မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို

“နိုင်ငံတော်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း”

4 August, 2022