အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ COVID 19 ကာကြယ္ေရးေတြ လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို MCN ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး