အစိုးရက တိုင္းရင္းသား သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအပါအဝင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁ ခုအား ပိတ္သိမ္းမႈ အေပၚ ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္။ 

၁။ တိုင္းရင္းသား သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအပါအဝင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂၂၁ မ်က္ႏွာ ကို မိုဘိုင္းအင္တာနက္က တစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕လို႔မရေအာင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက စ၍ အစိုးရက ပိတ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုေၾကညာခ်က္ထုတ္ခ်ိန္အထိ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိရာ မည္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ပါဝင္သည္ကို အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

မတ္လ (၂၆) ရက္ ႏွင့္ (၂၇) ရက္တြင္ Myanmar Now[1] ႏွင့္ Frontier[2] သတင္းဌာနတို႔၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ယင္းမတိုင္မီ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ ကတည္းကပင္ အဆိုပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ပိတ္ပစ္လိုက္ရန္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ၄ ခုအား အစိုးရက ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာျမန္မာက ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁ ခုအား အသုံးျပဳသူမ်ား ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈလို႔ မရေတာ့ေအာင္ ပိတ္ပင္လိုက္ရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္[3] ထုတ္ျပန္သည္။

ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြက္ BNI အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္[4]အရ မတ္လ (၂၃) ရက္ ႏွင့္ (၂၄) ရက္ေန႔မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ သတင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည့္ နီရၪၥရာသတင္းဌာနႏွင့္ Development Media Group (DMG) တို႔အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕မီဒီယာမ်ား၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို MPT ႏွင့္ MyTel တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ၍ မရေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည့္အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ Karen News အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာသည္လည္း မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က စ၍ MPT ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕၍ မရေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂။ အစိုးရက အဆိုပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းကို

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ရပါသည္။

က) ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ COVID-19 ကို အသုံးခ်၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ပိုမိုတားဆီးသည့္ အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ကြၽႏ္ုတို႔အ​ေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

ခ) ထို႔အျပင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုပိတ္ရန္ အမိန႔္ၫႊန္ၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ၏ General Comment (34) က ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါရန္ ၫႊန္းဆိုထားသည့္ ICCPR ၏ ပုဒ္မ ၁၉ အပိုဒ္ခြဲ (၃) ပါ အဆင့္ သုံးဆင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္ကိုလည္း ကြၽႏ္ုတို႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

၁) ဥပေဒတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္၊

၂) ကန႔္သတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိရမည္၊

၃) ကန႔္သတ္ခ်က္သည္ အခ်ိဳးညီမွ်မႈရွိရမည္ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

(ဂ) ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလုံးအား အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍မရေအာင္ မျဖစ္မေန ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းသည္ အစြန္းေရာက္ျပင္းထန္လြန္းေသာေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)၏ General Comment (34) တြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အျမင္အယူအဆဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မွ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးအား ပိတ္ပင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရတားျမစ္ထားေသာ ကေလးသူငယ္လိင္အျမတ္ထုတ္ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ ရန္လိုမုန္းတီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအေျခခံ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္သာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား၊ အစိုးရမွ မႏွစ္သက္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကန႔္သတ္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၎၏ အစီရင္ခံစာ (A/HRC/17/27) တြင္ ေျပာဆိုထားပါသည္။ ပိတ္ပင္ရာတြင္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးကတည္းက ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းပိတ္ပင္ရန္အမိန႔္ကိုလည္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ျပဳလုပ္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အျခားမလိုလားအပ္ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္သည့္ တရား႐ုံးႏွင့္ တရားသူႀကီး၏ အမိန႔္ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ICCPR ပုဒ္မ(၁၉) ပုဒ္မခြဲ (၃) ပါ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်ိဳးညီမွ်မႈတို႔အရ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကန႔္သတ္ထားရမည့္အျပင္၊ ပိတ္ပင္လိုက္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာစာရင္းႏွင့္ ပိတ္ပင္ရသည့္ တရားဝင္လိုအပ္ခ်က္အေသးစိတ္ကို အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပါ အဆင့္(၃)ဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ (၃)ခ်က္လုံးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရႈျမင္သည္။

၃။ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေၾကညာခ်က္အရ အစပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ တရားဝင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိသျဖင့္ ယင္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ပိတ္ခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အစိုးရေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း ပိတ္ခ်လိုက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းက လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္မလိုဘဲ၊  ယင္းတယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရေပးလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္အား လက္ခံလိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လြန္စြာစိုးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။

၄။  ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားရွိ  ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားသည္မွာ ၉ လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ကာ၊ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆုံး အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈအျဖစ္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္စြာမွတ္တမ္းတြင္လ်က္ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါေဒသရွိျပည္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္တို႔ကို ပိုမိုထိခိုက္ေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အင္တာနက္ အျမန္ဆုံး ျပန္ဖြင့္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံကို လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းအျပင္ ထပ္မံ၍ အဆိုပါေဒသတြင္ ႐ုံးစိုက္သည့္ နီရၪၥရာသတင္းဌာနႏွင့္ Development Media Group (DMG) တို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အင္မတန္ ေရးႀကီးလွေသာ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိပိုင္ခြင့္ကို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၅။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

၁) ပိတ္ဆို႔မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္ကို အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ လြဲ၍ ပိတ္ပင္လိုက္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မည္သို႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိသည္ကို အမ်ားျပည္သူအား တပါတည္း အသိေပး ထုတ္ျပန္ရန္။

၂) ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ေပးသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိသည္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္။

၃) အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားရွိ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ (၉)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္အား ႁခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္။

၄)  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၇၇၊ ၇၈ ႏွင့္ က်န္ပုဒ္မမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ သုံးသပ္၊ ျပင္ဆင္ရန္။

၅)  အနာဂတ္တြင္လည္း အဆိုပါ ေဒသမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ အျခားေဒသမ်ားအပါအဝင္  က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္းႏွင့္  မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ယခုကဲ့သို႔ အင္တာနက္ႏွင့္  အျခားဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားအား ထပ္မံျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား၊ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္ျခင္း (လုံးဝ) မျပဳလုပ္ရန္။

၆။ အစိုးရအေနျဖင့္ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါအတြင္းျပန႔္ပြားေနေသာ သတင္းအမွားမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ သတင္းအမွားမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

၁) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းစီစစ္မႈျပဳလုပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီရရွိေစရန္ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားထားရွိေပးျခင္း (ဥပမာ – ဝက္ဆိုက္၊ ဖုန္းေဟာ့လိုင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေအာ္တိုေမးရွင္း Bot)

၂) သတင္းအမွားတိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္႐ြက္ရန္။ ယင္းႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

၃) သတင္းအခ်က္အလက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျမန္ဆန္စြာစီးဆင္းမႈကသာ သတင္းအမွားမ်ားျပန႔္ပြားေနျခင္းကို တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝေပးရန္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေဒၚထိုက္ထိုက္ေအာင္ – ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ “ျမန္” အိုင္စီတီအဖြဲ႕ (MIDO) – ၀၉ ၄၃၀ ၂၅၅ ၂၉
ေဒၚေဝၿဖိဳးျမင့္ – ဖန္တီးရာ – ၀၉ ၇၉၅ ၃၃၃ ၈၃၁
ေဒၚယဥ္ရတနာသိန္း – လြတ္လပ္ေသာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းျမန္မာ (FEM) +၄၄၇၉၀၂၉၂၂၈၅၉

ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

8888 New Generation (Mohnyin)

Access Now

Action Committee for Democracy Development (ACDD)

Ahlin Tagar Rural Development Organization

AhLin Thitsa Development Committee

Ahnaga Alinn Development Committee

Ahr Thit Yaung Chi ( Hline Bwe ) အားသစ္ေရာင္ျခည္ (လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္)

Airavati

All Kachin Youth Union

Arakan Humanitarian Coordination Team (ACHT)

Arr Marn Thit Social Development Organization

Asho Chin National Independence force.

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)

Association for Progressive Communications (APC)

Athan – Freedom of Expression Activist Organization

Ayeyarwaddy West Development Organization (AWDO)

AYY Famar Union

Ayyar Pyo May Women Development Organization

Bee House

Burma News International

Candle Light Youth Group

Cang Bong youth

Child Care Foundation (ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္)

Child Prevention Network

Chin MATA Working Group

Chin youth

Chinland Natural Resource Watch Group

Civil Call (စစ္ကိုင္းတိုင္း)

CLEAN

Clean Taunggyi

Community Empowerment and Resilience Association (CERA)

CommunityAssociation Development

COMREG Community Response Group

Constitution Network (Hpa An) အေျခခံဥပေဒကြန္ယက္ (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Dama Ahlin Social Development Organization

Dawei Development Association

Dawei Research Association

Dawei Watch Foundation

Dawei Watch Foundation

Development Organization

Digital Rights Foundation

Doe Myae Civil Social Development Organization

Ei Myat Noe Khin (Digital Rights Activist)

EngageMedia

Equality Myanmar

Famar Agricultural Network

Farmer and Labour Union (Myeik)

Farmers and Land Rights Action Group

FHS (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Foundation for Education and Development (FED)

Foundation for Media Alternatives

Free & Fair (Chaung Oo)

Free and Justice Women Network ( Hpa An ) F&J (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Free Education Service Organization

Free Expression Myanmar (FEM)

FREELAND Organization (Lashio)

Future Light Social Development Organization

Future Star Youth Organization

Future Young Pioneer Organization (FYPO)

Gayunarshin Social

Generation Wave

Golden Future Social Development Organization

Golden Heart Organization

Green Network Mergui Archipelago

Green Rights Organization

Green Rights Organization

Heartland Foundation (Lashio)

Hkumzup Development Committee

Hline Bwe Youth Network လႈိင္းဘြဲ႕လူငယ္ကြန္ယက္

Hope For Children Development Organization

Hsar Du Wor CBO (Than Taunggyi) (ဆာဒူေဝၚCBO) (သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)

Hsar Ka Baw CBO (Than Taunggyi) (ဆာကေပၚ CBO) (သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)

Hsar Mu Htaw (Than Taunggyi) (လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕) (သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)

Htaw Mae Pa CSO (Hline Bwe) ေထာ္မဲပါ CSO (လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္)

Htoi Gender and Development Foundation

Htum Thit Sa Rural Development Organization

Human Right Defenders and Promoters (Palaw)

Human Rights Foundation

Job Coach Coalition (Myanmar)

Justice Movement for Community (Innlay)

Justice Society Organization (Lashio)

Kachin National Youth Network (KNYN)

Kachin State Women Network

Kachin Women Union

Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization

Kanbawza Youth Library

Kantbalu Farmers Union

Karen Affairs Group KAG (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Karen State Women Network KSWN (Hpa An)

Karen Youth Organization (Hpa Pun) ကရင္လူငယ္အဖြဲ႕(ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္)

Karen Youth Organization KYO (Kyar Inn Sate Kyee) (ၾကာအင္းဆိတ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)

Karenni Human Right Groups (KnHRG)

Karuna Foundation (Kawkareik) ဂ႐ုဏာေဖာင္ေဒးရွင္း (ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္)

Katan Land Development Committee

Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization

KengTung Land Group

KESAN (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

kESAN Karen Environmental and Social Action Network

Khine Mye Thitsa Development Committee

KOG (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

LAIN Technical Support Group

Land and Farmer Network (NSS)

Lashio Tomboy and Lesbian Group

LatButta Famar Union

Light Social Development Organization

Lin lake Kyal Social Development Organization

Living Water Organization

Lu Mu Htar CBO (Than Taunggyi) (လူမူထာ CBO) (သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)

M,RJ-Myu Sha Rawt Jat

Magway Region.

Mandalay YMCA

MATA စစ္ကိုင္းတိုင္း

Matu Baptist Churches

Matu forum Committee

Matu social welfare

Matu Women Association

May Doe Arrman Women Development Organization

Men fellowship Matupi

Mi Kayin Youth (Hpa An) မိကရင္လူငယ္ (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Min Hla Development Organization.

Minhla Youth Centre

Mon Literature and Culture Association (Kawkareik) မြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္)

Muditar Organization

Mwetaung Area Development Group

Myae Latt Journalist Network

Myan ICT for Development Organization (MIDO)

Myanmar Center for Responsible Business (MCRB)

Myanmar Cultural Research Society (MCRS)

Myanmar Deaf Society

Myanmar Journalist Network (Ayeyarwaddy Region)

Myanmar Journalist Network (MJN)

Myanmar Muslim Youth Asaociation

Myanmar Women Journalists Society

Myay Latt Journalist Network

Myit Ma Ayeyarwaddy Development Organization

NeT Organization

Northern Shan State Youth Network (NSSYN)

Nyan Lynn Thit analytica

Organization, Matupi

Our Natural Land

Oway Education and Youths Institute

Pan Pyo Let (Banmaw)

Pan Tain Shin Women Rural Development Orgalization

Pan Thi Kyo LGBT Organization

Paungsee Myittar Organization

Peace and Development Initiative-Kintha (PDI-Kintha)

Peace and Justice

Peace Development Initiative-Kintha (PDI-Kintha)

Peace Working Committee (Arakan)

Peasant Legal Aid Network (PLAN)

PEN America

PEN Myanmar

People For People

People for People (PFP)

Phandeeyar

Phyu Sin Myittar Social Development Organization

Pone Yate Sit Regional Development Orgalization

Progressive Voice

Protection Committee for Myanmar Journalists (PCMJ)

Pwint Phu Development Organization (PDO)

Rakhine Ethnic Congress (REC)

Rakhine Ethnics Congress (REC)

Rakhine Women Network (RWN)

Rakhine Youth New Generation Network (RYNG-N)

Rule of Law Watch Group

Rural Social Development Organization

S& K mining Watch

Salween Network သံလြင္ကြန္ယက္ (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Sane Lann Myo Set ( Hpa An ) စိမ္းလန္းမ်ိဳးဆက္ (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization

SarPhyu Famar Network

Save the Farm

Saytana Shaesaung Youth Organization

Saytanar Shin Social Development Organization

Shwe Minn Tha Foundation (Myanmar)

Shwe Nathar Famar Development Organization

Shwe Thinkha Social Development Organization

Social Program Aid for Civic Education (SPACE)

Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet

Southern Journalist Network

Southern Myanmar Journalists Network

Southern Youth Development Organization

Swam Su Ti Rural Development Organization

Synergy – Social Harmony Organization

Tai Youth Organization (TYO)

Tanintharyi MATA

Tarkapaw Youth Group

Taunggyi Journalist Association

TEN, Taunggyi Education Network

Thazin Legal Aid

The Seagull: Human Rights, Peace & Development

Thit Sar Gone Network သစၥာဂုဏ္ကြန္ယက္

THWEE CSO ( Kawkareik ) သြီး CSO (ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္)

Uakthon Local Social Development Organization

Upper Myanmar Journalist Network

Upper Myanmar Journalists Organization

Waing Maw CSO Network

Wan Lark Development Foundation

Wan Lark Development Foundation (WLDF)

Windayel Village Social Organization ( Hpa An ) ဝင္းဒရယ္ေက်း႐ြာလူမႈေရးအဖြဲ႕ (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

WITNESS

Womem fellowship, Matupi

Women Capacity Building ( Kawkareik ) အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး (ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္)

Worker Development Organization

Yai Ywal Yar Youth Development Organization

Yangon Watch

Yatanar Youngyi Social Development Organization

Young Ni Oo Social Development Organization

Young Ni Oo Women Group

Zinlum Committee (Tanphaye)

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (MGZ)

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (SGZ)

က်ိဳင္းတုံလူငယ္ အဖြဲ႕

ကလ်ာဏမိတၱလူမႈ႕ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ခင္ဦး

ကူညီေသာလက္မ်ားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕

ေငြေရာင္အနာဂတ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ – Ngwe Yaung A Nar Gat women Organization (Hsipaw)

စံဖိတ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ – San Phate Women Organization (Hsipaw)

တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ (TSYU)

တ​ေအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ – Ta’ang Women Organization (Hsipaw)

ထြယ္နိန္ေခါင္ေဖာင္ေဒးရွင္း

ထီးခ်ိဳင့္ကြန္ယက္

နမ့္ခုံးေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကြန္ယက္ – Nam Khone Alumni Network

ေႏြအရိပ္စာၾကည့္တိုက္

ပေဒသာမိုး လူမႈဖြံၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕

ေပါင္းကူး

ေပါင္းစီးေမတၱာ အဖြဲ႕

ေဗဒါ လူမႈဖြံၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕

ျမန္မာရပ္လူငယ္အဖြဲ႕ – Myanmar Yat Youth Organization (Hsipaw)

မိတၳီလာခ႐ိုင္ အလင္းတန္းအဖြဲ႕

မိတၳီလာခ႐ိုင္ အလင္းတန္းအဖြဲ႕

မိတ္ေဆြျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း

မိုင္းပန္လူငယ္အဖြဲ႕ – Mong Pan Youth Association

ေမတၱာ ဖြံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေ႐ႊေတာင္တိုက္နယ္ေတာင္သူ႔အားမာန္ (ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္)

ေ႐ႊပုသိမ္မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕  (ပုသိမ္ႀကီး)

ေ႐ႊဖီေျမသတင္းေအဂ်င္စီ

ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေ႐ႊေမာင္ႏွမမသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕  (ဓႏုျဖဴ)

ေ႐ႊအင္အားမသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕ (ေတာင္ဒဂုံ)

ရွမ္းျပည္နယ္ကခ်င္အမ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္

လြတ္လပ္ေသာလူ႔ေဘာင္ (ဖားအံၿမိဳ႕နယ္)

လားရႈိးမူဆလင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း

လီဆူအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ – Lisu Women Organization (Hsipaw)

ေလာသာရေဖာင္ေဒးရွင္း

သူရိယစႏၵာ

ဟုမၼလင္း လူငယ္ကြန္ယက္ (Home Ma Lin Youth Network)

အမရကြန္ယက္ (အမရပူရ)

အလင္းမီးအိမ္အဖြဲ႕(လားရႈိး)

အာရွအလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း (ျပင္ဦးလြင္)

 နေ့စွဲ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ရက်။ 

 

၁။ တိုင်းရင်းသား သတင်းမီဒီယာများ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာများအပါအဝင် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါင်း ၂၂၁ မျက်နှာ ကို မိုဘိုင်းအင်တာနက်က တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လို့မရအောင် ပြီးခဲ့သည့် သတင်းပတ်များအတွင်းက စ၍ အစိုးရက ပိတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကြေညာချက်ထုတ်ချိန်အထိ အစိုးရက အများပြည်သူအား အသိပေးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိရာ မည်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ ပါဝင်သည်ကို အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ခြင်း မရှိပေ။

  • မတ်လ (၂၆) ရက် နှင့် (၂၇) ရက်တွင် Myanmar Now[1] နှင့် Frontier[2] သတင်းဌာနတို့၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များအရ ယင်းမတိုင်မီ မတ်လ (၂၁)ရက်နေ့ ကတည်းကပင် အဆိုပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာများအား ပိတ်ပစ်လိုက်ရန် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ ၄ ခုအား အစိုးရက ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
  • မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် တယ်လီနောမြန်မာက ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ညွှန်ကြားချက်အရ အင်တာနက်စာမျက်နှာ ၂၂၁ ခုအား အသုံးပြုသူများ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ မရတော့အောင် ပိတ်ပင်လိုက်ရကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်[3] ထုတ်ပြန်သည်။
  • ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွက် BNI အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်[4]အရ မတ်လ (၂၃) ရက် နှင့် (၂၄) ရက်နေ့မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော သတင်းများကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြနေသည့် နီရဉ္စရာသတင်းဌာနနှင့် Development Media Group (DMG) တို့အပါအဝင် အချို့မီဒီယာများ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို MPT နှင့် MyTel တို့တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု၍ မရတော့သည်ကို တွေ့ရသည့်အပြင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော Karen News အင်တာနက် စာမျက်နှာသည်လည်း မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က စ၍ MPT ဖြင့် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု့၍ မရတော့ကြောင်း သိရှိရသည်။

၂။ အစိုးရက အဆိုပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ပိတ်ပင်ရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်သည် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်မရှိခြင်း၊ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေခြင်းကို

ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ရပါသည်။

က) ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကို အသုံးချ၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ပိုမိုတားဆီးသည့် အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များကို ကျွန်ုတို့အ​နေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။

ခ) ထို့အပြင်အင်တာနက်စာမျက်နှာများကိုပိတ်ရန် အမိန့်ညွှန်ကြားရာတွင် နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ် (ICCPR) ၏ General Comment (34) က ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါရန် ညွှန်းဆိုထားသည့် ICCPR ၏ ပုဒ်မ ၁၉ အပိုဒ်ခွဲ (၃) ပါ အဆင့် သုံးဆင့် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည်ကိုလည်း ကျွန်ုတို့အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ –

၁) ဥပဒေတွင် ရေးသားဖော်ပြထားရမည်၊

၂) ကန့်သတ်ရန် လိုအပ်ချက်ရှိရမည်၊

၃) ကန့်သတ်ချက်သည် အချိုးညီမျှမှုရှိရမည် စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။

(ဂ) ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးအား အများပြည်သူဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍မရအောင် မဖြစ်မနေ ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းသည် အစွန်းရောက်ပြင်းထန်လွန်းသောဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အရပ်ဖက်နှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ် (ICCPR)၏ General Comment (34) တွင် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်နှင့် အမြင်အယူအဆဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မှ အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးအား ပိတ်ပင်ခြင်းကို နိုင်ငံတကာဥပဒေအရတားမြစ်ထားသော ကလေးသူငယ်လိင်အမြတ်ထုတ်ဖျော်ဖြေရေး၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံခြင်း၊ ရန်လိုမုန်းတီးခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုဖြစ်စေသော လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအခြေခံ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ စသည့်အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်သာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်များကို ထောက်ပြဝေဖန်မှုများ၊ အစိုးရမှ မနှစ်သက်သော ရေးသားဖော်ပြချက်များကြောင့် ကန့်သတ်ခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလတွင် ထုတ်ပြန်သည့် ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာ (A/HRC/17/27) တွင် ပြောဆိုထားပါသည်။ ပိတ်ပင်ရာတွင်လည်း မည်သည့်အကြောင်းအရာမျိုးကို ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကနဦးကတည်းက ဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းပိတ်ပင်ရန်အမိန့်ကိုလည်း အစိုးရအာဏာပိုင်များက ပြုလုပ်ရမည် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အခြားမလိုလားအပ်သော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများမှ ကင်းလွတ်သည့် တရားရုံးနှင့် တရားသူကြီး၏ အမိန့်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။  အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကို ICCPR ပုဒ်မ(၁၉) ပုဒ်မခွဲ (၃) ပါ လိုအပ်ချက်နှင့် အချိုးညီမျှမှုတို့အရ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကန့်သတ်ထားရမည့်အပြင်၊ ပိတ်ပင်လိုက်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာစာရင်းနှင့် ပိတ်ပင်ရသည့် တရားဝင်လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်ကို အများပြည်သူအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဖော်ပြပေးရပါမည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေပါ အဆင့်(၃)ဆင့်ဆန်းစစ်ချက်တွင် (၃)ချက်လုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ရှုမြင်သည်။

 

၃။ တယ်လီနောမြန်မာ၏ ကြေညာချက်အရ အစပိုင်းတွင် အစိုးရ၏ တောင်းဆိုမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ တရားဝင်သော အကြောင်းပြချက်မရှိသဖြင့် ယင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာများအား ပိတ်ချရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သေးသော်လည်း ယခုအချိန်တွင်မူ အစိုးရတောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ပိတ်ချလိုက်ရပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအခြေအနေသည် အစိုးရမှ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံနိုင်လောက်သည့် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ပေးရန်မလိုဘဲ၊  ယင်းတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများအနေဖြင့် အစိုးရပေးလာမည့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို စိုးရိမ်သောကြောင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်အား လက်ခံလိုက်ရသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီး လွန်စွာစိုးရိမ်စရာကောင်းလှသည်။

 

၄။  မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များရှိ  ပြည်တွင်းစစ်များ ဖြစ်ပွားနေသော မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသည်မှာ ၉ လကျော် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကာ၊ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအဖြစ် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်စွာမှတ်တမ်းတွင်လျက်ရှိသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် အဆိုပါဒေသရှိပြည်သူများ၏ သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တို့ကို ပိုမိုထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အင်တာနက် အမြန်ဆုံး ပြန်ဖွင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုချက်များကို အစဉ်တစိုက် ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာအစိုးရသည် ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသံကို လျစ်လျူရှုလျက် အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခြင်းအပြင် ထပ်မံ၍ အဆိုပါဒေသတွင် ရုံးစိုက်သည့် နီရဉ္စရာသတင်းဌာနနှင့် Development Media Group (DMG) တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးတွင် အင်မတန် ရေးကြီးလှသော သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက် သိရှိပိုင်ခွင့်ကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

၅။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ အောက်ပါအချက်များကို တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။

၁) ပိတ်ဆို့မှုသည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကို အများပြည်သူအား ထုတ်ပြန်နိုင်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ လွဲ၍ ပိတ်ပင်လိုက်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ချက်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးရန် နှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် မည်သို့ ကိုက်ညီမှု ရှိသည်ကို အများပြည်သူအား တပါတည်း အသိပေး ထုတ်ပြန်ရန်။

၂) ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအား ပေးသည့် ညွှန်ကြားချက်သည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများနှင့် မည်သို့ ကိုက်ညီမှု ရှိသည်ကို အများပြည်သူ သိရှိအောင် ထုတ်ပြန် ကြေညာရန်။

၃) အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရသော ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များရှိ အဆိုပါ မြို့နယ် (၉)မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်အား ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးရန်။

၄)  ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဒ်မ ၇၇၊ ၇၈ နှင့် ကျန်ပုဒ်မများကို လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြန်လည် သုံးသပ်၊ ပြင်ဆင်ရန်။

၅)  အနာဂတ်တွင်လည်း အဆိုပါ ဒေသများသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အခြားဒေသများအပါအဝင်  ကျန်ဒေသများတွင် သော်လည်းကောင်းနှင့်  မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက်နှင့်  အခြားဆက်သွယ်ရေး စနစ်များအား ထပ်မံဖြတ်တောက်ခြင်းများ၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းလျော့ချမှုများ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ပိတ်ခြင်း (လုံးဝ) မပြုလုပ်ရန်။

၆။ အစိုးရအနေဖြင့်ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွင်းပြန့်ပွားနေသော သတင်းအမှားများနှင့် ရေရှည်တွင် ဖြစ်လာနိုင်သော အခြေအနေများ၌ သတင်းအမှားများကို တုံ့ပြန်ရာတွင် အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ပိတ်ပင်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသော လုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ဘဲ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

၁) အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အများပြည်သူအပါအဝင် သတင်းမီဒီယာများ၊ သတင်းစီစစ်မှုပြုလုပ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ  သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိစေရန် သတင်း အရင်းအမြစ်များထားရှိပေးခြင်း (ဥပမာ – ဝက်ဆိုက်၊ ဖုန်းဟော့လိုင်း၊ သတင်းအချက်အလက် အော်တိုမေးရှင်း Bot)

၂) သတင်းအမှားတိုက်ဖျက်ရေးကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် အညီဆောင်ရွက်ရန်။ ယင်းနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖော်ဆောင်ရန်။

၃) သတင်းအချက်အလက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် မြန်ဆန်စွာစီးဆင်းမှုကသာ သတင်းအမှားများပြန့်ပွားနေခြင်းကို တွန်းလှန်နိုင်သောကြောင့် ယင်းသတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြည့်အဝပေးရန်။

ဆက်သွယ်ရန်

  • ဒေါ်ထိုက်ထိုက်အောင် – ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် “မြန်” အိုင်စီတီအဖွဲ့ (MIDO) – ၀၉ ၄၃၀ ၂၅၅ ၂၉
  • ဒေါ်ဝေဖြိုးမြင့် – ဖန်တီးရာ – ၀၉ ၇၉၅ ၃၃၃ ၈၃၁
  • ဒေါ်ယဥ်ရတနာသိန်း – လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ (FEM) +၄၄၇၉၀၂၉၂၂၈၅၉

တောင်းဆိုသည့် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ

8888 New Generation (Mohnyin)

Access Now

Action Committee for Democracy Development (ACDD)

Ahlin Tagar Rural Development Organization

AhLin Thitsa Development Committee

Ahnaga Alinn Development Committee

Ahr Thit Yaung Chi ( Hline Bwe ) အားသစ်ရောင်ခြည် (လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်)

Airavati

All Kachin Youth Union

Arakan Humanitarian Coordination Team (ACHT)

Arr Marn Thit Social Development Organization

Asho Chin National Independence force.

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)

Association for Progressive Communications (APC)

Athan – Freedom of Expression Activist Organization

Ayeyarwaddy West Development Organization (AWDO)

AYY Famar Union

Ayyar Pyo May Women Development Organization

Bee House

Burma News International

Candle Light Youth Group

Cang Bong youth

Child Care Foundation (မြဝတီမြို့နယ်)

Child Prevention Network

Chin MATA Working Group

Chin youth

Chinland Natural Resource Watch Group

Civil Call (စစ်ကိုင်းတိုင်း)

CLEAN

Clean Taunggyi

Community Empowerment and Resilience Association (CERA)

CommunityAssociation Development

COMREG Community Response Group

Constitution Network (Hpa An) အခြေခံဥပဒေကွန်ယက် (ဖားအံမြို့နယ်)

Dama Ahlin Social Development Organization

Dawei Development Association

Dawei Research Association

Dawei Watch Foundation

Dawei Watch Foundation

Development Organization

Digital Rights Foundation

Doe Myae Civil Social Development Organization

Ei Myat Noe Khin (Digital Rights Activist)

EngageMedia

Equality Myanmar

Famar Agricultural Network

Farmer and Labour Union (Myeik)

Farmers and Land Rights Action Group

FHS (ဖားအံမြို့နယ်)

Foundation for Education and Development (FED)

Foundation for Media Alternatives

Free & Fair (Chaung Oo)

Free and Justice Women Network ( Hpa An ) F&J (ဖားအံမြို့နယ်)

Free Education Service Organization

Free Expression Myanmar (FEM)

FREELAND Organization (Lashio)

Future Light Social Development Organization

Future Star Youth Organization

Future Young Pioneer Organization (FYPO)

Gayunarshin Social

Generation Wave

Golden Future Social Development Organization

Golden Heart Organization

Green Network Mergui Archipelago

Green Rights Organization

Green Rights Organization

Heartland Foundation (Lashio)

Hkumzup Development Committee

Hline Bwe Youth Network လှိုင်းဘွဲ့လူငယ်ကွန်ယက်

Hope For Children Development Organization

Hsar Du Wor CBO (Than Taunggyi) (ဆာဒူဝေါ်CBO) (သံတောင်ကြီးမြို့နယ်)

Hsar Ka Baw CBO (Than Taunggyi) (ဆာကပေါ် CBO) (သံတောင်ကြီးမြို့နယ်)

Hsar Mu Htaw (Than Taunggyi) (လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့) (သံတောင်ကြီးမြို့နယ်)

Htaw Mae Pa CSO (Hline Bwe) ထော်မဲပါ CSO (လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်)

Htoi Gender and Development Foundation

Htum Thit Sa Rural Development Organization

Human Right Defenders and Promoters (Palaw)

Human Rights Foundation

Job Coach Coalition (Myanmar)

Justice Movement for Community (Innlay)

Justice Society Organization (Lashio)

Kachin National Youth Network (KNYN)

Kachin State Women Network

Kachin Women Union

Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization

Kanbawza Youth Library

Kantbalu Farmers Union

Karen Affairs Group KAG (ဖားအံမြို့နယ်)

Karen State Women Network KSWN (Hpa An)

Karen Youth Organization (Hpa Pun) ကရင်လူငယ်အဖွဲ့(ဖာပွန်မြို့နယ်)

Karen Youth Organization KYO (Kyar Inn Sate Kyee) (ကြာအင်းဆိတ်ကြီးမြို့နယ်)

Karenni Human Right Groups (KnHRG)

Karuna Foundation (Kawkareik) ဂရုဏာဖောင်ဒေးရှင်း (ကော့ကရိတ်မြို့နယ်)

Katan Land Development Committee

Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization

KengTung Land Group

KESAN (ဖားအံမြို့နယ်)

kESAN Karen Environmental and Social Action Network

Khine Mye Thitsa Development Committee

KOG (ဖားအံမြို့နယ်)

LAIN Technical Support Group

Land and Farmer Network (NSS)

Lashio Tomboy and Lesbian Group

LatButta Famar Union

Light Social Development Organization

Lin lake Kyal Social Development Organization

Living Water Organization

Lu Mu Htar CBO (Than Taunggyi) (လူမူထာ CBO) (သံတောင်ကြီးမြို့နယ်)

M,RJ-Myu Sha Rawt Jat

Magway Region.

Mandalay YMCA

MATA စစ်ကိုင်းတိုင်း

Matu Baptist Churches

Matu forum Committee

Matu social welfare

Matu Women Association

May Doe Arrman Women Development Organization

Men fellowship Matupi

Mi Kayin Youth (Hpa An) မိကရင်လူငယ် (ဖားအံမြို့နယ်)

Min Hla Development Organization.

Minhla Youth Centre

Mon Literature and Culture Association (Kawkareik) မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ကော့ကရိတ်မြို့နယ်)

Muditar Organization

Mwetaung Area Development Group

Myae Latt Journalist Network

Myan ICT for Development Organization (MIDO)

Myanmar Center for Responsible Business (MCRB)

Myanmar Cultural Research Society (MCRS)

Myanmar Deaf Society

Myanmar Journalist Network (Ayeyarwaddy Region)

Myanmar Journalist Network (MJN)

Myanmar Muslim Youth Asaociation

Myanmar Women Journalists Society

Myay Latt Journalist Network

Myit Ma Ayeyarwaddy Development Organization

NeT Organization

Northern Shan State Youth Network (NSSYN)

Nyan Lynn Thit analytica

Organization, Matupi

Our Natural Land

Oway Education and Youths Institute

Pan Pyo Let (Banmaw)

Pan Tain Shin Women Rural Development Orgalization

Pan Thi Kyo LGBT Organization

Paungsee Myittar Organization

Peace and Development Initiative-Kintha (PDI-Kintha)

Peace and Justice

Peace Development Initiative-Kintha (PDI-Kintha)

Peace Working Committee (Arakan)

Peasant Legal Aid Network (PLAN)

PEN America

PEN Myanmar

People For People

People for People (PFP)

Phandeeyar

Phyu Sin Myittar Social Development Organization

Pone Yate Sit Regional Development Orgalization

Progressive Voice

Protection Committee for Myanmar Journalists (PCMJ)

Pwint Phu Development Organization (PDO)

Rakhine Ethnic Congress (REC)

Rakhine Ethnics Congress (REC)

Rakhine Women Network (RWN)

Rakhine Youth New Generation Network (RYNG-N)

Rule of Law Watch Group

Rural Social Development Organization

S& K mining Watch

Salween Network သံလွင်ကွန်ယက် (ဖားအံမြို့နယ်)

Sane Lann Myo Set ( Hpa An ) စိမ်းလန်းမျိုးဆက် (ဖားအံမြို့နယ်)

Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization

SarPhyu Famar Network

Save the Farm

Saytana Shaesaung Youth Organization

Saytanar Shin Social Development Organization

Shwe Minn Tha Foundation (Myanmar)

Shwe Nathar Famar Development Organization

Shwe Thinkha Social Development Organization

Social Program Aid for Civic Education (SPACE)

Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet

Southern Journalist Network

Southern Myanmar Journalists Network

Southern Youth Development Organization

Swam Su Ti Rural Development Organization

Synergy – Social Harmony Organization

Tai Youth Organization (TYO)

Tanintharyi MATA

Tarkapaw Youth Group

Taunggyi Journalist Association

TEN, Taunggyi Education Network

Thazin Legal Aid

The Seagull: Human Rights, Peace & Development

Thit Sar Gone Network သစ္စာဂုဏ်ကွန်ယက်

THWEE CSO ( Kawkareik ) သွီး CSO (ကော့ကရိတ်မြို့နယ်)

Uakthon Local Social Development Organization

Upper Myanmar Journalist Network

Upper Myanmar Journalists Organization

Waing Maw CSO Network

Wan Lark Development Foundation

Wan Lark Development Foundation (WLDF)

Windayel Village Social Organization ( Hpa An ) ဝင်းဒရယ်ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့ (ဖားအံမြို့နယ်)

WITNESS

Womem fellowship, Matupi

Women Capacity Building ( Kawkareik ) အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး (ကော့ကရိတ်မြို့နယ်)

Worker Development Organization

Yai Ywal Yar Youth Development Organization

Yangon Watch

Yatanar Youngyi Social Development Organization

Young Ni Oo Social Development Organization

Young Ni Oo Women Group

Zinlum Committee (Tanphaye)

ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ (MGZ)

ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ (SGZ)

ကျိုင်းတုံလူငယ် အဖွဲ့

ကလျာဏမိတ္တလူမှု့စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ခင်ဦး

ကူညီသောလက်များဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ငွေရောင်အနာဂတ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ – Ngwe Yaung A Nar Gat women Organization (Hsipaw)

စံဖိတ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ – San Phate Women Organization (Hsipaw)

တအောင်းကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအဖွဲ့ (TSYU)

တ​အောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ – Ta’ang Women Organization (Hsipaw)

ထွယ်နိန်ခေါင်ဖောင်ဒေးရှင်း

ထီးချိုင့်ကွန်ယက်

နမ့်ခုံးကျောင်းသားဟောင်းများကွန်ယက် – Nam Khone Alumni Network

နွေအရိပ်စာကြည့်တိုက်

ပဒေသာမိုး လူမှုဖွံဖြိုးရေး အဖွဲ့

ပေါင်းကူး

ပေါင်းစီးမေတ္တာ အဖွဲ့

ဗေဒါ လူမှုဖွံဖြိုးရေး အဖွဲ့

မြန်မာရပ်လူငယ်အဖွဲ့ – Myanmar Yat Youth Organization (Hsipaw)

မိတ္ထီလာခရိုင် အလင်းတန်းအဖွဲ့

မိတ္ထီလာခရိုင် အလင်းတန်းအဖွဲ့

မိတ်ဆွေမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း

မိုင်းပန်လူငယ်အဖွဲ့ – Mong Pan Youth Association

မေတ္တာ ဖွံဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း

ရွှေတောင်တိုက်နယ်တောင်သူ့အားမာန် (ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်)

ရွှေပုသိမ်မသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့  (ပုသိမ်ကြီး)

ရွှေဖီမြေသတင်းအေဂျင်စီ

ရွှေမင်းသား ဖောင်ဒေးရှင်း

ရွှေမောင်နှမမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့  (ဓနုဖြူ)

ရွှေအင်အားမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ (တောင်ဒဂုံ)

ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်အမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်

လွတ်လပ်သောလူ့ဘောင် (ဖားအံမြို့နယ်)

လားရှိုးမူဆလင်အမျိုးသမီးအသင်း

လီဆူအမျိုးသမီးအဖွဲ့ – Lisu Women Organization (Hsipaw)

လောသာရဖောင်ဒေးရှင်း

သူရိယစန္ဒာ

ဟုမ္မလင်း လူငယ်ကွန်ယက် (Home Ma Lin Youth Network)

အမရကွန်ယက် (အမရပူရ)

အလင်းမီးအိမ်အဖွဲ့(လားရှိုး)

အာရှအလင်းရောင်ဖောင်ဒေးရှင်း (ပြင်ဦးလွင်)

[1] https://myanmar-now.org/mm/news/3391

[2] https://frontiermyanmar.net/en/operators-split-as-telenor-rejects-govt-order-to-block-fake-news-sites

[3] https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-221-websites-myanmar-based-directive-authorities

[4] https://www.bnionline.net/en/news/govt-blocks-ethnic-media-groups-mobile-networks

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုဒေါင်းလော့ရယူရန် Burmese-Joint-Statement-Calling-the-Government-to-end-Censorship-1