ေအေအပီပီဆိုတာ ဘာလဲ

ေအေအပီပီ ဟု သိရွိၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္အေျချပဳသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ရုံးခြဲမ်ား မၾကာေသးမွီကပင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေအေအပီပီသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔ေထာင္တြင္းေနထိုင္စဥ္ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ေအေအပီပီမွ စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္တြင္း၌ က်န္ရွိေနသေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မလြတ္လပ္ဟု မိမိတို႔ယူဆပါသည္။  ၎ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္  ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ နဲ႔ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားအတြက္  ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ခြ်င္းခ်က္မရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လြတ္ေပးရမည္။

ေအေအပီပီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရးကိစၥအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် အားကိုးရေသာ သတင္းမ်ား၏ပင္ရင္းအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမာၻတြင္ ေလးစားရသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

Vision(ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိေသာ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျဖည့္ဆည္း ေပးေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္လာေစေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ကူညီေပးရန္။

Mission (ဦးတည္ခ်က္)

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ေရး၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္၀င္ဆံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေပးေရးနွင့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေစရန္။

– ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္။

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြကူညီျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရိွရန္။

– လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သိရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့့့့္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့့့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုသိရွိခံစားလာေစရန္ 

– အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလ တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံစားေနရသူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မွ (ေကာင္ဆယ္လင္း)စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားအား (ေကာင္ဆယ္လင္း) စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးသည့္ သင္တန္းေပးျခင္း။

လူ႔႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  လူ႔႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းနွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရားမွ်တမႈသင္တန္းေပးျခင္း။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေန၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔႔မွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ျခင္း။

– ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေျပာင္းလဲေရး၊ ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးတို႔ကို အရပ္ဖက္လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အစုိးရအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးလာႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း။

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ ဘာလဲ

ေအေအပီပီ၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

ဤေနရာတြင္ ကလစ္လုပ္ပါ။

Criteria for AAPP’s definition of a political prisoner