ေအေအပီပီမွ ကိုဗစ္ကာလ စိတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးေရးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲဆက္လက္က်င္းပ

၂၆ ဧၿပီလ ၂၀၂၀ ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္မွ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲပြဲေက်း႐ြာ ႏွင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ဝတီ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာတို႔တြင္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနသည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္စကားမ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကဗ်ာဆရာႏွင္းခါးမိုးမွလည္း အားျဖည့္ကူညီၿပီး စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ ကဗ်ာမ်ား႐ြတ္ဆိုျပခဲ့ပါသည္။