ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ တုိက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

၂၀၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔သည္ ေအေအပီပီအတြက္  မွတ္တုိင္စိုက္ထူႏုိ္င္ခဲ့ေသာ ကာလတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အတြင္းေရးမွဴး ကိုတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္တို႔သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မွအစျပဳကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသီးသီးထြက္ခြါခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ခဲ့ၾကပါသည္။  ထိုအခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေနမ်ားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအေအပီပီ ရုံးခြဲႏွစ္ခု ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ (၂) ဦးစလံုးသည္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုး အႀကိ္မ္ေရာက္ရွိစဥ္အတြင္း ေအေအပီပီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ သမၼတရုံး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အစုိးရႏွင့္ စတင္စကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သလုိ ျပည္တြင္းရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေအေအပီပီ၏ အဓိကအခန္းက႑သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား က်န္ရွိေနေသာအျဖစ္အား အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား သိရွိေစၿပီး လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအား ဆက္လက္တုိက္တြန္း ဖိအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လံုးဝမရွိေတာ့ေၾကာင္း ကမၻာအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုေျပာဆုိမႈသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရႏွင့္ စီစစ္သေဘာတူညီမႈအရ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၁) ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္း လက္ရွိကာလတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၎တုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္လႈံ႕ေဆာ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးလုပ္ကုိင္မႈမ်ားသည္ ခက္ခဲကာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေသာ္လည္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥအတြက္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။  ေအေအပီပီ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘုိၾကည္သည္ ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။  ေအေအပီပီ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)သည္ ထုိေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ခံမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအားလံုး၏ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္လည္း ဆက္လက္ လႈံ႕ေဆာ္စည္းရုံး သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ေအေအပီပီ၏အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမွ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားအဖြဲ႕၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အျခားၾသဇာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပိုမုိသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ ကိုဘိုၾကည္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးအား သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအေအပီပီျပည္တြင္းတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ခိုင္မာေစရန္ ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး ျမဲျမံေစရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘုိၾကည္သည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိေစရန္အတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အိုေဟးကြင္တားနားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေအေအပီပီရုံးမွလည္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေနာက္ဆံုးရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို  ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေအေအပီပီသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး၊ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ခရိုေအးရွားႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။  ေအေအပီပီမွ အေမရိကန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္၊ ခ်က္ ရီပတ္ဘလစ္၊ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ သံအမတ္မ်ား သံရုံးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုခဲ့သလုိ ဥေရာပသမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။  ေအေအပီပီမွ ကိုတိတ္ႏုိင္ႏွင့္ ကုိဘိုၾကည္တုိ႔သည္  ႏိုင္ငံတကာမွက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ညီလာခံမ်ားတြင္လည္း မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသလို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။  ထိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၊ ဧရာဝတီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။