စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

ရက္စြဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းမႈ၏ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္ တက္လ်က္ရွိၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စည္ပင္ႏွင့္ စာတိုက္ စသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဌာနမ်ားမွလည္း အားေကာင္းစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပပြဲ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲကို ၿဖိဳခြင္းသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ထားသလို ရဲႏွင့္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအား ႏႈတ္အားျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ညပိုင္းမွ စတင္ကာ ယေန႔အထိ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ပို၍ လုပ္ေဆာင္လာၿပီး တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) ဥကၠဌမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ (ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေသာ UEC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္းကို ဆက္လက္ ျပဳစု ဆဲျဖစ္သည္)။
ထပ္မံရရွိခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုး၊ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေက်ာ္ဟိုး၊ UEC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၂၈) ဦးသည္ ညအခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ ႏွစ္နာရီၾကာေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရွိရာမွ မေန႔ညက ျပန္လည္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၎ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ထင္ရွားသည့္ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ အပါအဝင္ (၅) ဦးသည္ ဖမ္းဆီး၊ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံထားရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဟု အမည္ခံထားသည့္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္အစိုးရ၏ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) သည္ က်ယ္ျပန႔္လာေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္သည့္ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို တိုက္႐ိုက္ လက္တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ အြန္လိုင္းေပၚ၌ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔အပါအဝင္ အျခား အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ကို ၎တို႔ပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးဟူ၍ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ လက္ရွိတည္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထက္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီ မေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို အမည္လွလွေပးကာ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္သာေစသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသူ (၂၆၂) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔အနက္မွ (၂) ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ (၂၁) ဦးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၂) ဦးအပါအဝင္ (၂၄၁) ဦး မွာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှု၏ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ လူထုဆန္ဒပြပွဲများ အရှိန်အဟုန်မြင့် တက်လျက်ရှိပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စည်ပင်နှင့် စာတိုက် စသည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ဌာနများမှလည်း အားကောင်းစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြပွဲ၏ အချို့နေရာများတွင် ဆန္ဒပြပွဲကို ဖြိုခွင်းသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသလို ရဲနှင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ အာဏာပိုင်များက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည့် ပြည်သူလူထုအား နှုတ်အားဖြင့် တားမြစ်ချက်များ၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပြည်သူလူထုအပါအဝင် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ညပိုင်းမှ စတင်ကာ ယနေ့အထိ ဖမ်းဆီးမှုများကို ပို၍ လုပ်ဆောင်လာပြီး တိုင်း နှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) ဥက္ကဌများ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်များအား ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ (နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရသော UEC အဖွဲ့ဝင်များစာရင်းကို ဆက်လက် ပြုစု ဆဲဖြစ်သည်)။ 

ထပ်မံရရှိခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်  ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနိုင်းရေး ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ရှေ့နေကြီး ဦးကျော်ဟိုး၊ UEC အဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၂၈) ဦးသည် ညအချိန်တွင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကို အာဏာပိုင်များမှ နှစ်နာရီကြာမေးမြန်းပြီးနောက် ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းပြင် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထားရှိရာမှ မနေ့ညက ပြန်လည် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားကြောင်း သိရှိရသည်။ 

၎င်းပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့မှ ထင်ရှားသည့်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမျိုးအောင် အပါအဝင် (၅) ဦးသည် ဖမ်းဆီး၊ ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံထားရသည်။ 

နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟု အမည်ခံထားသည့် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရ၏ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆိုသည့် ဒီမိုကရေစီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဆန့်ကျင်သော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အဆိုပါ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) သည် ကျယ်ပြန့်လာသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်သည့် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို တိုက်ရိုက် လက်တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ မူလအခွင့်အရေးများဖြစ်သော အွန်လိုင်းပေါ်၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ အချက်အလက်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံပိုင်ခွင့် စသည်တို့အပါအဝင် အခြား အခြေခံအကျဆုံးသော ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို တိုက်ရိုက်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသည်။

အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက ၇၄ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အမျိုးသားရေးဦးတည်ချက်ကို ၎င်းတို့ပိုင် မီဒီယာများတွင် ကြေညာခဲ့ရာ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် လျော်ညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ရေးဟူ၍ ပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်အုပ်စုအနေဖြင့် လက်ရှိတည်ဆဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထက် ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ပိုမို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့်၊ ပြည်သူလူထုအပေါ် စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီ မဆောင်ကျဉ်းနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို အမည်လှလှပေးကာ ရေးဆွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်ကို မြင်သာစေသည်။

သို့ဖြစ်၍ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူ (၂၆၂) ဦးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့အနက်မှ (၂) ဦးသည် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်စီ ချမှတ်ခြင်းခံထားရကာ (၂၁) ဦးမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၂) ဦးအပါအဝင် (၂၄၁) ဦး မှာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 

 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)

Download link for Recent Arrests List (Last Updated on 11 Feb 21)final