စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး အစီအစဥ္ (MHAP)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီးေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီး ကစင့္ကလ်ားျဖစ္မႈမ်ား (PSTD) ႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ခံစားၾကရေသာေၾကာင့္ ေအေအပီပီ ႏွင့္ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ (MHAP) ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

(MHAP) အစီအစဥ္ကုိ စတင္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေယဘူယ်  ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေလ့ရွိသည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ကုသႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ေသာနည္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ သုေတသနအဖြဲ႔မွ  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ခံစားရေလ့ရွိသည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ရွာေဖြ သတ္မွတ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ MHAP အစီအစဥ္အား ဂြ်န္ေဟာ့ပ္ကင္း ယူနီဗာစတီႏွင့္ (JHU) ႏွင့္ပူးတြဲကာ မဲေဆာက္ နယ္စပ္ဧရိယာတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ( ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မ်ား) တြင္ ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  သုေတသနအဖြဲ႔၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီးေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီးကစင့္ကလ်ားျဖစ္မႈမ်ား (PSTD) ႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို အတိက်ဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ကုသႏိုင္မႈသည္ Congnitive Based Therapy, Congnitive Processing Therapy, Interpersonal Psychotherapy, Exposure Therapy ႏွင့္ Behavioral Activation မ်ားပါဝင္သည့္ Common Elements Treatment Approach (CETA) ဟုေခၚဆုိသည့္ နည္းစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။  စိတ္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားကို ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ကိုင္တြယ္ကုသႏိုင္ရန္အတြက္  ထိုအဓိက ကုသမႈနည္းစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုစိတ္ဒဏ္ရာရွိသူမ်ားအား နညး္အမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လက္ေတြ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အစကနဦးပိုင္းတြင္ စိတ္က်မၼာေရးဆုိင္ရာပညာေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ အားနည္းေနေသးသျဖင့္ JHU မွ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ ပံုစံသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ပံုစံသစ္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေန သင္တန္းဆရာမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ MHAP အဖြဲ႔မ်ားအား စိတ္က်မၼာေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ကုသမႈ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမွ ျပည္တြင္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေနစဥ္အတြင္း ျပည္တြင္းႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားမွ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ေပးမည့္သူမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ား၊ ဦးေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုသမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအားလည္း အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည္အကဲခတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

aaaaaaaaaaaaaa

Trainers- ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးသူမ်ားSupervisors- ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ား

Counselors-  ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ေပးသူမ်ား

Clients –  စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အေရအတြက္  (၉၆) ဦးကိုေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယခုလက္ရွိကာလအထိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဦးေရ (၁၈၀) ဝန္းက်င္ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ MHAP အစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ရာ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစကားမ်ားေျပာဆုိႏုိင္ရာ ေနရာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးထားသည့္ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  ထို MHAP အစီအစဥ္သည္ ေအေအပီပီ၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ အေအာင္ျမင္ဆံုး အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး MHAP ၏ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားထံမွ အေကာင္းျမင္ သေဘာထားတုန္႔ျပန္မႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံသိရွိခဲ့ရပါသည္။  ထိုကဲ့သုိ႔ MHAP အစီအစဥ္ျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ စိတ္က်မၼာေရး ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေနရာဌာနမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္သလို ကြ်မ္းက်င္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးသူမ်ား အေရအတြက္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည္ဟု ေအေအပီပီမွ ယံုၾကည္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလမွ မတ္လအထိ သင္တန္းမ်ား စတင္ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမည့္သူ အသစ္ (၅) ဦး ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ (၁) ဦး၊ မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမည့္သူ (၃) ဦးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ (၁) ဦး ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ MHAP အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမည့္သူ (၁၄) ဦးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ (၄) ဦး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမည့္သူ (၂) ဦး၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ (၁) ဦး ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ေပးမည့္သူ (၅) ဦး၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ (၁) ဦး ရွိသည္အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  ထုိ MHAP အဖြဲ၏ ဦးေဆာင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူအျဖစ္ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ) ႏွင့္ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ အျဖစ္ ကိုိေစာသက္ထြန္း (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ) မွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။   ထိုသူ (၂) ဦးသည္ မဲေဆာက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔၏ MHAP အဖြဲ႕(၃) ဖြဲ႕တို႔အတြက္ တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။