စိတ်ဓါတ်ပြန်လည်မြှင့်တင်ရေးဌာနမှ အစီရင်ခံစာ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းဖြစ်မှုကို ကုသပေးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ လိုအပ်မှု

10 October, 2019