုးခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးဖြင့်ပစ်ကာ ရာဘာကျည်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်၍ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အရပ်သား (၁၀) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အရပ်သား (၂) ဦး ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် CDM တင် ပါဝင်သော နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၅) ဦး၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ဝန်ထမ်း (၃) ဦးတို့သည် ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသည်ဟု သိရှိရသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီး ဆရာဝန်များအဆောင်မှ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ကို ပထမအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုကို video conference ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါရုံးချိန်း၌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၊ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကို ဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ တို့ဖြင့် တရားစွဲတင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ အကြိမ်ရုံးချိန်းကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ချိန်းဆိုခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့တွင် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် ကျောင်းသားလူငယ် (၄) ဦးကို သံတွဲမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လာရောက် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
လူထုဆန္ဒပြမှုများအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့် လုပ်ရပ်များကို အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ယမန်နေ့ (ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မန္တလေးမြို့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းထိပ်ရှိ အဝိုင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသည့် ပြည်သူများအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖြိုခွင်းရာ၌ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နံပါတ်တုတ်ဖြင့် အချက်ပေါင်း များစွာရိုက်နှက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်သူ ၁၈ ဦးအား ထောင်ဒဏ် တစ်လစီ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထားဝယ်မြို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူ (၄၅၂) ဦးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ အနက်မှ (၃) ဦးသည် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရကာ (၃၅) ဦးမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၃) ဦးအပါအဝင် (၄၁၇) ဦးမှာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ ဆရာ/ဆရာမများစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိပါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) သို့ ဆက်သွယ်၍ အသိပေး၊ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။