ေအေအပီပီမွဧၿပီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တစ္လအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္

ဧၿပီလအတြင္း စုစုေပါင္း (၉) ဦး အမႈဖြင့္၊တရားစြဲဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို (၉) ဦးအနက္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား (၆)ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က)၊ အေပ်ာ္တမ္း ဂရက္ဖက္တီ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူ (၃)ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၉၅(က) တို႔ျဖင့္ အသီးသီး အမႈဖြင့္၊ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဧၿပီလအတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ စုစုေပါင္း (၃၉)ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထို (၃၉) ဦးအနက္မွ အေပ်ာ္တမ္း ဂရက္ဖက္တီ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူ (၃)ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၉၅(က)၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား (၅)ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္သာမ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝက္ၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္သား (၁) ဦးႏွင့္ ဆရာမ (၁) ဦး၊  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အရပ္သားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ စုစုေပါင္း (၂၉) ဦးတို႔သည္လည္း အသီးသီး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဧၿပီလအတြင္း စုစုေပါင္း (၅) ဦး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို (၅) ဦးအနက္မွ သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ အရပ္သား (၂) ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၂၊ ၁၄၇ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး သတင္းေထာက္ (၁) ဦးႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ (၁) ဦး တို႔ကို  စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးအသီးသီး မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။  

ဧၿပီလအတြင္း စုစုေပါင္း (၄၇) ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို (၄၇) ဦးအနက္ (၂၆) ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဧၿပီလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေလးဦးျဖစ္ေသာ ကိုေနမ်ိဳးဇင္၊ ကိုသိန္းေအာင္ျမတ္၊ ကိုဘိုစံႏွင့္ ကိုဝင္းဗိုလ္တို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ဧၿပီလအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)မွ အရပ္သား (၃) ဦးႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္း (၁) ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။  

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေနအထား၌ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းအတြက္ ကခ်င္ေဒသႏၲရ သုေတသနအဖြဲ႕-ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေနာ္ထြန္းေအာင္၊ ကိုေဇယ်ာေႏွာင္းႏွင့္  မဂ်ာဆိုင္းတို႔သည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၉၅(က)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္းကို က်င့္သုံးျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္လ်က္ရွိသည့္ျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအခန္းက႑ကို ဆုတ္ယုတ္ေစေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားအဆက္ဆက္၌လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ အသုံးျပဳ၍ ဖိႏွိပ္လာခဲ့ၾကၿပီး မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ဆက္လက္၍ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရသည္သာမက ထိုအခြင့္အေရး ကို အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ က်င့္သုံးေနၾကရသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစိုးရအား အတိုက္အခံျပဳ၍ ဆန႔္က်င္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခန္းက႑၌ လိုအပ္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သင့္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပဳေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနသည္ ဆက္လက္ က်ဆင္းဆဲျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ Channel Mandalay TV မွ သတင္းေထာက္ ကိုနႏၵ (ေခၚ) ကိုေအာင္ၾကည္ျမင့္သည္ ေအာင္သေျပ႐ြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုမင္းႏိုင္၊ ကိုခ်စ္မင္းသူတို႔ႏွင့္အတူ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၃၂၊ ၁၄၇ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သတင္းသမားမ်ား သတင္းရယူျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ တာဝန္သာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာ က႑ကို လြန္စြာ ယိမ္းယိုင္ေစသည္။ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕(RSF)၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ က်ဆင္း လာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွတြင္ အဆင့္ ၁၃၁ ျဖင့္ ရပ္တည္ေနခဲ့ရာမွ ဆက္တိုက္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃၉ အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ သတင္းမီဒီယာက႑အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာအသိုင္းအဝန္းကို ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသလ်က္ရွိသည္။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟုေခၚတြင္ေသာ သတင္းမီဒီယာက႑ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာက႑တိုးတက္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မႈျပဳေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)မွ တင္ျပထားသည့္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအနက္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၆ ဦးအပါအဝင္ အက်ဥ္းသား/သူ ၂၄၈၉၆ ဦး သည္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုအက်ိဳးဆက္ကို အက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ COVID-19 အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ ေရာဂါကာလအတြင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၅၀) ဦးအပါအဝင္ လႊတ္ေပးသင့္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ထပ္မံ၍ လႊတ္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား

COVID-19 အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပင္းထန္လ်က္ရွိျခင္း အတူ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ခံစားေနၾကရသည္။ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ ျဖစ္စဥ္တခ်ိဳ႕မွလည္း ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသလ်က္ရွိသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အမွတ္-၃၇၇ တပ္ရင္းမွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္ဆင္းျပင္ေက်း႐ြာမွ ကိုေဇာ္ႀကီးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၎၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေျမာက္ဦးေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ သြားေရာက္ယူေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလြမ္းေက်း႐ြာမွ ကိုေက်ာ္ဝင္းေခ် (ေခၚ) ေက်ာ္ဝင္းသည္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း တစ္ခု၏ ပစ္ခတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ေနရာတြင္ပင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ (၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုေက်ာ္ဝင္းေခ် သည္ ဆိုင္ကယ္စီးလာစဥ္ မသကၤာဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ စစ္ေဆးရန္တားျမစ္ရာ ရပ္တန႔္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ထြက္ေျပးခဲ့၍ ေျခာက္လွန႔္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္)
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း(TWO)၊ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕(TSYU)၊ တအာင္းဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕(TLA)တို႔မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး Covid-19 ျဖစ္ပြားမႈကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ထားသူမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္ နမူနာ ယူေဆာင္ လာသည့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)ကားသည္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတားအနီးတြင္ ပစ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရ၍ ယာဥ္ေမာင္း ဦးျပည့္စုံဝင္းေမာင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသည့္ က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ (၂) ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ CPS ပိုးသတ္ေဆးကုမၸဏီမွ ေဆးပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ကားတစ္စီးသည္ ရာေမာင္တံတားအနီးတြင္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔ ႏွစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 

က်ည္ထိမွန္၍ ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေျမပုံႏွင့္ မင္းျပား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္ သုံးဦး အပါအဝင္ (၁၈) ဦး က်ည္ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ ေလးဦး အပါအဝင္ (၂၉) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရမႈမ်ား 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ အရပ္သား ခုႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ရွစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ အမ္း၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ေလးဦး အပါအဝင္ (၁၇) ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ ငါးဦး အပါအဝင္ (၃၁) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ဗုံးႏွင့္ ေျမျမႇပ္မိုင္းေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား

ဗုံးေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမျမႇပ္မိုင္းေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သား တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားသည္ အခ်ိန္အခါမေ႐ြး က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႕စြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ လူသားတိုင္းအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ COVID-19 အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါကို တားဆီးကာကြယ္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္မွလည္း “တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာေဆာင္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားကို အဆုံးသတ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈကမာၻကိုပ်က္စီးေစေသာ ေရာဂါကို တိုက္ထုတ္ၾကပါ” ဟု ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလ၌ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အစိုးရမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ တလအတြင္းသတင္းသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္လစဥ္သတင္းစုစည္းမႈ   Burmese Chronology (April)

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္          50 Remaining PP list (Updated 30 Apr, 2020)Burmese

အမႈရင္ဆိုင္ဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္               537 Facing Trial List (Burmese)

သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္ျပန္လြတ္လာသည့္ႏိုင္က်ဥ္းစာရင္း        26 released PP list (Updated 28 Apr, 2020) bur

၆၆(ဃ)ျဖင့္တရားစြဲဆိုခံရသည့္စာရင္းမ်ား             66 (D) total list(new) Updated

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏိုင္ အတြင္းေရးမႉး                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘိုၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ         +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈