Chronology (Burmese)

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ကျူးလွန်မှုများ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

5 January, 2022

အောက်တိုဘာလအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ကျူးလွန်မှုများ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

3 November, 2021

စက်တင်ဘာလအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ကျူးလွန်မှုများ

4 October, 2021

အေအေပီပီမှဒီဇင်လာလအတွက်လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

15 January, 2021

၂၀၂ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်း ထုတ်ပြန်ချက်

9 December, 2020

၂၀၂ဝ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာ နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

6 November, 2020

၂၀၂ဝ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာ နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

7 October, 2020

၂၀၂ဝ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာ နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

8 September, 2020

အေအေပီပီမှဇူလိုင်လအတွက်လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

5 August, 2020

အေအေပီပီမှ ဇွန်လအတွက်လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

6 July, 2020

အေအေပီပီ၏မေလ၂၀၂ဝ အတွက်လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့် လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

5 June, 2020

အေအေပီပီမှဧပြီလအတွက်လစဉ်အစီရင်ခံစာနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်

11 May, 2020