လိုအပ္ေနေသာ ကြက္လပ္မ်ားအတြက္ AAPP ၏ အြန္လိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္း

 

ေန႔စြဲ။ ။ ဧၿပီ၊ ၁၃၊ ၂၀၂၀။
၁။ COVID-19 ထိန္းခ်ဴပ္စင္တာ (Quarantine center) မ်ားတြင္လုပ္အားေပးၾကမည့္ volunteer မ်ားအတြက္ Psychosocial Supporter သင္တန္းကိုonline မွ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
၂။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖိတ္ေခၚပါက Stress management, Coping skills and Self-Care workshop/ training ကို online မွ သင္ၾကားေပးျခင္း။
စသည္တို႔ကို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) က ယခုမွ စတင္၍ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါၿပီ။
ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္၊ မက္ဆင္ဂ်ာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း ၀၉ ၇၇၄ ၃၃၆ ၇၆၀ https://www.facebook.com/Konge1988တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ဦးထင္ေအာင္ ၀၉ ၄၂၂၄၈၈၈၃၁              Mg Htin Aung                                    တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ