ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားသို႔ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပူးေပါင္းပါဝင္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေအေအပီပီအဖြဲ႕သားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္းေနထိုင္ေနက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမိသားစုမ်ားသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။