၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

IDAP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမႉး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၂) ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁)ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၂၁၀) ဦး ပူးေပါင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ 

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ ေပါင္း (၂)ပြဲကို IDAP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၁၈၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက​ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္၏ အေမ့အိမ္ အသက္ေမြးမႈ ပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ စုစုေပါင္း (၃၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ မပိုင္ရည္ေမႊး  ႏွင့္ AAPP ၏ လူ႔အခြင့္အေရး TOT သင္တန္းဆင္း မတင္ဝင္းေမာ္ေထြး တို႔မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ အဓိကေဆြးေႏြးေပးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား၊ မူးယစ္​ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈရွိေစေသာ Movie Clip မ်ား၊ ဘ၀အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ Movie Clip မ်ားကို ျပသေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း

ကယားျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းကို ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္႐ုံး) ၌ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၆)ရက္တာ သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ (၁၈)ဦး၊ သင္တန္းသား (၅)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ AAPP အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ရွမ္း၊ မြန္ – ရွမ္း၊ ကေယာ၊ ကယန္း၊ ကယား၊ ပအိုဝ္း၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ ေဂးဘား တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

သင္တန္းပို႔ခ်ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္႐ြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP အဖြဲ႕ဝင္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) မွ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး၊ Equality Myanmar မွ မေမဖူးပြင့္ေအာင္၊ The Seagull မွ မစုခ်စ္ တို႔ပါဝင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေန႔လည္ ၁၂ : ၄၅ မိနစ္မွ ေန႔လည္ ၀၂ : ၀၀ နာရီထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္သိန္းအပါအဝင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီး ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလုံၿခဳံမႈအျပည့္အဝ ရရွိေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ICCPR ႏွင့္ UNCAT စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP အဖြဲ႕ဝင္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) မွ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး၊ Equality Myanmar မွ မေမဖူးပြင့္ေအာင္၊ The Seagull မွ မစုခ်စ္ တို႔ပါဝင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေန႔လည္ ၂:၁၅ မိနစ္မွ ၀၄:၀၀ နာရီအထိ ေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းခိုင္ အပါအဝင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး            ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလုံၿခဳံမႈအျပည့္အဝ ရရွိေစရန္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ICCPR ႏွင့္ UNCAT စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP အဖြဲ႕ဝင္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) မွ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး၊ Equality Myanmar မွ မေမဖူးပြင့္ေအာင္၊ The Seagull မွ မစုခ်စ္ တို႔ ပါဝင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအား နံနက္ ၀၈ : ၀၀ နာရီမွ ၀၉ : ၃၀ နာရီခြဲထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေစာ အပါအဝင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလုံၿခဳံမႈအျပည့္အဝရ ရွိေစရန္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ICCPR ႏွင့္ UNCAT စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP အဖြဲ႕ဝင္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) မွ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး၊ Equality Myanmar မွ မေမဖူးပြင့္ေအာင္၊ The Seagull မွ မစုခ်စ္ တို႔ ပါဝင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေန႔လည္ ၀၁ : ၀၀ နာရီမွ ၀၄ : ၀၀ နာရီအထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးဆလိုင္းမ်ိဳးထက္ အပါအဝင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံမႈအျပည့္အဝ ရရွိေစရန္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ICCPR ႏွင့္ UNCAT စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ကာကြယ္တားဆီးေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “ကာကြယ္ရမည့္လူ႔ဘဝမ်ား” ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ကာကြယ္တားဆီးေရး အစီမံေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ Coalition အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP), Genuine People’s Servant (GPS), Human Rights Defenders and Promoters (HRDP), Than Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar Foundation, The Ta’ang Students and Youth Union (TSYU), PEN Myanmar, Athan, Seagull, Open Myanmar Initiative (OMI), Generation Wave (GW), SYNERGY, Ta’ang Women’s Organization(TWO), Pro-Peace Network (PPN-Mdy), Myanmar ICT for Development Organization (MIDO) , Metta Campaign ႏွင့္ Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma)တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စည္း႐ုံးတိုက္တြန္းျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြေႏြးပြဲတြင္ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းမွ Trainer and Facilitator အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

The First Stop of Norwegian People Aid and The Trade Union မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

The First Stop of Norwegian People Aid and The Trade Union မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ The First Stop of Norwegian People Aid and The Trade Union မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past ” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ ေအေအပီပီ (AAPP) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း တို႔မွလက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး  အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

အေမရိကန္သံ႐ုံး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ AAPP ျပခန္းအား ေလ့လာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ Ryan McKean (Law Enforcement and Security Unit Chief, Political-Economic Section), Shwe Zin Nyunt (Senior Program Management Specialist – Security and Justice Unit – Bureau of international Narcotics and Law Enforcement Affairs) and Lian Bawi Thang (aka) Bawi Pi (Political Sepcialist – Political / Economic Section) တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past ” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔မွလက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Promoting the Rule of Law in Myanmar မွ AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

Promoting the Rule of Law in Myanmar မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္  Chemonics (Promoting the Rule of Law in Myanmar) မွ Robert C. La Mont (Chief of Party), Heather Goldsmith (Senior Technical Advisor), Zin Myo Htut (Translation Specialist) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဉီးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံး တာဝန္ခံ  ဉီးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP မွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Australian Day အခမ္းအနားသို႔ AAPP မွ တက္ေရာက္

Australian Day အခမ္းအနားသို႔ AAPP မွ တက္ေရာက္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ တို႔သည္ Australai Embassy Staffs Club တြင္က်င္းပသည့္ Australian Day အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ႏိုင္ငံတကာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ AAPP သို႔လာေရာက္ေလ့လာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ဝမ္မွ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ (၁၀)ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားမွ ဧည့္သည္ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ AAPP မွ ဦးဆန္းမင္းႏွင့္ မမိုးပန္းျဖဴတို႔မွ ျပခန္းအတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ 
ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ၁၁ ဦးတို႔သည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ လူငယ္      ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ လူငယ္ ၃၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလ်က္ရွိသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးႏွင့္ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား ငါးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ AAPP-MHAP အဖြဲ႕မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ သုံးဦးသည္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ရွိအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ကိုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ငါးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏိုင္ အတြင္းေရးမႉး                       +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘိုၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ         +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၈၁  ၇၃၄၈ 

သတင်းလွှာဒေါင်းလော့ရယူရန် February Burmese Newsletter