၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပို႔ခ် ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမႉး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၄) ပြဲကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ (၄)ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၌လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁)ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁)ပြဲကို ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌လည္းေကာင္း  ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၂၅၁၅) ဦး ပူးေပါင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၁) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၁၃၆၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃)ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၁၀၉၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ (၁)ပြဲကို ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း (၇၂) ရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုက​ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ရက္၏ အေမ့ေစတနာပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၆၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက​ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ရက္၏ ေ႐ႊတိုင္ပညာ​တံခြန္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (ပညာဒါန) ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၃၄)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ယက္၊ စု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သိပၸံတြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ AAPP ၏ လူ႔အခြင့္အေရး TOT သင္တန္းဆင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မတင္ဝင္းေမာ္ေထြး၊ မေဝေဝခိုင္ ႏွင့္ ကိုျပည့္စုံေအာင္တို႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဓိက ေဆြးေႏြးေပးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား၊ မူးယစ္​ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈရွိေစေသာ Movie Clip မ်ား၊ ဘ၀အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ Movie Clip မ်ားကို ျပသေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြး

အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြး

ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္  Jamie Uhrig (Supporting communities by working in patient health, population health, and human right)ႏွင့္ ေဒါက္တာမ်ိဳးဝင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊  AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန တာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး‌ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးမွ Mr. Rupert Dewey AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးမွ Mr. Rupert Dewey (Joint Head of Myanmar Unit, in the British Foreign and Commonwealth Office) ႏွင့္ ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦး (ခ) ကိုခိုင္သူရိန္ (ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ) တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန ဌာနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ AAPP ၏ သင္တန္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ AAPP, Genuine People’s Servant (GPS), Human Rights Defenders and Promoters (HRDP),  Future Light Center (FLC), Than Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar Foundation, The Ta’ang Students and Youth Union (TSYU), All Arakan Students’ & Youths’ Congress (AASYC), Equality Myanmar, PEN Myanmar, Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma) တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္စားရမည့္အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကေနဒါသံ႐ုံးမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ AAPP သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္

ကေနဒါသံ႐ုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံအစိုးရ ကေနဒါသံ႐ုံးမွ Helen Bao (First Secretary – Political Affairs) ႏွင့္ Khine Lynn Thu (Advocacy and Political Affairs Officer) တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Helen Bao (First Secretary – Political Affairs) ႏွင့္ Khine Lynn Thu (Advocacy and Political Affairs Officer) တို႔အား AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန တာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

International Republican Institute မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေလ့လာ

International Republican Institute မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ International Republican Institute မွ NATALIE TRISILLA (Associate Director for Evidence and Learning Center for Global Impact), KIMBERLY RATCLIFF (Senior Evaluation Associate – Office of Monitoring, Evaluation and Learning) ႏွင့္ Ma May Myo Thwel တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံ ဦးစိုးႏိုင္၊ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး(ဒုတိယႀကိမ္)

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး(ဒုတိယႀကိမ္)

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး(ဒုတိယအႀကိမ္)အား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ  ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ AAPP ၏ သင္တန္း ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ AAPP, Genuine People’s Servant (GPS), Human Rights Defenders and Promoters (HRDP),  Future Light Center (FLC), Than Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar Foundation, The Ta’ang Students and Youth Union (TSYU), All Arakan Students’ & Youths’ Congress (AASYC), Equality Myanmar, PEN Myanmar, Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma), Athan, Seagull,Tavoyan Women’s Union (TWU), SYNERGY, Independent Lawyers’ Association of Myanmar (ILAM), Open Myanmar Initiative (OMI), Pro-Peace Network (PPN-Mdy), POINT, Ta’ang Women’s Organization(TWO) ႏွင့္ Generation Wave (GW) တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Coalition လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ကာကြယ္ရမည့္လူ႔ဘဝမ်ား” ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ “ကာကြယ္ရမည့္လူ႔ဘဝမ်ား” ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး၊ AAPP လူ႔အခြင့္အေရးနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႔ႏွင့္အတူ  Genuine People’s Servant (GPS), Human Rights Defenders and Promoters (HRDP),  Future Light Center (FLC), Than Lwin Citizen Empowerment, New Myanmar Foundation, The Ta’ang Students and Youth Union (TSYU), All Arakan Students’ & Youths’ Congress (AASYC), Equality Myanmar, PEN Myanmar, Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma), Athan, Seagull,Tavoyan Women’s Union (TWU), SYNERGY, Independent Lawyers’ Association of Myanmar (ILAM), Open Myanmar Initiative (OMI), Pro-Peace Network (PPN-Mdy), POINT, Ta’ang Women’s Organization(TWO), Generation Wave (GW) ႏွင့္ Myanmar ICT for Development Organization (MIDO) တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ား၊ Coalition လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

United Nations Human Settlements Programme မွ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

United Nations Human Settlements Programme မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ United Nations Human Settlements Programme မွ Mr.Vishnu Prasad (Field Programme Manager) and Shoko Sakuma တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအားၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

“Gender, Gender Role and Gender Power သင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္း

“Gender, Gender Role and Gender Power သင္တန္းကို တက္ေရာက္

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ “Gender, Gender Role and Gender Power သင္တန္း”ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းအား မေနာင္လတ္ မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး AAPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကား

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၁၀)ဦး၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္တို႔မွ ခရီးသြားဧည့္သည္ (၆)ဦးတို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ ျပခန္းအတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

Stress Management and Self-Care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္

Stress Management and Self-Care Training ကို ပို႔ခ်

Sandhi Governance Institute ၏ Political Leadership သင္တန္း၊ အပါတ္စဥ္ (၆) တြင္ AAPP မွ သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္သည္ Stress Management and Self-Care Training ကို  ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ ပါတီအသီးသီးႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား သင္တန္းသူ၊ သင္တန္သား ၂၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေလးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တြင္ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ  ၁၁ ဦးတို႔သည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းတြင္ လူငယ္ ၂၅ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးႏွင့္ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား ငါးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ AAPP-MHAP အဖြဲ႕မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ သုံးဦးသည္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ရွိအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ကိုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေလးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၂၁  ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၆ ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏိုင္ အတြင္းေရးမႉး                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘိုၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ         +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈ 

လစဉ်သတင်းလွှာအားဒေါင်းလော့ရယူရန် Burmese Newsletter for January